Ρύθμιση του Γονικού ελέγχου. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Ρύθμιση του Γονικού ελέγχου. Asus DSL-AC750 | Manualzz

3.4 Ρύθμιση του Γονικού ελέγχου

Ο Γονικός έλεγχος σας επιτρέπει να ελέγχετε το χρόνο πρόσβασης

στο Internet. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν το χρονικό όριο

χρήσης του δικτύου για μια συσκευή-πελάτη.

30

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γονικού ελέγχου:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

Parental control (Γονικός έλεγχος).

2. Θέστε την επιλογή Enable Parantal Controls (Ενεργοποίηση

λειτουργιών γονικού ελέγχου) σε ON (ΕΝΕΡΓ). για να

ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικού ελέγχου.

3. Επιλέξτε τη συσκευή-πελάτη για την οποία θέλετε να ελέγξετε τη

χρήση δικτύου. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση

MAC της συσκευής πελάτη στη στήλη Client MAC Address

(Διεύθυνση MAC της συσκευής πελάτη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το όνομα της συσκευής-πελάτη δεν περιέχει

ειδικούς χαρακτήρες ή διαστήματα γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη

λειτουργία του δρομολογητή.

4. Κάντε κλικ στο ή στο για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε το

προφίλ της συσκευής πελάτη.

5. Ορίστε το επιτρεπόμενο όριο χρήσης στο Time Management (Διαχείριση

χρόνου). Σύρετε και αποθέστε τη ζώνη χρόνου που επιθυμείτε για τη χρήση

δικτύου της συσκευής πελάτη.

6. Κάντε κλικ στο OK.

7. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents