Notificare privind drepturile de autor. MSI B123

Add to My manuals
30 Pages

advertisement

Notificare privind drepturile de autor. MSI B123 | Manualzz

ii

Prefaţă

Notificare privind drepturile de autor

Conţinutul acestui document este proprietatea intelectuală a MICRO-STAR

INTERNATIONAL� Am pregătit cu minuţiozitate acest document, dar nu oferim nicio garanţie privind corectitudinea conţinutului său� Produsele noastre se află în continuă perfecţionare şi ne rezervăm dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă�

Mărci comerciale

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea respectivilor deţinători�

Istoric revizuiri

Versiune

V1�0

Dată

2015/ 12 iii

iv

Upgrade şi garanţie

Reţineţi că anumite componente preinstalate în produs au posibilitate de upgrade sau pot fi înlocuite la solicitarea utilizatorului� Pentru a afla mai multe despre limitarea de upgrade, consultaţi specificaţiile din manualul de utilizare� Pentru informaţii suplimentare despre produsul achiziţionat de utilizator, contactaţi distribuitorul local�

Nu încercaţi să efectuaţi upgrade sau să înlocuiţi componente ale produsului dacă nu sunteţi distribuitor autorizat sau centru de service, deoarece acest lucru poate duce la pierderea garanţiei� Vă recomandăm insistent să contactaţi distribuitorul autorizat sau centrul de service pentru orice upgrade sau înlocuire�

Achiziţia pieselor de schimb

Vă rugăm să reţineţi că achiziţia pieselor de schimb (sau a celor compatibile) efectuată de utilizatorii produsului în anumite ţări sau teritorii poate fi asigurată de producător în termen de maxim 5 ani de la întreruperea fabricaţiei produsului,

în funcţie de reglementările oficiale existente în momentul respectiv� Contactaţi producătorul la http://www�msi�com/support/ pentru a obţine informaţii detaliate privind achiziţia pieselor de schimb�

Asistenţă tehnică

Dacă apare o problemă la sistemul dvs� şi nu există o soluţie în manualul de utilizare, contactaţi locul achiziţionării sau distribuitorul local� Ca alternativă, puteţi apela la următoarele resurse de ajutor pentru îndrumări suplimentare� Vizitaţi site-ul Web MSI pentru întrebări frecvente, ghid tehnic, actualizări de BIOS, de driver şi alte informaţii, la adresa http://www�msi�com/support/

Caracteristici produs ecologic

Consum redus de energie în timpul utilizării şi în repaus

Utilizare limitată de substanţe nocive mediului şi sănătăţii

Se demontează şi reciclează cu uşurinţă

Utilizare redusă a resurselor naturale prin încurajarea reciclării

Durată extinsă de utilizare datorată upgrade-urilor simplu de efectuat

Producere redusă de deşeuri solide datorată politicii de recuperare

Prefaţă v

iv

Prefaţă

Politica de mediu

Produsul a fost conceput astfel încât să permită reutilizarea adecvată a părţilor componente şi reciclarea şi nu trebuie aruncat la gunoiul menajer după uzare�

Utilizatorii trebuie să contacteze punctul local autorizat de colectare a deşeurilor

în vederea reciclării şi să depună aici produsele uzate�

Vizitaţi site-ul Web MSI pentru a găsi cel mai apropiat furnizor de servicii în vederea obţinerii informaţiilor referitoare la reciclare�

De asemenea, utilizatorii ne pot contacta la gpcontdev@msi�com pentru informaţii referitoare la eliminarea, recuperarea şi dezasamblarea adecvată produselor MSI�

Informaţii privind substanţele chimice

În conformitate cu reglementările privind substanţele chimice, cum ar fi Regulamentul

UE REACH (Regulamentul CE nr� 1907/2006 al Parlamentului European şi al

Consiliului), MSI furnizează informaţiile privind substanţele chimice la adresa: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Informaţii privind bateria

v

Uniunea Europeană:

Bateriile, seturile de baterii şi acumulatorii nu trebuie eliminaţi ca deşeuri menajere nesortate� Utilizaţi sistemul de colectare publică pentru a le returna, a le recicla sau a le trata în conformitate cu reglementările locale�

Taiwan:

Pentru o mai bună protecţie a mediului, bateriile uzate trebuie colectate separat pentru reciclare sau eliminare specială�

California, SUA:

Bateria tip „nasture” poate conţine perclorat şi necesită manipulare specială când se reciclează sau se elimină în California�

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi adresa: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect� Înlocuiţi bateria numai cu un tip identic sau echivalent, recomandat de producător�

vi

Instrucţiuni privind siguranţa

◙ Citiţi instrucţiunile cu atenţie şi în întregime�

◙ Toate precauţiile şi avertismentele de pe echipament sau din manualul de utilizare trebuie reţinute�

Păstraţi ghidul de utilizare care este livrat în pachet pentru referinţe viitoare�

Feriţi echipamentul de umiditate şi de temperaturi ridicate�

Aşezaţi echipamentul pe o suprafaţă stabilă înainte de a-l seta�

Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare se încadrează în intervalul de siguranţă şi a fost reglată corespunzător la valoarea de 100-

240 V înainte de conectarea echipamentului la priza electrică�

Nu dezactivaţi pinul de legare la masă din fişa de alimentare�

Echipamentul trebuie conectat la o priză de alimentare cu

împământare�

Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare înainte de introducerea unei cartele sau a unui modul suplimentar�

◙ Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare c�a� sau scoateţi din funcţiune priza de perete dacă echipamentul urmează a fi lăsat neutilizat pentru un timp, astfel încât să obţineţi un consum de energie zero�

Ventilatorul de pe incintă este utilizat pentru convecţia aerului şi pentru a preveni supraîncălzirea echipamentului� Nu acoperiţi ventilatorul�

Nu lăsaţi echipamentul într-un mediu fără instalaţie de aer condiţionat, la o temperatură de depozitare de peste 60 O C (140 O F) sau sub 0 O C

(32 O F), care poate deteriora echipamentul�

NOTĂ: Temperatura maximă de funcţionare este în jur de 40 O C�

Prefaţă vii

vi

Prefaţă

Nu turnaţi niciodată substanţe lichide în fantele din carcasă, deoarece acestea pot cauza deteriorări ale echipamentului sau şocuri electrice�

Amplasaţi cablul de alimentare astfel încât să nu se poată călca pe el�

Nu aşezaţi niciun obiect pe cablul de alimentare�

◙ Când montaţi cablul coaxial la tunerul TV, este necesar să vă asiguraţi că ecranul din metal este conectat adecvat la sistemul de

împământare de protecţie al clădirii�

◙ Sistemul de distribuţie prin cablu trebuie să fie legat la pământ

(împământat), conform ANSI/NFPA 70 - Codului electric naţional

(NEC), în special paragrafului 820�93, Împământarea scutului extern conductiv al unui cablu coaxial�

Feriţi întotdeauna echipamentul de obiecte aflate sub tensiune sau cu un câmp magnetic puternic�

În cazul apariţiei oricăreia din următoarele situaţii, solicitaţi verificarea echipamentului de către personalul de service:

◙ Fişa sau cablul de alimentare este deteriorat�

◙ A pătruns lichid în echipament�

◙ Echipamentul a fost expus la umezeală�

Echipamentul nu funcţionează corespunzător sau în conformitate cu manualul de utilizare�

◙ Echipamentul a căzut şi s-a stricat�

◙ Echipamentul prezintă semne evidente de deteriorare� vii

viii

Conformitate CE

Prin prezenta Micro-Star International CO�, LTD declară că acest dispozitiv se conformează cerinţelor principale de siguranţă şi altor dispoziţii semnificative stabilite în Directiva europeană�

Declaraţia FCC privind interferenţele frecvenţelor radio de clasă B

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, în conformitate cu

Capitolul 15 al Regulilor FCC� Aceste limite sunt proiectate pentru a asigura o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor nedorite într-o instalare rezidenţială� Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu manualul de instrucţiuni, poate produce interferenţe nedorite comunicaţiilor radio� Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că interferenţa nu va apărea într-o anumită instalare� În cazul

în care acest echipament produce interferenţe nedorite recepţiei radio sau TV, care poate fi determinată prin oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să

încerce să corecteze interferenţa luând una sau mai multe dintre măsurile de mai jos:

■ Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare�

■ Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor�

■ Conectaţi echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul�

■ Pentru asistenţă, consultaţi furnizorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă�

Notificarea 1

Modificările sau înlocuirile care nu sunt explicit aprobate de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul�

Notificarea 2

Trebuie utilizate cabluri de interfaţă şi cabluri de alimentare c�a� ecranate, dacă există, pentru respectarea limitelor de emisii�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

Dispozitivul se conformează Capitolului 15 al Regulilor FCC� Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:

1� acest dispozitiv nu poate produce interferenţe nedorite şi

2� acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţe care pot produce o funcţionare nedorită�

Declaraţia WEEE

În conformitate cu Directiva Uniunii Europene („UE”) privind deşeurile de produse electrice şi electronice, Directiva 2002/96/EC, intrată în vigoare la data 13 august 2005, produsele de „echipamente electrice şi electronice” nu mai pot fi eliminate ca deşeuri comunitare şi producătorii echipamentelor electronice acoperite de directivă sunt obligaţi să preia aceste produse la sfârşitul duratei lor de funcţionare utilă�

Prefaţă

PB

advertisement

Related manuals