6.1 การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
123 Pages

advertisement

6.1  การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

9 4

• ผู้ให้บริการเคเบิลโมเด็มบางราย จำาเป็นต้องให้คุณใช้ MAC

แอดเดรสของคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนครั้งแรกในบัญชี

คุณสามารถดู MAC แอดเดรสในเว็บ GUI, Network Map

(แผนที่เครือข่าย) > หน้า Clients (ไคลเอ็นต์) , และวางตัว

ชี้เมาส์เหนืออุปกรณ์ของคุณใน Client Status

(สถานะไคลเอ็นต์)

6.2 คำาถามที่มีการถามบ่อยๆ (FAQ)

ฉันไม่สามารถเข้าถึง GUI ของเราเตอร์โดยใช้เว็บเบรา

เซอร์ได้

• ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบมีสาย ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต และสถานะ LED ตามที่อธิบายในส่วน

ก่อนหน้า

• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณใช้ข้อมูลการล็อกอินที่ถูกต้อง ชื่อล็อกอิน

และรหัสผ่านเริ่มต้นคือ "admin/admin" ตรวจดูให้แน่ใจว่าปุ่ม

Caps Lock ถูกปิดการทำางานในขณะที่คุณป้อนข้อมูลการล็อกอิน

• ลบคุกกี้และไฟล์ในเว็บเบ

ราเซอร์ของคุณ สำาหรับ Internet

Explorer 8 ปฏิบัติตามขั้นตอน

เหล่านี้:

1. เปิดเว็บเบราเซอร์,

จากนั้นคลิก Tools

(เครื่องมือ) > Internet

Options (ตัวเลือก

อินเตอร์เน็ต)

2. บนแท็บ General (ทั่วไป) ,

คลิก Delete (ลบ) ภายใต้

Browsing history (ประวัติการ

เบราซ์)

ทำาเครื่องหมายที่

Temporary Internet Files

(ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว) และ Cookies (คุกกี้)

คลิก Delete (ลบ)

หมายเหตุ:

• คำาสั่งสำาหรับการลบคุกกี้และไฟล์นั้นแตกต่างกันในเว็บเบราเซอร์แต่

ละตัว

• ปิดทำางานการตั้งค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์, ยกเลิกการเชื่อมต่อแบบ

โทรเข้า และตั้งค่า TCP/IP ให้รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูบทที่ 1 ของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้

• ให้แน่ใจว่าคุณใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต CAT5e หรือ CAT6

9 5

9 6

ไคลเอ็นต์ไม่สามารถสร้าง การเชื่อมต่อไร้สายกับ เราเตอร์ได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำาลังมีปัญหาในการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย 5Ghz,

ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไร้สายของคุณสนับสนุนความถี่ 5Ghz หรือมี

ความสามารถแบบดูอัลแบนด์

• อยู่นอกพื้นที่ทำางาน:

• ย้ายเราเตอร์ให้เข้าใกล้ไวร์เลส ไคลเอ็นต์ มากขึ้น

• พยายามปรับเสาอากาศของเราเตอร์ไปยังทิศทางที่ดีที่สุด

ตามที่อธิบายไว้ในส่วน 1.4 การวางตำาแหน่งเราเตอร์

ของคุณ

• DHCP เซิร์ฟเวอร์ถูกปิดการทำางาน:

1. เปิดเว็บ GUI ไปที่ General (ทั่วไป) > Network Map

(แผนที่เครือข่าย) > Clients (ไคลเอ็นต์) และค้นหาอุป

กรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยังเราเตอร์

2. ถ้าคุณไม่สามารถพบอุปกรณ์ใน Network Map

(แผนที่เครือข่าย) , ให้ไปที่ Advanced Settings

(การตั้งค่าขั้นสูง) > LAN (LAN) > รายการ DHCP

Server (DHCP เซิร์ฟเวอร์) , Basic Config

(การกำาหนดค่าพื้นฐาน) , เลือก Yes (ใช่) บน Enable the

DHCP Server (เปิดทำางาน DHCP เซิร์ฟเวอร์)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents