4.5.4 ตัวกรองบริการเครือข่าย. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
123 Pages

advertisement

4.5.4 ตัวกรองบริการเครือข่าย. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

74

3. ป้อนคำาหรือวลี และคลิกปุ่ม Add (เพิ่ม)

4. คลิก Apply (นำาไปใช้)

หมายเหตุ:

• ตัวกรองคำาสำาคัญ เป็นไปตามการสอบถาม DNS ถ้าเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์

เข้าถึงเว็บไซต์อยู่แล้ว เช่น http://www.abcxxx.com, เว็บไซต์จะไม่

ถูกบล็อก (DNS แคชในระบบเก็บเว็บไซต์ที่เข้าชมก่อนหน้าไว้)

ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ล้าง DNS แคชก่อนที่จะตั้งค่าตัวกรองคำาสำาคัญ

• เว็บเพจที่บีบขนาดโดยใช้การบีบขนาด HTTP ไม่สามารถถูกกรองได้

เพจ HTTPS ยังไม่สามารถถูกบล็อกโดยใช้ตัวกรองคำาสำาคัญได้เช่นกัน

4.5.4 ตัวกรองบริการเครือข่าย

ตัวกรองบริการเครือข่าย บล็อกการแลกเปลี่ยนแพคเก็ต LAN ไปยัง

WAN และจำากัดเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ไม่ให้เข้าถึงยังบริการเว็บไซต์ที่

เจาะจง เช่น Telnet หรือ FTP

ในการตั้งค่าตัวกรองบริการเครือข่าย:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > Firewall (ไฟร์วอลล์) > แท็บ

Network Service Filter (ตัวกรองบริการเครือข่าย)

2. บนฟิลด์ Enable Network Services Filter (เปิดทำางานตัวกรองบ

ริการเครือข่าย), เลือก Yes (ใช่)

3. เลือกชนิดตารางตัวกรอง Black List (บัญชีดำา)

บล็อกบริการเครือข่ายที่ระบุ White List (บัญชีขาว)

จำากัดการเข้าถึงไปยังเฉพาะบริการเครือข่ายที่ระบุ

4. ระบุวันที่และเวลาที่ตัวกรองจะแอกทีฟ

5. ในการระบุบริการเครือข่ายไปยังตัวกรอง, ป้อน Source IP

(IP ต้นทาง), Destination IP (IP ปลายทาง), Port Range

(ช่วงพอร์ต) และ Protocol (โปรโตคอล) คลิกปุ่ม

6. คลิก Apply (นำาไปใช้)

75

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents