4.2.2 Διακομιστής DHCP. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

4.2.2  Διακομιστής DHCP. Asus DSL-AC750 | Manualzz

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις LAN IP:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > LAN > καρτέλα LAN IP

2. Τροποποιήστε το IP address (Διεύθυνση ΙΡ) και το Subnet

mask (Μάσκα υποδικτύου).

3. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

4.2.2 Διακομιστής DHCP

Ο ασύρματος δρομολογητής χρησιμοποιεί DHCP για αυτόματη

εκχώρηση διευθύνσεων IP στο δίκτυο. Μπορείτε να ορίσετε το

εύρος διευθύνσεων ΙΡ και το χρόνο μίσθωσης για τους συσκευές-

πελάτες του δικτύου.

Για να εγκαταστήσετε το διακομιστή DHCP:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης,Κάντε κλικ στο Advanced

Setting (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > LAN > DHCP

Server(Διακομιστής DHCP).

2. Στο πεδίο Enable the DHCP Server? (Ενεργοποίηση του

διακομιστή DHCP;), επιλέξτε Yes (Ναι).

43

44

3. Στο πεδίο IP Pool Starting Address (Διεύθυνση έναρξης

αποθέματος ΙΡ), πληκτρολογήστε την πρώτη διεύθυνση ΙΡ.

4. Στο πεδίο IP Pool Ending Address (Διεύθυνση λήξης

αποθέματος ΙΡ), πληκτρολογήστε την τελευταία διεύθυνση ΙΡ.

5. Στο πεδίο Lease Time (Χρόνος μίσθωσης), πληκτρολογήστε

το χρόνο λήξης της διεύθυνσης IP και ο ασύρματος

δρομολογητής θα εκχωρήσει αυτόματα νέες διευθύνσεις IP για

τους πελάτες του δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη μορφή διευθύνσεων IP

192.168.1.xxx (όπου xxx μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός

μεταξύ 2 και 254) όταν καθορίζετε το εύρος διευθύνσεων IP.

• Η Διεύθυνση έναρξης αποθέματος ΙΡ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη

από τη Διεύθυνση λήξης αποθέματος ΙΡ.

6. Στην ενότητα Ρυθμίσεις DNS και WINS Διακομιστή,

πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του Διακομιστή DNS και του

Διακομιστή WINS αν χρειαστεί.

7. Ο ασύρματος δρομολογητής μπορεί επίσης να εκχωρήσει με

μη αυτόματο τρόπο διευθύνσεις IP σε συσκευές στο δίκτυο.

Έως 32 διευθύνσεις MAC μπορούν να προστεθούν στη λίστα

DHCP με μη αυτόματη εκχώρηση.

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents