Merknad om copyright. MSI B123

Add to My manuals
30 Pages

advertisement

Merknad om copyright. MSI B123 | Manualzz

Forord

Merknad om copyright

Innholdet i dette dokumenter er åndsverk tilhørende MICRO-STAR INTERNATIONAL�

Vi er svært nøye med framstillingen av dokumentet, men kan ikke garantere at alt innhold er korrekt� Våre produkter utvikles kontinuerlig og vi forbeholder oss retten til å foreta endringer uten forvarsel�

Varemerker

Alle varemerker tilhører de respektive eierne�

Revisjonshistorie

Versjon

V1�0

Dato

2015/ 12 iii

iv

Oppgradering og garanti

Legg merke til at enkelte komponenter som er forhåndsinstallert i produktet kan oppgraderes eller skiftes ut etter brukerens forespørsel. For å finne ut mer om begrensning i oppgradering anbefaler vi å lese spesifikasjonene i brukerhåndboken.

Vennligst ta kontakt med den lokale forhandleren for ytterligere informasjon om det kjøpte produktet� Ikke forsøk å oppgradere eller erstatte noen komponenter i dette produktet hvis du ikke er en autorisert forhandler eller servicesenter, ettersom det kan gjøre garantien ugyldig� Det anbefales sterkt å ta kontakt med den autorisert forhandleren eller servicesenteret for enhver oppgraderings- eller erstatningstjeneste�

Innhenting av utskiftbare deler

Legg merke til at innhenting av utskiftbare deler (eller kompatible deler) for produktet brukere kjøpte i enkelte land eller områder kan utføres av fabrikanten innen maksimalt

5 år siden produktet har gått ut av produksjon, avhengig av de offisielle reguleringene som ble erklært da� Kontakt fabrikanten via http://www�msi�com/support/ for å få detaljert informasjon om anskaffelse av reservedeler.

Teknisk støtte

Hvis det oppstår et problem i systemet og du ikke finner løsningen i bruksanvisningen kan du kontakte stedet du kjøpte utstyret på eller din lokale distributør� Eller forsøk følgende hjelperessurser for mer hjelp� Besøk MSI-nettstedet for teknisk håndbok,

BIOS-oppdateringer, driveroppdateringer og annen informasjon på http://www�msi�com/support/

Miljøvennlige egenskaper ved produktet

Redusert energiforbruk under bruk og standby

Begrenset bruk av stoffer som er farlige for miljøet og helsen

Enkel å demontere og resirkulere

Redusert bruk av naturlige ressurser ved oppmuntring av resirkulering

Forlenget produktlevetid gjennom enkle oppgraderinger

Mindre søppel gjennom tilbakeleveringspolicy

Forord

Miljøvernpolicy

Produktet er designet for å gjøre det mulig å gjenbruke delene og gjøre resirkulering mulig, og bør ikke kastes ved slutten av levetiden�

Brukere bør kontakte sin lokale renovasjonsanlegg for resirkulering og kasting av deres produkter ved slutten av levetiden�

Besøk MSI-websiden og finn en distributør i nærheten for mer informasjon om resirkulering�

Brukere kan også nå oss på gpcontdev@msi�com for informasjon om riktig deponering, retur, resirkulering og demontering av MSI-produkter�

Informasjon om kjemiske stoffer

I overensstemmelse med reguleringer om kjemiske stoffer, som EU REACHreguleringen (EC-regulering nr� 1907/2006 til det europeiske parlamentet og rådet), gir

MSI informasjon om kjemiske stoffer i produkter på: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Batteriinformasjon

Europeisk union:

Batterier, batteripakker og akkumulatorer bør ikke deponeres som usortert husholdningsavfall. Bruk offentlig innsamlingssystem for å returnere, resirkulere eller håndtere dem i henhold til lokale regler�

Taiwan:

For bedre miljøbeskyttelse bør utladede batterier samles inn for gjenbruk eller spesialhåndtering� v

California, USA:

Knappecellebatterier kan inneholde perklorat og krever spesialbehandling når det resirkuleres eller kastes i California�

For mer informasjon er tilgjengelig på: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Eksplosjonsfare hvis batterier blir byttet ut på feil måte� Bytt bare til samme eller tilsvarende type anbefalt av produsenten�

vi

Sikkerhetsinstrukser

◙ Les sikkerhetsintruksene nøye og helt ut�

◙ Legg merke til alle forsiktighetsregler og advarsler på utstyret eller i brukerveiledningen�

Behold bruksanvisningen som følger med i pakken for framtidig bruk�

Hold apparatet borte fra fuktighet og høye temperaturer�

Legg dette apparatet på et underlag med god støtte før oppsett�

◙ Kontroller at strømspenningen er innenfor sikkerhetsområdet og er justert riktig til en verdi av 100~240 V før du kobler utstyret til strømkontakten� Ikke deaktiver den beskyttende jordkontakten i støpslet. Utstyret må være koplet til en jordet stikkontakt.

◙ Trekk alltid strømledningen ut før du installerer et tilleggskort eller en tilleggsmodul i dette apparatet�

◙ Kople alltid strømledningen fra stikkontakten hvis apparatet skal stå ubrukt en stund for å unngå forbruk av strøm�

Ventilatorkassen brukes for luftkonveksjon og for å unngå at utstyret overopphetes� Ikke dekk til viften�

Ikke la utstyret stå i et miljø uten luftsirkulering med en lagringstemperatur over 60 kan skade utstyret�

O C (140 O F) eller under 0 O C (32 O F), da dette

MERK: Maksimal brukstemperatur er omtrent 40 O C�

Forord

Hell aldri væske i åpninger, siden dette kan føre til skader eller forårsake elektriske støt�

Legg strømledningen slik at folk ikke lett kan tråkke på den� Ikke plasser noe på strømkabelen�

◙ Når du installerer den koaksiale kabelen til TV-tuneren, er det nødvendig at du kontrollerer at metallskjermen er sikkert koblet til det beskyttende jordingssystemet på bygningen�

◙ Kabelsystemet må jordes i samsvar med ANSI/NFPA 70, National

Electrical Code (NEC), spesielt avsnitt 820�93, Grounding of Outer

Conductive Shield of a Coaxial Cable (jording av en koaksialkabels ytre skjerm)�

Hold alltid gjenstander med sterke magnetfelt eller elektrisk effekt borte fra apparatet�

Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, må apparatet undersøkes av servicepersonale:

◙ Strømledningen eller støpslet er skadet�

◙ Væske har kommet inn i apparatet�

◙ Apparatet har vært utsatt for fuktighet�

Apparatet virker ikke bra eller du får ikke brukt det i henhold til bruksanvisningen�

◙ Apparatet har falt og er skadet�

◙ Apparatet viser tegn på brudd� vii

viii

CE-samsvar

Micro-Star International CO�, LTD erklærer herved at denne enheten er i overensstemmelse med de sentrale sikkerhetskravene og andre relevante forskrifter i det europeiske direktivet�

FCC-B radiofrekvens interferens-erklæring

Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene� Disse kravene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser for utstyr som er installert i boliger� Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner� Det gis imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i enkelte installasjoner� Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, anbefales at brukeren forsøker å avhjelpe interferensen ved et av tiltakene nedenfor:

■ Stille inn eller flytte mottakerantennen.

■ Øk avstand mellom utstyret og mottaker�

■ Koble utstyret til en kontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koplet til på�

■ Spørre forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp�

Melding 1

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan føre til at brukerens rett til å betjene utstyret annuleres�

Melding 2

Skjermede grensesnittkabler og vekselstrømledning, hvis noen, må brukes i samsvar med utstrålingsgrensene�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-kravene� Driften er underlagt to betingelser:

1� denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og

2� denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift�

WEEE-erklæring

Under den europeiske unionens («EU») direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i kraft 13� august 2005, kan ikke produkter av «elektronisk og elektrisk ustyr» lenger deponeres som husholdningsavfall, og fabrikantene av disse produktene er forpliktet til å ta tilbake slike produkter ved slutten av deres levetid�

advertisement

Related manuals