Copyrightmelding. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Copyrightmelding. MSI MS-A616 | Manualzz

ii

Voorwoord

Copyrightmelding

Het materiaal in dit document is het intellectuele eigendom van MICRO-STAR

INTERNATIONAL. We betrachten de grootste zorgvuldigheid bij het opstellen van dit document maar geven geen garantie voor de juistheid van de inhoud� Onze producten worden voortdurend verbeterd en we behouden ons het recht voor om zonder voorafgaand bericht veranderingen aan te brengen.

Handelsmerken

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars�

Revisie

Revisie

V1.0

Datum

2017/01 iii

iv

Upgrade en garantie

Bepaalde componenten die vooraf in het product zijn geïnstalleerd, kunnen worden bijgewerkt of vervangen op aanvraag van de gebruikers. Als u nog meer informatie over het aangeschafte product wenst, kunt u contact opnemen met de lokale verdeler�

Probeer geen componenten van het product te upgraden of te vervangen als u geen erkende dealer of servicecentrum bent, anders kan dit de garantie ongeldig maken. Wij raden u sterk aan contact op te nemen met de erkende dealer of servicecentrum voor upgrades of vervangingen�

Aanschaffen van vervangbare onderdelen

Houd ermee rekening dat de aanschaf van vervangbare (of compatibele) onderdelen van het product dat is aangeschaft in bepaalde landen of regio's, door de fabrikant kan worden voorzien tot maximum 5 jaart nadat de productie werd stopgezet, afhankelijk van de officiële voorschriften die op dat ogenblik zijn bepaald. Neem contact op met de fabrikant via http://www.msi.com/support/ voor gedetailleerde informatie over de aanschaf van reserveonderdelen�

Technische ondersteuning

Als er zich een probleem voordoet met uw systeem en u de oplossing niet in de gebruiksaanwijzing kunt vinden, dient u contact op te nemen met het verkooppunt waar u het product hebt aangeschaft of met een lokale distributeur. Of probeer de volgende hulpbronnen voor verdere ondersteuning. Bezoek de website van MSI voor technische gidsen, BIOS updates, updates van stuurprogramma's en andere informatie via http:// www.msi.com/support/

Eigenschappen groen product

Verminderd energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-by

Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid

Gemakkelijke demontage en recycling

Verminderd gebruik van natuurlijke bronnen door het stimuleren van recycling

Langere levensduur van het product door gemakkelijke upgrades

Minder productie van vast afval door terugnamebeleid

Voorwoord v

iv

Voorwoord

Milieubeleid

Het product is ontworpen om een geschikt hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken en mag niet worden weggegooid aan het einde van zijn levensduur�

Gebruikers moeten contact opnemen met het lokale erkende inzamelpunt voor het recyclen en verwijderen van producten aan het einde van hun levensduur�

Bezoek de MSI-website en zoek een verdeler in de buurt voor meer informatie over recycling�

Gebruikers kunnen ons ook bereiken op [email protected] voor informatie betreffende het weggooien, terugbrengen, recyclen en demonteren van MSIproducten�

Informatie over chemische bestanddelen

Als naleving van de voorschriften betreffende chemische bestanddelen, zoals de EU

REACH-verordening (EG-verordening nr. 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad), vindt u de informatie van MSI over de chemische bestanddelen in producten op:http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Batterij-informatie

Europese Unie: batterijen, batterijdozen en accumula tors mogen niet worden weggegooid als niet-gesorteerd huishoudelijk afval. Gebruik het openbare inzamelsysteem om ze te retourneren, te recyclen of te behandelen in overeenstemming met de lokale voorschriften�

Taiwan:

Voor een betere bescherming van het milieu, moeten lege batterijen afzonderlijk worden gesorteerd voor recyclingdoeleinden of voor een speciale afvalverwijdering�

Californië, V.S.: de knoopcelbatterij kan perchloormateriaal bevatten en vereist een speciale behandeling wanneer het wordt gerecycled of weggegooid in Californië.

Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Er bestaat een kans op explosiegevaar als de batterij niet goed wordt geplaatst.

Alleen vervangen door hetzelfde of een equivalent type dat wordt aanbevolen door de fabrikant.

v

vi

Veiligheidsrichtlijnen

Lees de veiligheidsrichtlijnen aandachtig en grondig door�

Houd rekening met alle waarschuwingen op de apparatuur of in de gebruikershandleiding.

Bewaar de bijgeleverde gebruikershandleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen�

Houd dit apparaat uit de buurt van vochtigheid en hoge temperatuur.

Leg dit apparaat op een stabiel vlak oppervlak voordat u het instelt.

Zorg dat de stroomspanning binnen een veilig bereik valt en dat deze correct werd aangepast aan de waarde van 100~240V voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact. Schakel de beschermende aardingspin op de stekker niet uit� Het apparaat moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact�

Koppel altijd de wisselstroomkabel los voordat u een add-on-kaart of module installeert op het apparatuur�

Koppel de wisselstroomkabel altijd los of schakel de wandcontactdoos uit als het apparaat ongebruikt blijft voor een bepaalde tijd om een energieverbruik van nul te bereiken.

Voeding

»

Ingang: 100-240V, 50-60Hz

»

Uitgang: 19V, 3,42A

De ventilator in de behuizing wordt gebruikt voor luchtconvectie en om oververhitting van het apparaat te voorkomen� Dek de ventilator niet af�

Laat het apparaat niet achter in een omgeving die niet aangepast is en waar de opslagtemperatuur hoger is dan 60 O C (140 O F) of lager is dan 0 het apparaat kan worden beschadigd.

O C (32 O F) waardoor

OPMERKING : De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt ongeveer 40 O C�

Voorwoord vii

vi

Voorwoord

Giet nooit vloeistoffen in de opening, dit kan schade of een elektrische schok veroorzaken�

Plaats de voedingskabel zo, dat er geen mensen op kunnen trappen. Plaats geen objecten op de voedingskabel.

Wanneer u de coaxiale kabel installeert op de tv-tuner, moet u ervoor zorgen dat het metalen schild op een betrouwbare manier is verbonden met het beschermende aardingssysteem van het gebouw.

Een kabelverdelingssysteem moet geaard zijn volgens ANSI/NFPA 70, de

Nationale Elektrische Code (NEC), en vooral Sectie 820.93, Aarding van de buitengeleider van een coaxiale kabel.

Bewaar sterk magnetische of elektrische objecten altijd uit de buurt van de apparatuur�

Als een van de volgende situaties optreedt, moet u het apparaat laten controleren door onderhoudspersoneel:

De voedingskabel of stekker is beschadigd.

Er is vloeistof in het apparaat binnengedrongen.

Het apparaat werd blootgesteld aan vocht.

Het apparaat werkt niet goed of u kunt het niet laten werken volgens de richtlijnen in de gebruikershandleiding.

Het apparaat is gevallen en beschadigd.

Het apparaat vertoont duidelijke tekenen van breuk.

vii

1� De optische opslagapparaten zijn geclassificeerd als LASERPRODUCTEN VAN

KLASSE 1. Gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of prestaties van procedures anders dan opgegeven, is verboden.

2� Raak de lens in het station niet aan�

viii

CE-conformiteit

Micro-Star International CO., LTD verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden die zijn uiteengezet in de Europese Richtlijn�

FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften�

Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicatie� Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne�

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger�

Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten�

Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Melding 1

De wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving hiervan, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

Melding 2

Om aan de emissiebeperkingen te voldoen, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermde interfacekabels en een wisselstroomkabel.

Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels� De werking is onderhevig aan de volgende twee omstandigheden:

1� dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en

2� dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken�

WEEE-verklaring

Volgens de Richtlijn 2002/96/EG van de Europese Unie ("EU") voor afval van elektrische en elektronische apparatuur, die van kracht is sinds 13 augustus

2005, mogen producten van "elektrische en elektronische apparatuur" niet langer worden weggegooid bij het huishoudelijke afval, en fabrikanten van afgedekte elektronische apparatuur worden verplicht om dergelijke producten terug te nemen aan het einde van hun nuttige levensduur�

Voorwoord

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals