5.3 การตั้งค่าพรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณ. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
123 Pages

advertisement

5.3  การตั้งค่าพรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณ. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

82

5.3 ก�รตั้งค่�พรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณ

5.3.1 ก�รแชร์เครื่องพิมพ์ ASUS EZ

ยูทิลิตี้การแชร์เครื่องพิมพ์ ASUS EZ อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อเครื่อง

พิมพ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ และตั้ง

ค่าพรินต์เซิร์ฟเวอร์ การทำาเช่นนี้ ทำาให้เน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ

สามารถพิมพ์และสแกนไฟล์แบบไร้สายได้

หม�ยเหตุ: ฟังก์ชั่นพรินต์เซิร์ฟเวอร์ได้รับการสนับสนุนบน Windows ® XP,

Windows ® Vista และ Windows ® 7

ในก�รตั้งค่�โหมดก�รแชร์เครื่องพิมพ์ EZ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > USB

Application (ก�รใช้ง�นผ่�น USB) > Network Printer

2. คลิก Download Now (ด�วน์โหลดเดี๋ยวนี้)!

เพื่อดาวน์

หม�ยเหตุ: ยูทิลิตี้เน็ตเวิร์กพรินเตอร์ ได้รับการสนับสนุนบน Windows ®

XP, Windows ® Vista และ Windows ® 7 เท่านั้น ในการติดตั้งยูทิลิตี้บน

Mac OS, เลือก ใช้โปรโตคอล LPR สำ�หรับก�รแชร์เครื่องพิมพ์

3. อันซิปไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และคลิกไอคอน Printer (เครื่องพิมพ์)

เพื่อรันโปรแกรมตั้งค่าเน็ตเวิร์กพรินเตอร์

83

84

Next (ถัดไป)

6. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อทำาการติดตั้งให้สมบูรณ์

7. ทำาตามขั้นตอนของ Windows ® OS เพื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

8. หลังจากที่การติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์สมบูรณ์แล้ว

ขณะนี้เน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ก็สามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้

85

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents