1.6.2 การเชื่อมต่อไร้สาย. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
123 Pages

advertisement

1.6.2 การเชื่อมต่อไร้สาย. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

12

2. ใช้สายเคเบิลเครือข่ายที่ให้มา เชื่อมต่อโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต

LAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

สำาคัญ : ตรวจดูให้แน่ใจว่า LED LAN กะพริบอยู่

3.

ใช้สายเคเบิลเครือข่ายอีกเส้นหนึ่ง เชื่อมต่อโมเด็มของคุณเข้ากับ

พอร์ต WAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

4.

เสียบอะแดปเตอร์ AC ของโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า

และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

1.6.2 การเชื่อมต่อไร้สาย

RT-AC1300UHP

Smart phone Tablet

1

Modem WAN

3

Internet

2

Laptop

ในการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ:

1.

เสียบอะแดปเตอร์ AC ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต

DC-เข้า และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

2. ใช้สายเคเบิลเครือข่ายที่ให้มา เชื่อมต่อโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต

WAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

Printer

3. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า

และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

4. ติดตั้งอะแดปเตอร์ WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac บนคอมพิวเตอร์

ของคุณ

หมายเหตุ :

• สำาหรับรายละเอียดในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย ให้ดู

คู่มือผู้ใช้ของอะแดปเตอร์ WLAN

• ในการตั้งค่าระบบความปลอดภัยสำาหรับเครือข่ายของคุณ ให้ดู

ส่วน การตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย

13

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents