4.1.3 Γέφυρα. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

4.1.3 Γέφυρα. Asus DSL-AC750 | Manualzz

4.1.3 Γέφυρα

Η Γέφυρα ή το WDS (Wireless Distribution System - Σύστημα Διανομής

Ασύρματου Δικτύου) επιτρέπει στον ασύρματο δρομολογητή ASUS να

συνδέεται σε ένα άλλο ασύρματο σημείο πρόσβασης αποκλειστικά,

εμποδίζοντας άλλες ασύρματες συσκευές ή σταθμούς να αποκτήσουν

πρόσβαση στον ασύρματο δρομολογητή ASUS. Μπορεί επίσης

να θεωρηθεί ως ασύρματος ενισχυτής εκεί όπου ο ασύρματος

δρομολογητής ASUS επικοινωνεί με άλλο σημείο πρόσβασης και άλλες ασύρματες συσκευές.

36

Για να εγκαταστήσετε την ασύρματη γέφυρα:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Wireless (Ασύρματο δίκτυο)

> καρτέλα WDS.

2. Στο πεδίο AP Mode (Λειτουργία ΣΠ), επιλέξτε οποιαδήποτε από

τις παρακάτω επιλογές:

• Μόνο ΣΠ: Απενεργοποιεί τη λειτουργία της Ασύρματης γέφυρας.

• Μόνο WDS: Ενεργοποιεί τη λειτουργία της Ασύρματης γέφυρας

αλλά αποτρέπει άλλες συσκευές/σταθμούς από το να συνδεθούν

στο δρομολογητή.

• ΥΒΡΙΔΙΚΟ: Ενεργοποιεί τη λειτουργία της Ασύρματης

γέφυρας και επιτρέπει σε άλλες ασύρματες συσκευές/

σταθμούς να συνδεθούν στο δρομολογητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Υβριδική λειτουργία, οι ασύρματες συσκευές που

είναι συνδεδεμένες στον ασύρματο δρομολογητή ASUS θα λαμβάνουν

μόνο το ήμισυ της ταχύτητας σύνδεσης του Σημείου πρόσβασης.

3. Στο πεδίο Connect to APs in list (Σύνδεση σε ΣΠ στη λίστα),

κάντε κλικ στο Yes (Ναι) αν θέλετε να συνδεθείτε σε ένα Σημείο

Πρόσβασης που αναφέρεται στη λίστα Απομακρυσμένων

σημείων πρόσβασης.

4. Στη Λίστα απομακρυσμένων ΣΠ, πληκτρολογήστε τη

διεύθυνση MAC και κάντε κλικ στο κουμπί Add (Προσθήκη)

για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση MAC άλλων

διαθέσιμων Σημείων πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιο Σημείο πρόσβασης προστεθεί στη λίστα πρέπει να

είναι στο ίδιο Κανάλι ελέγχου με τον ασύρματο δρομολογητή ASUS.

5. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

37

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents