Huomautus tekijänoikeudesta. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Huomautus tekijänoikeudesta. MSI MS-A616 | Manualzz

ii

Johdanto

Huomautus tekijänoikeudesta

Tämän asiakirjan tiedot ovat MICRO-STAR INTERNATIONALin omaisuutta� Olemme valmistaneet tämän asiakirjan huolella, mutta emme takaa sen sisällön oikeutta�

Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti ja pidätämme oikeudet muutoksiin ilman erillistä huomautusta�

Tavaramerkit

Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta�

Revisio

Revisio

V1�0

Päivämäärä

2017/01 iii

iv

Päivitys ja takuu

Huomaa, että tietyt esiasetetut komponentit tuotteessa eivät ehkä ole päivitettävissä tai vaihdettavissa käyttäjän pyynnöstä� Lisätietoja tuotteesta voit kysyä paikalliselta jälleenmyyjältä� Älä yritä päivittää tai vaihtaa mitään tuotteen osaa, jos et ole valtuutettu jälleenmyyjä tai huoltotyöntekijä, koska se voi mitätöidä takuun� On erittäin suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen päivitys- tai vaihtopalvelua varten�

Vaihdettavien osien hankkiminen

Huomaa, että käyttäjien ostaessa tietyissä maissa tai tietyillä alueilla laitteen vaihdettavia osia (tai yhteensopivia osia), ne ovat saattaneet viimeistään 5 vuoden kuluessa valmistajalta loppua, koska tuote on lopetettu, tuolloin annetuista virallisista päätöksistä riippuen� Ota yhteyttä valmistajaan osoitteessa http://www�msi�com/ support/ saadaksesi tarkempia tietoja varaosien hankinnasta�

Tekninen tuki

Jos järjestelmässä esiintyy virhe, jota et saa ratkaistuksi ohjekirjan avulla, ota yhteyttä ostopaikkaan tai paikalliseen jälleenmyyjään� Voit myös kokeilla seuraavia ohjeita lisäopastusta varten� Siirry MSI-web-sivustolle osoitteessa http://www�msi�com/support/ saadaksesi teknisiä oppaita, BIOS-päivityksiä, ohjainpäivityksiä ja muita tietoja�

Vihreän tuotteen ominaisuudet

Pienentynyt energiankulutus käytössä ja valmiustilassa

Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden rajoitettu käyttö

Helposti purettavissa ja kierrätettävissä

Luonnonvarojen pienentynyt käyttö kierrätystä rohkaisemalla

Pidentynyt tuotteen elinkaari helppojen päivitysten avulla

Vähentynyt kiinteän jätteen tuotanto takaisinottokäytännön ansiosta

Johdanto v

iv

Johdanto

Ympäristöpolitiikka

Tuote on suunniteltu mahdollistamaan osien uudelleen käytön ja kierrätyksen, jolloin laitetta ei tarvitse heittää pois sen käyttöiän päätyttyä�

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun paikalliseen keräyspisteeseen käyttöiän lopun saavuttaneiden tuotteiden kierrättämiseksi ja hävittämiseksi�

Vieraile MSI:n web-sivustolla paikallistaaksesi lähimmän jakelijan, jolta saat lisätietoja kierrätyksestä�

Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa gpcontdev@msi�com saadakseen lisätietoja MSI-tuotteiden oikeasta hävittämisestä, takaisinotosta, kierrätyksestä ja hajottamisesta�

Kemikaaliyhdisteiden tiedot

Kemikaaliyhdisteasetusten, kuten EU:n REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), mukaisesti MSI kertoo tietoja tuotteissa olevista kemikaaliyhdisteistä osoitteessa: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Paristotiedot

Euroopan unioni:

Paristoja, akkuja ja varaajia ei tule hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana� Käytä julkista keräysjärjestelmää niiden palauttamiseen, kierrättämiseen tai hävittämiseen paikallisten säännösten mukaisesti�

Taiwan:

Parempaa ympäristön suojelemista varten käytetyt paristot tulisi kerätä erikseen kierrätykseen tai erityiseen hävitykseen�

Kalifornia, USA:

Nappiparisto saattaa sisältää perkloraattia ja vaatii erityisen käsittelyn, kun se kierrätetään tai hävitetään Kaliforniassa�

Lisätietoja voit katsoa osoitteesta: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan virheellisesti� Korvaa vain valmistajan suosittelemalla vastaavalla tai samalla tyypillä� v

vi

Turvallisuusohjeet

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi�

Ota huomioon kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut varoitukset�

Säilytä toimitukseen sisältyvä käyttöohje�

Älä altista laitetta kosteudelle tai korkeille lämpötiloille�

Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen asennusta�

Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100~240 V:n rajoissa, ennen kuin kytket laitteen virtapistokerasiaan� Älä ota pistokkeesta suojamaadoitusnastaa pois käytöstä� Laite tulee kytkeä maadoitettuun verkkopistokerasiaan�

Irrota virtajohto aina pistorasiasta, ennen kuin asennat mitään lisäkortteja tai

-moduuleja laitteeseen�

Irrota virtajohto aina pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä tiettynä aikana virrankulutuksen säästämiseksi�

Virtalähde

»

Tulo: 100-240 V, 50-60 Hz

»

Lähtö: 19V, 3,42A

Kotelon aukot ovat tuuletusilman kiertoa varten, ja ne estävät järjestelmää ylikuumenemasta� Älä peitä tuuletusaukkoja�

Älä jätä laitetta ilmastoimattomaan ympäristöön, jossa säilytyslämpötila on yli

60 O C (140 O F) tai alle 0 O C (32 O F), koska se saattaa vaurioittaa laitteistoa�

HUOMAUTUS: Maksimikäyttölämpötila on noin 40 O C�

Johdanto vii

vi

Johdanto

Älä milloinkaan kaada laitteelle nestettä� Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai sähköisku�

Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa� Älä aseta mitään virtajohdon päälle�

Kun TV-virittimeen asennetaan koaksaalijohto, on varmistettava, että metallisuoja on oikein liitetty rakennukseen suojamaadoitusjärjestelmään�

Kaapelijakelujärjestelmän tulee olla maadoitettu ANSI/NFPA 70:n, National

Electrical Code (NEC):n, erityisesti osan 820�93:n, koaksiaalikaapelin ulkoisen johtavan suojan maadoituksen mukaisesti�

Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä�

Anna seuraavassa kuvatuissa tilanteissa laite huoltohenkilöstön tarkastettavaksi:

Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut�

Laitteen sisään on päässyt nestettä�

Laite on altistunut kosteudelle�

Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun mukaisesti�

Laite on pudonnut ja vahingoittunut�

Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä� vii

1� Optiset muistilaitteet on luokiteltu LUOKAN 1 LASERTUOTTEIKSI� Muiden kuin tässä ohjekirjassa määritettyjen säätimien tai säätöjen käyttö tai menetelmien suorittaminen on kielletty�

2� Älä kosketa levyaseman sisällä olevaa linssiä�

viii

CE-vaatimustenmukaisuus

Micro-Star International CO�, LTD ilmoittaa täten, että tämä laita on olennaisten turvallisuusvaatimusten ja muiden asiaankuuluvien Euroopan unionin direktiivin ehtojen mukainen�

FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B -luokan digitaalisen laitteen rajat FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti� Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä� Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle� Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen�

Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan laitteen käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:

■ Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon�

■ Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä�

■ Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty�

■ Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta�

Huomautus 1

Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta�

Huomautus 2

Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen häiriönpäästörajojen puitteissa�

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15� Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

1� tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja

2� tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa�

WEEE-lausunto

Euroopan unionin (EU) 13�8�2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti "sähkö- ja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana�

Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä�

Johdanto

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals