Χρήση της Διαχείρισης κίνησης. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Χρήση της Διαχείρισης κίνησης. Asus DSL-AC750 | Manualzz

3.3 Χρήση της Διαχείρισης κίνησης

3.3.1 Διαχείριση εύρους ζώνης QoS (Quality of Service

-Ποιότητα Υπηρεσίας)

Η Ποιότητα υπηρεσίας (QoS) σας επιτρέπει να ορίζετε την

προτεραιότητα εύρους ζώνης και να διαχειρίζεστε την κίνηση του

δικτύου.

TΓια να παρακολουθείτε τη συσκευή USB:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

Traffic Manager (Διαχείριση κίνησης) > καρτέλα QoS.

2. Κάντε κλικ στο ON (ΕΝΕΡΓ.) για να ενεργοποιήσετε τον

προεπιλεγμένο κανόνα και συμπληρώστε τα πεδία εύρους

ζώνης λήψης και μεταφόρτωσης.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ: Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για το εύρος ζώνης

από τον ISP σας.

3. Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Λίστα κανόνων καθορισμένων από το χρήστη αφορά

τις ρυθμίσεις για προχωρημένους. Αν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα

σε συγκεκριμένες εφαρμογές δικτύου και υπηρεσίες δικτύου, επιλέξτε

User-defined QoS rules (Κανόνες QoS καθορισμένοι από το χρήστη) ή User-defined Priority (Προτεραιότητα καθορισμένη από το

χρήστη) από την αναπτυσσόμενη λίστα στην πάνω δεξιά γωνία.

25

26

4. Στη σελίδα user-defined QoS rules (κανόνες QoS

καθορισμένοι από το χρήστη), υπάρχουν τέσσερις

προεπιλεγμένοι τύποι υπηρεσιών online – περιήγηση στο web, HTTPS και μεταφορά αρχείων. Επιλέξτε την υπηρεσία της

επιλογής σας, συμπληρώστε τα πεδία Source IP or MAC (ΙΡ

προέλευσης ή MAC), Destination Port (Θύρα προορισμού),

Protocol (Πρωτόκολλο), Transferred (Μεταφέρθηκαν)

και Priority (Προτεραιότητα) και κάντε κλικ στο Apply

(Εφαρμογή). Η διαμόρφωση των πληροφοριών θα γίνει στην

οθόνη κανόνων QoS.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Για να συμπληρώσετε το IP προέλευσης ή MAC, μπορείτε να:

α) Εισαγάγετε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ΙΡ όπως

"192.168.122.1".

β) Εισαγάγετε διευθύνσεις IP μέσα σε ένα υποδίκτυο ή μέσα στην ίδια δεξαμενή IP, όπως “192.168.123.*” ή “192.168.*.*”

γ) Εισαγάγετε όλες τις διευθύνσεις IP ως “*.*.*.*” ή να αφήσετε κενό

το πεδίο.

δ) Η μορφή της διεύθυνσης MAC είναι έξι ομάδες δύο

δεκαεξαδικών ψηφίων, που διαχωρίζονται με (:), σε σειρά

μετάδοσης (π.χ. 12:34:56:aa:bc:ef)

• Για τον τύπο θύρας προέλευσης ή προορισμού, μπορείτε να κάνετε ένα από τα ακόλουθα:

α) Εισαγάγετε μια συγκεκριμένη θύρα, όπως “95”.

β) Εισαγάγετε θύρες μέσα σε ένα εύρος, όπως “103:315”, “>100”, ή

“<65535”.

• Η στήλη Transferred (Μεταφέρθηκε) περιέχει πληροφορίες για την

κίνηση αποστολής και λήψης (εξερχόμενη και εισερχόμενη κίνηση

δικτύου) για ένα τμήμα. Σε αυτή τη στήλη, μπορείτε να ορίσετε το όριο της κίνησης δικτύου (σε KB) για μια συγκεκριμένη υπηρεσία

για να δημιουργούνται συγκεκριμένες προτεραιότητες για την

υπηρεσία που έχει εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη θύρα. Π.χ., αν

δύο συσκευές πελάτες του δικτύου, οι Η/Υ 1 και Η/Υ 2, αποκτούν και

οι δύο πρόσβαση στο Internet (ρύθμιση στη θύρα 80), αλλά ο Η/Υ

1 υπερβαίνει το όριο της κίνησης δικτύου λόγω κάποιων εργασιών

λήψης, ο Η/Υ 1 θα έχει χαμηλότερη προτεραιότητα. Αν δεν θέλετε να

ορίσετε το όριο κίνησης, αφήστε το κενό.

5. Στη σελίδα User-defined Priority (Προτεραιότητα

καθορισμένη από το χρήστη), μπορείτε να εκχωρήσετε

προτεραιότητες στις εφαρμογές δικτύου ή στις συσκευές σε

πέντε επίπεδα από την αναπτυσσόμενη λίστα user-defined

QoS rules (Κανόνες QoS καθορισμένοι από το χρήστη).

Ανάλογα με το επίπεδο προτεραιότητας, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για να αποστείλετε

πακέτα δεδομένων:

• Αλλαγή της σειράς των αποστελλόμενων στο Internet

δικτυακών πακέτων.

• Στον πίνακα Upload Bandwidth (Εύρος ζώνης αποστολής),

ορίστε τις ρυθμίσεις Minimum Reserved Bandwidth

(Ελάχιστο δεσμευμένο εύρος ζώνης) και Maximum

Bandwidth Limit (Μέγιστο όριο εύρους ζώνης) για

πολλαπλές δικτυακές εφαρμογές με διαφορετικά επίπεδα

προτεραιότητας. Τα ποσοστά υποδεικνύουν το τμήμα

του εύρους ζώνης αποστολής που είναι διαθέσιμο για

συγκεκριμένες δικτυακές εφαρμογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Τα πακέτα χαμηλής προτεραιότητας αγνοούνται για να διασφαλιστεί

η μετάδοση πακέτων υψηλής προτεραιότητας.

• Στον πίνακα Download Bandwidth (Εύρος ζώνης λήψης), ορίστε

το Maximum Bandwidth Limit (Μέγιστο όριο εύρους ζώνης) για

πολλαπλές δικτυακές εφαρμογές με την αντίστοιχη σειρά. Το πακέτο

αποστολής με την υψηλότερη προτεραιότητα θα προκαλέσει το

πακέτο με την υψηλότερη προτεραιότητα λήψης.

• Αν δεν αποστέλλονται πακέτα από εφαρμογές υψηλής

προτεραιότητας, η πλήρης ταχύτητα μετάδοσης της σύνδεσης στο

Internet θα είναι διαθέσιμη για τα πακέτα χαμηλής προτεραιότητας.

6. Ορίστε το πακέτο της υψηλότερης προτεραιότητας. Για να

διασφαλίσετε ομαλή λειτουργία των παιχνιδιών, μπορείτε να

ορίσετε τα ACK, SYN και ICMP ως τα πακέτα με την υψηλότερη

προτεραιότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει πρώτα το QoS και

ορίσει τα όρια των ταχυτήτων αποστολής και λήψης.

27

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents