Obaveštenje o autorskim pravima. MSI B123


Add to my manuals
30 Pages

advertisement

Obaveštenje o autorskim pravima. MSI B123 | Manualzz

ii

Predgovor

Obaveštenje o autorskim pravima

Materijal iz ovog dokumenta je intelektualna svojina kompanije MICRO-STAR

INTERNATIONAL. Mi vodimo računa prilikom pripremanja ovog dokumenta, ali ne garantujemo ispravnost njegovog sadržaja. Naši proizvodi se stalno poboljšavaju i mi zadržavamo pravo da obavimo promene bez prethodnog upozorenja.

Trgovačke marke

Sve trgovačke marke su svojina njihovih vlasnika.

Istorija revizija

Verzija

V1.0

Datum

2015/ 12 iii

iv

Nadogradnja i garancija

Imajte u vidu da određene komponente koje su unapred instalirane u proizvodu mogu imati mogućnost nadogradnje ili zamene na zahtev korisnika. Da bi saznali više o ograničenjima vezanim za nadogradnju, molimo vas da pogledate specifikacije u

Uputstvu za korišćenje. Za sve dalje informacije o proizvodu koji su korisnici kupili kontaktirajte lokalnog prodavca� Ne pokušavajte da nadogradite ili da zamenite bilo koju komponentu proizvoda, ukoliko niste ovlašćeni prodajni ili servisni centar, jer to može da poništi garanciju. Izrazito preporučujemo da kontaktirate ovlašćenog prodavca ili servisni centar za bilo koju uslugu nadogradnje ili zamene�

Nabavljanje rezervnih delova

Uzmite u obzir da nabavljanje rezervnih delova (ili kompatibilnih delova) za proizvode koje su korisnici kupili u određenim državama ili na određenim teritorijama, može obaviti proizvođač u roku od najviše 5 godina od datuma kada se prestane sa proizvodnjom proizvoda, u zavisnosti od zvaničnih propisa objavljenih u to vreme.

Molimo vas kontaktirajte proizvođača preko http://www.msi.com/support/ za detaljne informacije o nabavljanju rezervnih delova�

Tehnička podrška

Ukoliko dođe do problema sa vašim sistemom i rešenje ne možete da pronađete u uputstvu za korišćenje, molimo vas da kontaktirate mesto gde ste kupili proizvod ili lokalnog distributera. U suprotnom, molimo vas pokušajte sledeće izvore pomoći za dalje smernice. Posetite MSI veb lokaciju za tehnički vodič, BIOS ažuriranja, ažuriranja drajvera i druge informacije na adresi http://www.msi.com/support/

Opcije ekoloških proizvoda

Smanjena potrošnja energije za vreme korišćenja i u stanju pripravnosti

Ograničeno korišćenje supstanci koje su štetne po zdravlje i životnu sredinu

Lako se demontira i reciklira

Smanjena potrošnja prirodnih izvora podsticanjem recikliranja

Produženi životni vek proizvoda preko jednostavnih nadogradnji

Smanjena proizvodnja otpada preko politike vraćanja.

Predgovor v

iv

Predgovor

Politika zaštite životne sredine

Ovaj proizvod je dizajniran da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i reciklažu i ne treba ga baciti na kraju njegovog životnog veka.

Korisnici treba da kontaktiraju lokalnu, ovlašćenu tačku prikupljanja radi recikliranja i odlaganja proizvoda na kraju životnog veka.

Posetite MSI veb lokaciju da biste pronašli lokalnog distributera za dalje informacije o recikliranju�

Korisnici mogu takođe da nas pronađu na [email protected] za informacije vezane za ispravno odlaganje, vraćanje, recikliranje i rasklapanje MSI proizvoda�

Informacije o hemijskim supstancama

U saglasnosti sa propisima o hemijskim supstancama, kao što je EU REACH propis

(uredba EZ br. 1907/2006 doneta od strane Evropskog parlamenta i saveta), MSI je obezbedio informacije o hemijskim supstancama sadržanim u proizvodima na adresi: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Informacije o bateriji

Evropska unija:

Baterije, pakete baterija i akumulatore ne treba odlagati sa nesortiranim kućnim otpadom. Koristite javna mesta za prikupljanje otpada, reciklažu ili postupite s njima u skladu sa lokalnim propisima�

Tajvan:

Za bolju zaštitu prirodne sredine, odbačene baterije treba da se odvojeno prikupe radi recikliranja ili posebnog odlaganja� v

Kalifornija, SAD:

Baterija u obliku dugmeta može da sadrži perhlorat i zahteva poseban postupak prilikom reciklaže ili odlaganja u državi Kalifornija.

Radi više informacija posetite: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepravilno zameni. Zamenite isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom baterije koju preporučuje proizvođač.

vi

Bezbednosna uputstva

◙ Pročitajte sva bezbednosna uputstva pažljivo i u potpunosti.

◙ Sva upozorenja na opremi ili u uputstvu za korišćenje treba imati u vidu�

Sačuvajte Uputstvo za korišćenje koje ste dobili sa paketom kao referentni materijal za buduće korišćenje.

Držite ovu opremu dalje od vlage i visokih temperatura.

Postavite ovu opremu na stabilnu, ravnu površinu pre podešavanja.

◙ Uverite se da je napon u okviru bezbednih granica i da je propisno podešen na vrednost od 100~240V pre povezivanja opreme sa strujnom utičnicom. Nemojte onemogućiti zaštitni priključak za uzemljenje iz utikača. Oprema mora biti priključena na uzemljenu strujnu utičnicu.

◙ Uvek isključite kabl za struju pre instalacije bilo kakve dodatne kartice ili modula u opremu�

◙ Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite zidnu utičnicu ukoliko oprema neće biti korištena određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja energije�

Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje opreme� Ne pokrivajte ventilator�

Ne ostavljajte opremu u sredini bez klimatske kontrole, sa temperaturama skladištenja iznad 60 O jer to može da ošteti opremu.

O C (140 F) ili ispod 0 O C (32 O F),

PAŽNJA: Maksimalna radna temperatura je oko 40 O C�

Predgovor vii

vi

Predgovor

Nikada ne sipajte tečnost u otvor koji može da dovede do oštećenja ili električnog šoka.

Kabl za struju postavite na mesto gde ljudi neće gaziti preko njega. Ne stavljajte ništa preko kabla za struju�

◙ Kada povezujete koaksijalni kabl sa TV tjunerom, neophodno je da obezbedite da je metalni štit dobro povezan za zaštitni sistem uzemljenja u zgradi�

◙ Kablovski distributivni sistem treba da bude uzemljen u skladu sa

ANSI/NFPA 70, Nacionalnim električnim kodom (NEC), a posebno sa Odeljkom 820.93, Uzemljenje spoljašnjeg provodnog štita koaksijalnog kabla�

Uvek držite jake magnetske ili električne objekte dalje od opreme.

Ukoliko dođe do bilo koje od sledećih situacija, opremu treba da proveri servisno osoblje:

◙ Kabl za struju ili utičnica je oštećena.

◙ Tečnost je ušla u opremu.

◙ Oprema je bila izložena vlazi.

Oprema ne radi pravilno ili ne možete da rukujete njom u skladu sa

Uputstvom za korišćenje.

◙ Oprema je pala ili je oštećena.

◙ Na opremi se vide očigledni znaci lomljenja.

vii

viii

Saglasnost sa CE

Ovim, Micro-Star International CO., LTD izjavljuje da je ova usluga u saglasnosti sa najvažnijim bezbednosnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama navedenim u Evropskoj direktivi�

FCC-B izjava o ometanju radio frekvencije

Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ove granice su dizajnirane da obezbede razumnu zaštitu od štetnog ometanja u kućnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvom za korišćenje, može da dovede do štetnog ometanja radio komunikacija. Međutim, nema garancija da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji� Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili televizijskog prijema, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da otkloni smetnje korišćenjem jedne ili više mera navedenih u nastavku:

■ Okrenite ili premestite antenu za prijem signala�

■ Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.

■ Povežite opremu u električnu utičnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan prijemnik.

■ Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Obaveštenje 1

Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana odgovorna za saglasnost mogu da ponište pravo vlasnika da koristi opremu�

Obaveštenje 2

Kablovi za sprečavanje ometanja i kabl za struju, ukoliko postoje, moraju da se koriste da bi se ostvarila usaglašenost sa granicama do kojih je ometanje dozvoljeno�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

Ovaj uređaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

1� ovaj uređaj ne sme da izazove štetno ometanje, i

2� ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

WEEE izjava

Po Direktivi Evropske unije (EU) o otpadu električne i elektronske opreme,

Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod „električnu i elektronsku opremu“ ne mogu više biti odlagani kao komunalni otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog korisnog veka trajanja�

Predgovor

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals