4.2.3 เส้นทาง. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
123 Pages

advertisement

4.2.3 เส้นทาง. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.2.3 เส้นทาง

ถ้าเครือข่ายของคุณใช้ไวร์เลสเราเตอร์มากกว่าหนึ่งตัว คุณสามารถ

กำาหนดค่าตารางเส้นทาง เพื่อแชร์บริการอินเทอร์เน็ตเดียวกันได้

หมายเหตุ : เราแนะนำาให้คุณอย่าเปลี่ยนการตั้งค่าเส้นทางเริ่มต้น ถ้าคุณ

ไม่มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับตารางเส้นทาง

58

ในการกำาหนดค่าตารางเส้นทาง LAN:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > LAN (แลน) > แท็บ Route (เส้นทาง)

2. ในฟิลด์ Enable static routes (เปิดทำางานเส้นทางสแตติก) ,

เลือก Yes (ใช่)

3. บน Static Route List (รายการเส้นทางสแตติก) , ป้อน

ข้อมูลเครือข่ายของแอคเซสพอยต์หรือโหนดอื่นๆ เข้าไป คลิกปุ่ม

Add (เพิ่ม) หรือ Delete (ลบ) เพื่อเพิ่มหรือลบ

อุปกรณ์บนรายการ

4. คลิก Apply (นำาไปใช้)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents