Opomba avtorskih pravic. MSI B123

Add to My manuals
30 Pages

advertisement

Opomba avtorskih pravic. MSI B123 | Manualzz

Predgovor

Opomba avtorskih pravic

Vsebina tega dokumenta je intelektualna last podjetja MICRO-STAR

INTERNATIONAL� Pri pripravi tega dokumenta smo bili zelo previdni, vendar ne jamčimo, da je vsebina popolnoma brez napak. Izdelki so predmet nenehnih izboljšav in pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave.

Blagovne znamke

Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov�

Zgodovina revizije

Različica

V1.0

Datum

2015/12 iii

iv

Nadgradnja in garancija

Obveščamo vas, da je določene vgrajene komponente izdelka na željo uporabnika mogoče nadgraditi ali zamenjati. Za več informacij o omejitvah pri nadgradnji si oglejte specifikacije v uporabniškem priročniku. Za dodatne informacije o kupljenem izdelku se obrnite na lokalnega trgovca. Ne poskušajte nadgraditi ali zamenjati komponent izdelka, če niste pooblaščeni prodajalec ali serviser, saj na ta način garancija lahko postane neveljavna. Močno priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo delov obrnete na pooblaščenega prodajalca ali serviserja.

Pridobitev nadomestnih delov

Nadomestne (ali kompatibilne) dele izdelka, kupljenega v določenih državah ali teritorijih, lahko pridobite s strani proizvajalca do največ 5 let po prenehanju izdelovanja izdelka; odvisno od uradnih predpisov, ki so veljali tisti čas. Za podrobnosti o naročanju nadomestnih delov se posvetujte s proizvajalcem preko http://www.msi.com/support/.

Tehnična podpora

Če na vašem sistemu pride do problema, ki ga ne morete rešiti s pomočjo uporabniškega priročnika, se obrnite na trgovino, v kateri ste izdelek kupili, ali lokalnega distributerja. Lahko pa se obrnete na naslednje vire pomoči. Obiščite spletno stran MSI, kjer boste našli tehnična navodila, posodobitve BIOS-a, posodobitve gonilnikov in ostale informacije: http://www.msi.com/support/

Značilnosti zelenega izdelka

Zmanjšana poraba energije med uporabo in v mirovanju

Omejena uporaba snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje

Enostavno razstavljanje in recikliranje

Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja

Podaljšana življenjska doba izdelka z enostavnimi nadgradnjami

Zmanjšana količina odpadkov zaradi politike vračanja izdelka

Predgovor

Politika varovanja okolja

Ta izdelek je bil zasnovan za zagotavljanje ustrezne ponovne uporabe delov in recikliranje ter ga po izteku njegove življenjske dobe ne smete zavreči.

Uporabniki se morajo glede recikliranja in odstranjevanja odsluženih naprav posvetovati z lokalnimi zbiralnimi centri�

Obiščite spletno stran MSI in poiščite najbližjega trgovca, pri katerem boste dobili podatke o recikliranju�

Uporabniki se lahko obrnejo na nas tudi preko [email protected], če želijo dobiti informacije o ustreznem odstranjevanju, vračanju, recikliranju in razstavljanju izdelkov MSI�

Podatki o kemičnih snoveh

V skladu s predpisi o kemičnih snoveh, kot je uredba EU REACH (Uredba ES št.

1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta), MSI ponuja informacije o kemičnih snoveh v izdelku na: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Informacije o bateriji

Evropska unija:

Baterij in akumulatorjev ne odlagajte med nesortirane gospodinjske odpadke. Za vračanje, recikliranje ali obdelavo teh izdelkov v skladu z lokalnimi predpisi upoštevajte javni sistem zbiranja odpadkov�

Tajvan:

Za boljšo zaščito okolja morate odpadne baterije zbirati ločeno za recikliranje ali posebno odstranjevanje� v

Kalifornija, ZDA:

Gumbne baterije lahko vsebujejo perkloratni material in jih je pri recikliranju in odlaganju v Kaliforniji treba obravnavati posebej�

Za več informacij prosimo obiščite: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost eksplozije� Baterijo zamenjajte le z enako ali enakovredno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec.

vi

Varnostna navodila

◙ Varnostna opozorila preberite previdno in temeljito�

◙ Upoštevajte vsa opozorila in svarila na opremi in v uporabniškem priročniku.

Priložena priročnik shranite za morebitno kasnejšo rabo.

Opreme ne izpostavljajte vlažnosti in visokim temperaturam.

Preden se lotite sestavljanja, opremo položite na trdno površino.

◙ Pred priklopom opreme v vtičnico se prepričajte, da je električna napetost primerna in pravilno nastavljena na vrednosti 100~240

V. Ne onemogočite zaščitnega ozemljitvenega elementa vtikača.

Oprema mora biti priključena na ozemljeno vtičnico.

◙ Pred namestitvijo dodatnih kartic ali modulov vedno izklopite AC napajalni kabel�

◙ Ko opreme dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel oz. stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.

Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje opreme� Ventilatorja ne prekrivajte�

Ne puščajte opreme na prostem ali v okolju s temperaturo skladiščenja nad 60ºC (140ºF) ali pod 0ºC (32ºF), ker lahko privede do poškodbe opreme�

OPOMBA: Maksimalna delovna temperatura je okoli 40ºC.

Predgovor

V odprtino nikoli ne zlivajte tekočine, ki bi lahko poškodovala opremo ali povzročila električni šok.

Napajalni kabel postavite tako, da ljudje ne bodo stopali nanj� Na napajalni kabel ničesar ne postavite.

◙ Pri nameščanju koaksialnega kabla na TV sprejemnik poskrbite, da je kovinski ščit zanesljivo povezan z ozemljitvenim sistemom zgradbe�

◙ Sistem kablov mora biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70,

Nacionalnim kodeksom za električarje (NEC), posebej s sekcijo

820,93, ozemljitev zunanjega prenapetostnega ščita koaksialnega kabla�

Močno magnetne ali električne predmete vedno shranjujte proč od opreme�

Če se pojavi katera od naslednjih situacij, naj opremo pregleda serviser:

◙ Napajalni kabel ali vtikač je poškodovan.

◙ Vdor tekočine v notranjost opreme.

◙ Oprema je bila izpostavljena vlagi�

◙ Oprema ne deluje dobro oz. ne deluje v skladu s priročnikom.

◙ Oprema je padla in je poškodovana.

◙ Oprema je očitno polomljena.

vii

viii

Skladnost CE

Na podlagi tega Micro-Star International CO., LTD izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi varnostnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili evropske direktive.

FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence

Ta oprema je bila testirana in ustvarjena tako, da se spogleduje z mejami za razred B digitalnih naprav, v skladu z 15. delom FCC pravil. Omejitve so vzpostavljene za zagotavljanje primerne zaščite pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v naseljenemu okolju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko tudi oddaja radijske frekvence; če ni nameščena in uporabljena v skladu z uporabniškim priročnikom, lahko povzroča

škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile tudi ob pravilni namestitvi. Če ta oprema moti radijski ali televizijski sprejem, kar lahko ugotovite z vključevanjem in izključevanjem opreme, uporabniku priporočamo, da motnje poskuša odpraviti s pomočjo enega ali več ukrepov spodaj:

■ Obrnite ali prestavite sprejemno anteno�

■ Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

■ Vklopite opremo v vtičnico, ki ni del tokokroga vtičnice, v katero je vklopljen sprejemnik�

■ Za pomoč se obrnite na prodajalca ali na izkušenega radijskega/ televizijskega tehnika�

Opomba 1

Spremembe in predelave, ki niso izrecno dovoljene s strani odgovornih za predpise, lahko kupcu preprečijo varno uporabo opreme.

Opomba 2

Zaščitni vmesni kabli in napajalni kabel morajo biti uporabljeni v skladu z omejitvami sevanja�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Ta naprava je v skladu s 15. delom FCC pravil. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:

1� naprava ne sme povzročati škodljive interference in

2� ta naprava mora sprejeti vse interference, ki jih zazna, vključno z interferencami, ki bi lahko povzročile nezaželeno delovanje.

Poročilo WEEE

V skladu z direktivo Evropske unije (EU) o odpadni električni in elektronski opremi (direktiva 2002/96/ES), ki velja od 13. avgusta 2005, izdelkov, ki sodijo v kategorijo “električne in elektronske opreme”, ni več dovoljeno odložiti med gospodinjske odpadke. Izdelovalci elektronske opreme, ki jo zajema direktiva, morajo sprejeti vrnjene tovrstne izdelke ob koncu njihove dobe uporabe�

advertisement

Related manuals