Sistemske operacije. MSI B123


Add to my manuals
30 Pages

advertisement

Sistemske operacije. MSI B123 | Manualzz

Sistemske operacije

Ovo poglavlje vam pruža neophodne informacije vezane za rad sistema.

Važno

Sve informacije se mogu promeniti bez prethodnog upozorenja�

3

Upravljanje energijom

Upravljanje energijom personalnim kompjutera (PC) i monitora potencijalno može da uštedi značajne količine električne energije, kao i da donese beneficije prirodnoj sredini.

Da biste bili energetski efikasni, isključite svoj ekran ili podesite svoj PC na režim spavanja nakon određenog perioda neaktivnosti od strane korisnika.

h

Upravljanje energijom u Windows 10

■ Opcije za napajanje [Power Options] (Opcije napajanja) u Windows OS dozvoljavaju vam da kontrolišete opcije štednje energije za vaš ekran, hard drajv i bateriju� Kliknite desnim tasterom miša na [Start] , sa liste izaberite [Control Panel] (Kontrolna tabla) i zatim kliknite na [System and

Security] (Sistem i bezbednost).

3-2

Izaberite [Power Options] (Opcije napajanja) i odaberite plan napajanja koji odgovara vašim ličnim potrebama. Takođe možete funo da podesite podešavanja klikom na [Change plan settings] (Promenite postavke plana).

■ Shut Down Computer menu (Kompjuterski meni za gašenje) pretstavlja opciju za Sleep (Spavanje) (S3/S4) & Shut Down (Gašenje) (S5) za brzo i jednostavno upravljanje napajanjem vašeg sistema� h

Štednja energije preko monitora sa ENERGY STAR oznakom

Opcija za štednju energije dozvoljava kompjuterima da iniciraju režim male potrošnje ili „Sleep“ (Spavanja) nakon perioda korisničke neaktivnosti. Kada se koristi sa eksternim monitorom koji ima ENERGY STAR oznaku, ova opcija takođe podržava slične opcije štednje energije samog monitora� Da biste iskoristili ovu potencijalnu štednju energije, opcija za štednju energije je unapred postavljena na sledeći način, kada sistem radi preko AC napajanja.

■ Ekran se isključuje nakon 15 minuta

■ „Sleep“ (Spavanje) se uključuje nakon 30 minuta

Sistemske operacije h

Buđenje sistema

Kompjuter će se moći probuditi iz režima za štednju energije kao odgovor na komandu bilo čega od sledećeg:

■ taster za napajanje,

■ mreža (aktivan LAN),

■ miš,

■ tastatura�

Saveti za štednju energije:

■ Isključite monitor pritiskom na taster za napajanje monitora nakon perioda korisničke neaktivnosti.

■ Podesite podešavanja u Power Options (Opcijama za napajanje) u Windows

OS da biste optimizovali upravljanje energijom PC-ja�

■ Instalirajte softver za štednju energije da biste upravljali potrošnjom energije svog PC-ja�

■ Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu ukoliko PC neće biti korišten određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja energije.

3-3

Mrežna konekcija (Windows 10 sistemom)

h

Ožičena mreža

1. Kliknite desnim tasterom miša na [Start]

(Kontrolna tabla).

i sa liste izaberite [Control Panel]

2. Izaberite [View network status and tasks] (Prikaz statusa mreže i zadataka) pod

[Network and Internet] (Mreža i Internet).

3-4

3. Izaberite stavku [Set up a new connection or network] (Podešavanje nove veze ili mreže).

Sistemske operacije

4. I zaberite stavku [Connect to the Internet] (Povezivanje sa Internetom) i kliknite na

[Next] (Dalje).

5. Odaberite [Broadband (PPPoE)] (Veza širokog propusnog opsega (PPPoE)) da se povežete koristeći DSL ili kabl koji zahteva korisničko ime ili lozinku.

6. Otkucajte informacije od dobavljača Internet usluga (ISP) i kliknite na [Connect]

(Poveži) da uspostavite svoju LAN konekciju.

3-5

h

Bežična mreža

1. Idite na [Start]

(Mreža i internet).

, kliknite [Settings] (Postavke) i izaberite [Network and Internet]

2. Spisak dostupnih WLAN konekcija će iskočiti. Izaberite vezu sa spiska.

3. Da biste uspostavili novu vezu, izaberite stavku [Network and Sharing Center]

(Centar za mrežu i deljenje).

3-6 4� Izaberite stavku [Set up a new connection or network] (Podešavanje nove veze ili mreže).

5. Nakon toga, odaberite [Manually connect to a wireless network] (Ručno se poveži na bežičnu mrežu) i kliknite na [Next] (Dalje) da nastavite.

6. Unesite informacije za bežičnu mrežu koju želite da dodate i kliknite na [Next] (Dalje) da nastavite�

7� Napravljena je npva WLAN konekcija�

Sistemske operacije

Oporavak sistema (Windows 10 sistemom)

Razlozi za korišćenje System Recovery Function (Funkcija za vraćanje sistema) mogu da uključe:

■ Vraćanje sistema na početni status podrazumevanih podešavanja proizvođača.

■ Kada dođe do nekih grešaka u operativnom sistemu koji se koristi.

■ Kada je operativni sistem zaražen virusom i ne može uobičajeno da funkcioniše.

■ Kada želite da instalirate operativni sistem sa drugim ugrađenim jezicima.

Pre korišćenja System Recovery Function (Funkcija za vraćanje sistema), molimo vas napravite rezervnu kopiju važnih podataka i sačuvajte na drajvu vašeg sistema ili na drugim uređajima za skladištenje. Ukoliko sledeće rešenje ne uspe da vrati vaš sistem, kontaktirajte ovlašćenog lokalnog distributera ili servisni centar za dalju pomoć.

3-7

Uspostavljanje početnih vrednosti računara

1. Idite na [Start] , kliknite [Settings] (Postavke) i izaberite [Update and security]

(Ažuriranje i bezbednost).

2. Izaberite [Recovery] (Oporavak) i kliknite na [Get started] (Prvi koraci) pod [Reset this PC] (Uspostavljanje početnih vrednosti računara) da biste započeli oporavak sistema�

3-8

3. Pojaviće se ekran [Choose an option] (Odaberite opciju). Odaberite [Keep my files]

(Zadrži moje datoteke) ili [Remove everything] (Ukloni sve).

Uspostavljanje početnih vrednosti računara

Zadrži moje datoteke

Ukloni sve

Samo disk jedinica na kojoj je instaliran

Windows

Sve disk jedinice

Samo ukloni moje datoteke

Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu

Samo ukloni moje datoteke

Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu

h

Zadrži moje datoteke

1. Izaberite [Keep my files] (Zadrži moje datoteke).

Sistemske operacije

2. Ekran [Your apps will be removed] (Aplikacije će biti uklonjene) prikazuje listu aplikacija koje će biti potrebno ponovo da instalirate sa veba ili instalacionih diskova.

Kliknite na [Next] (Dalje) da nastavite.

3-9

3. Na sledećem ekranu će se prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka.

Kliknite na [Reset] (Vrati početne postavke) da biste započeli vraćanje početnih postavki sistema�

h

Ukloni sve

1. Izaberite [Remove everything] (Ukloni sve).

3-10

2. Ako imate više čvrstih diskova, pojaviće se ekran na kom će biti potrebno da izaberete

[Only the drive where Windows is installed] (Samo disk jedinica na kojoj je instaliran

Windows) ili [All drives] (Sve disk jedinice).

3. Zatim izaberite [Just remove my files] (Samo ukloni moje datoteke) ili [Remove files and clean the drive] (Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu).

4. Na sledećem ekranu će se prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka.

Kliknite na [Reset] (Vrati početne postavke) da biste započeli vraćanje početnih postavki sistema�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals