Odkaz na autorské právo. MSI B123


Add to my manuals
30 Pages

advertisement

Odkaz na autorské právo. MSI B123 | Manualzz

Odkaz na autorské právo

Materiál uvedený v tomto dokumente je duševným vlastníctvom spoločnosti MICRO-

STAR INTERNATIONAL. Príprave tohto dokumentu sme venovali maximálnu pozornosť, avšak aj napriek tomu negarantujeme správnosť jeho obsahu. Naše výrobky podliehajú neustálemu vylepšovaniu a preto si vyhradzujeme právo na vykonanie zmien bez upozornenia.

Ochranné známky

Všetky ochranné známky sú majetkom ich patričných vlastníkov.

História prepracovaného vydania

Verzia

V1.0

Dátum

2015/12

Úvod iii

iv

Modernizácia a záruka

Dôležité je vedieť, že niektoré vopred nainštalované komponenty v tomto zariadení sa môžu na požiadanie používateľa rozšíriť alebo vymeniť. Viac informácií o obmedzeniach modernizácie nájdete v technických podmienkach v používateľskej príručke. Ďalšie informácie o možnosti zakúpenia výrobkov si môžete vyžiadať od miestneho predajcu. Nepokúšajte sa rozširovať alebo vymieňať akýkoľvek diel tohto výrobku, ak nie ste autorizovaným predajcom alebo zástupcom servisného strediska, pretože to môže mať za následok ukončenie platnosti záruky. Pokiaľ požadujete akékoľvek služby na rozšírenie alebo výmenu tohto výrobku, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.

Zakúpenie náhradných dielov

Berte prosím na vedomie, že zakúpenie náhradných dielov (alebo kompatibilných dielov) pre produkt, ktorý si používatelia zakúpili v niektorých krajinách alebo teritóriách, môže vykonať výrobca do 5 rokov od ukončenia výroby výrobku v závislosti od úradných predpisov, ktoré sú v tom čase platné. Podrobné informácie o nakupovaní náhradných dielov získate u výrobcu na adrese http://www.msi.com/support/.

Technická podpora

Pokiaľ sa v rámci vášho systému vyskytne problém, ktorého riešenie nenájdete v návode na obsluhu, kontaktujte svoje nákupné miesto alebo miestneho obchodného zástupcu. Alebo ďalšie rady môžete tiež získať z nasledujúcich zdrojov pomoci.

Navštívte internetovú stránku spoločnosti MSI na adrese http://www.msi.com/support/, kde nájdete technický návod, aktualizácie BIOS, aktualizácie ovládačov a ďalšie informácie.

Funkcie ekologicky neškodného výrobku

Znížená spotreba elektrickej energie počas používania a v pohotovostnom režime

Limitované používanie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie

Ľahká demontáž a recyklovanie

Podporovaním recyklovania sa znižuje využívanie prírodných zdrojov

Predĺžená životnosť výrobku prostredníctvom jednoduchých vylepšení

Politika spätného vrátenia umožňuje znižovať tvorbu tuhého odpadu

Úvod

Environmentálna politika

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby umožňoval správne opätovné použitie dielov a recyklovanie, preto by sa na konci svojej životnosti nemal odhadzovať.

Používatelia by mali na konci životnosti výrobkov kontaktovať miestneho autorizovaného predajcu ohľadne ich zberu pre ďalšie recyklovanie a likvidáciu.

Navštívte internetovú stránku MSI a vyhľadajte si najbližšieho distributéra, ktorý vám poskytne ďalšie informácie ohľadne recyklovania.

Používatelia nás môžu tiež písomne požiadať o informácie týkajúce sa správnej likvidácie, vrátenia späť, recyklovania a demontáže výrobkov MSI na adrese [email protected].

Informácie o chemických látkach

Informácie MSI o chemických látkach vo výrobkoch v súlade s predpismi o chemických látkach, ako napríklad nariadenie EU RESEARCH (nariadenie ES č. 1907/2006 vydané Európskym parlamentom a Komisiou) si môžete pozrieť na internetovej stránke: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Informácie týkajúce sa batérie

Európska únia:

Batérie, batériové moduly a akumulátory sa nesmú odhadzovať do netriedeného domového odpadu. Staré batérie odovzdajte do zberných surovín, recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Tchajvan:

Kvôli lepšej ochrane prostredia je potrebné vykonávať separovaný zber vybitých batérií a odovzdať ich na recyklovanie alebo

špeciálne zneškodnenie.

Kalifornia, USA:

Gombíkové batérie môžu obsahovať chloristan a v Kalifornii sa s nimi musí pri recyklovaní a likvidovaní špeciálne manipulovať.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pri nesprávnej výmene batérie môže vzniknúť nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za typ batérie, ktorý odporúča výrobca.

v

vi

Bezpečnostné pokyny

◙ Dôsledne a dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny.

◙ Musia sa dodržiavať všetky upozornenia a varovania nachádzajúce sa na zariadení a v návode na obsluhu.

Návod na obsluhu dodávaný v balení uschovajte pre budúce upotrebenie.

Toto zariadenie chráňte pred vplyvmi vlhkosti a vysokých teplôt.

Toto zariadenie pred vykonaním nastavenia umiestnite na bezpečný rovný povrch.

◙ Uistite sa, či je napájacie napätie v rámci bezpečného rozsahu a že pred pripojením zariadenia do sieťovej zásuvky bolo správne nastavené na hodnotu 100 – 240 V. Zo zástrčky sa nesmie odmontovať ochranný uzemňovací kolík. Zariadenie musí byť zapojené do uzemnenej sieťovej zásuvky.

◙ Pred zasúvaním akejkoľvek prídavnej karty alebo modulu do zariadenia vždy odpojte striedavy AC kábel zo siete.

◙ Aby ste dosiahli nulovú spotrebu energie počas určitej doby nepoužívania zariadenia, odpojte od neho striedavy prud kábel alebo vypnite prívod prúdu do sieťovej zásuvky.

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia. Tento ventilátor sa nesmie zakrývať.

Nenechávajte zariadenie v neklimatizovanom prostredí, v ktorom skladovacia teplota presahuje hodnotu 60

(32

ºC (140

ºF), čo môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

ºF) alebo je pod 0 ºC

POZNÁMKA: Maximálna prevádzková teplota je okolo 40ºC.

Úvod

Do otvoru nikdy nenalievajte žiadne tekutiny, ktoré by mohli poškodiť zariadenie, alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Sieťový kábel uložte tak, aby naň nemohli ľudia stúpiť. Zabráňte tomu, aby čokoľvek ležalo na sieťovom kábli.

◙ Počas pripájania koaxiálneho kábla k TV tuneru sa musí kovové tienenie spoľahlivo pripojiť do ochranného uzemňovacieho systému budovy.

◙ Káblový rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/

NFPA 70, Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820,93 Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálnych káblov.

Predmety so silným magnetickým poľom alebo elektrické predmety uschovávajte v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia.

Ak nastane jedna z nasledujúcich situácií, nechajte zariadenie prekontrolovať v servise:

◙ Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.

◙ Do zariadenia sa dostala tekutina.

◙ Zariadenie bolo vystavené vplyvu vlhkosti.

◙ Zariadenie nefunguje dobre alebo nedokážete pracovať podľa návodu na obsluhu.

◙ Zariadenie spadlo a poškodilo sa.

◙ Zariadenie vykazuje bežné znaky poškodenia.

vii

1. Optické pamäťové zariadenia sú zatriedené medzi LASEROVÉ

VÝROBKY TRIEDY 1. Používanie ovládačov, úpravy alebo vykonanie postupov odlišných od tých, ktoré sú uvedené, je zakázané.

2. Nedotýkajte sa šošoviek vo vnútri mechaniky.

viii

Zhoda CE

Spoločnosť Micro-Star International CO., LTD týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným bezpečnostným požiadavkám a ďalším patričným ustanoveniam Európskych smerníc.

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou

15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivému rušeniu pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie vysielania nevyskytne. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivé rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť odstrániť toto rušenie pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

■ Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.

■ Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

■ Zariadenie pripojte do zásuvky v inom okruhu, než ten, v ktorom je pripojený prijímač.

■ Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže.

1. poznámka

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre posúdenie zhody, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie.

2. poznámka

Tienené prepojovacie káble a striedavy prud kábel, ak je dodaný, sa musia používať za účelom splnenia emisných limitov.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Toto zariadenia sa môže používať po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

1. toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a

2. toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhlásenie WEEE

Elektrické a elektronické zariadenia už nemožno likvidovať ich odhodením do komunálneho odpadu podľa smernice Európskej únie („EÚ“) č. 2002/96/

ES o elektrickom a elektronickom odpade, ktorá vstúpila do platnosti

13.8.2005, a výrobcovia elektronických zariadení musia takéto výrobky po skončení ich životnosti odobrať späť.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals