3.5 การใช้แอพพลิเคชั่น USB. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
123 Pages

advertisement

3.5  การใช้แอพพลิเคชั่น USB. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

32

4. คลิก หรือ เพื่อเพิ่มหรือลบโปรไฟล์ของไคลเอ็นต

5. ตั้งค่าขีดจำากัดเวลาที่อนุญาตในแผนที่ Time Management (การ

จัดการเวลา) ลากและวางเขตเวลาที่ต้องการ เพื่ออนุญาตการใช้

งานเครือข่ายของไคลเอ็นต์

6. คลิก OK (ตกลง)

7. คลิก Apply (นำาไปใช้) เพื่อบันทึกการตั้งค่า

3.5 ก�รใช้แอพพลิเคชั่น USB

ฟังก์ชั่น การใช้งานผ่าน USB ให้เมนูย่อย AiDisk (AiDisk), Servers

Center (ศูนย์เซิร์ฟเวอร์), Network Printer Server (เน็ตเวิร์ก

สำ�คัญ!

ในการใช้ฟังก์ชั่นของเซิร์ฟเวอร์ คุณจำาเป็นต้องเสียบอุปกรณ์

เก็บข้อมูล USB เช่น USB ฮาร์ดดิสก์ หรือ USB แฟลชไดรฟ์ เข้ากับพอร์ต

USB 2.0 ที่แผงด้านหลังของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ ตรวจดูให้แน่ใจ

ว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้รับการฟอร์แมตและแบ่งพาร์ติชั่นอย่าง

เหมาะสม ดูเว็บไซต์ของ ASUS ที่ http://event.asus.com/2009/ networks/disksupport/ สำาหรับตารางระบบไฟล์ที่สนับสนุน

3.5.1 ก�รใช้ AiDisk

AiDisk ใช้สำาหรับแชร์ไฟล์ที่เก็บบนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ผ่า

DDNS และ FTP เซิร์ฟเวอร์ด้วย

ในก�รใช้ AiDisk:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปที่ General (ทั่วไป) > USB

4. สร้างชื่อโดเมนของคุณผ่านบริการ ASUS DDNS, อ่าน

เงื่อนไขของบริการ จากนั้นเลือก I will use the service and accept the Terms of service (ฉันจะใช้บริก�ร

และยอมรับในเงื่อนไขของบริก�ร) และพิมพ์ชื่อโดเมนของ

คุณเข้าไป เมื่อทำาเสร็จ, คลิก Next (ถัดไป)

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก Skip ASUS DDNS settings

เพื่อข้ามการตั้งค่า DDNS ก็ได้

5. คลิก Finish (เสร็จ) เพื่อทำาการตั้งค่าให้สมบูรณ์

(

หรือยูทิลิตี้ FTP ไคลเอ็นต์ของบริษัทที่สาม และป้อน ftp ลิงค์

มาก่อนหน้า

33

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents