Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Asus DSL-AC750

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Asus DSL-AC750 | Manualzz

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει λύσεις για προβλήματα που ενδέχεται να

αντιμετωπίσετε με το δρομολογητή. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα

που δεν αναφέρονται σε αυτό κεφάλαιο, επικοινωνήστε με την

Τεχνική Υποστήριξη της ASUS στη διεύθυνση: http://support.asus.

com/ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και

στοιχεία επικοινωνίας για την τεχνική υποστήριξη της ASUS.

6.1 Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το δρομολογητή, δοκιμάστε τα

εξής βασικά βήματα σε αυτή την ενότητα πριν αναζητήσετε άλλες

λύσεις.

Αναβάθμιση υλικολογισμικού στην πιο πρόσφατη έκδοση

1. Εκκινήστε το Web GUI. Πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Administration (Διαχείριση)

> καρτέλα Firmware Upgrade (Αναβάθμιση υλικολογισμικού).

Κάντε κλικ στο Check (Έλεγχος) για να επαληθεύσετε ότι είναι

διαθέσιμο το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.

2. Αν είναι διαθέσιμο το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό, επισκεφτείτε την

παγκόσμια διαδικτυακή ιστοσελίδα της ASUS στη διεύθυνση http:// www.asus.com/Networks/Wireless_Routers/DSLAC51/#download για

λήψη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού.

3. Από τη σελίδα Firmware Upgrade (Αναβάθμιση υλικολογισμικού),

κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση) για να εντοπίσετε το αρχείο

υλικολογισμικού.

4. Κάντε κλικ στο Upload (Μεταφόρτωση) για να αναβαθμίσετε το

υλικολογισμικό.

73

74

Επανεκκινήστε το δίκτυο ακολουθώντας την παρακάτω σειρά:

1. Απενεργοποιήστε το μόντεμ.

2. Αποσυνδέστε το μόντεμ.

3. Απενεργοποιήστε το δρομολογητή και τους υπολογιστές.

4. Συνδέστε το μόντεμ.

5. Ενεργοποιήστε το μόντεμ και περιμένετε 2 λεπτά.

6. Ενεργοποιήστε το δρομολογητή και περιμένετε 2 λεπτά.

7. Ενεργοποιήστε τους υπολογιστές.

Ελέγξτε αν τα καλώδια Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένα.

• Αν το καλώδιο Εthernet που συνδέει το δρομολογητή με το

μόντεμ είναι σωστά συνδεδεμένο, η λυχνία LED ένδειξης WAN

θα είναι αναμμένη.

• Όταν το καλώδιο Ethernet που συνδέει τον ενεργοποιημένο

υπολογιστή με το δρομολογητή είναι σωστά συνδεδεμένο, η

αντίστοιχη λυχνία LED ένδειξης LAN θα είναι αναμμένη.

Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου του υπολογιστή

ταιριάζουν με αυτές του υπολογιστή.

• Όταν συνδέετε τον υπολογιστή στο δρομολογητή ασύρματα,

βεβαιωθείτε ότι το SSID (όνομα ασύρματου δικτύου), η

μέθοδος κρυπτογράφησης και ο κωδικός πρόσβασης, είναι

σωστά.

Ελέγξτε αν είναι σωστές οι ρυθμίσεις δικτύου.

• Κάθε συσκευή-πελάτης στο δίκτυο πρέπει να διαθέτει έγκυρη

διεύθυνση ΙΡ. Η ASUS συνιστά να χρησιμοποιείτε το διακομιστή

DHCP του ασύρματου δρομολογητή για την εκχώρηση

διευθύνσεων IP σε υπολογιστές στο δίκτυο.

• Μερικοί πάροχοι υπηρεσιών καλωδιακών μόντεμ απαιτούν

να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή αρχικά

καταχωρημένη στο λογαριασμό. Μπορείτε να δείτε τη

διεύθυνση MAC στο web GUI, Network Map (Χάρτης δικτύου)

> σελίδα Clients (Συσκευές πελάτες) και να σαρώσετε με το

δείκτη του ποντικιού πάνω από τη συσκευή σας στο Client

Status (Κατάσταση συσκευής πελάτη).

75

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents