Systemoperasjoner. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Systemoperasjoner. MSI MS-A616 | Manualzz

Systemoperasjoner

Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om systemoperasjoner.

Viktig

All informasjon kan endres uten forvarsel.

3

Strømstyring

Strømbehandling av personlige datamaskiner (PC-er) og skjermer kan spare betydelig mengder elektrisitet samt ha positive innvirkninger på miljøet.

For å være energieffektiv, slå av skjermen eller sett PC-en i dvalemodus etter en periode uten bruk.

h Strømbehandling i Windows 10

■ [Power Options] (Strømalternativer) i Windows lar deg kontrollere strømbehandlingsfunksjonene til skjermen, harddisken og batteriet. Høyreklikk

[Start] , velg [Control Panel] (Kontrollpanel) fra listen, og klikk [System and

Security] (System og sikkerhet).

3-2

Velg [Power Options] (Strømvalg), og velg en strømplan som møter dine personlige behov. Du kan også fininnstille innstillingene ved å klikke på [Change plan settings] (Endre planinnstillinger).

■ Slå av datamaskin-menyen har alternativene Dvale (S3/S4) og Slå av (S5) for rask og enkel behandling av strøm til systemet.

h Strømbehandling gjennom ENERGY STARTkvalifiserte skjermer (ekstrautstyr)

Strømbehandlingsfunksjonen lar datamaskinen starte en lavstrøms eller "dvale"-modus etter en periode uten aktivitet fra brukeren. Når den brukes med en ekstern ENERGY STARkvalifisert skjerm, støtter denne funksjonen også lignende strømbehandlingsfunksjoner på skjermen. For å ta fordel av disse strømsparingsfunksjonene, har strømbehandlingsfunksjonen blitt forhåndsinnstilt til å oppføre seg på følgende måter når systemet brukes med AC-strøm:

■ Slå av skjermen etter 10 minutter

■ Starte dvalemodus etter 30 minutter

Systemoperasjoner

3-3

3-2

Systemoperasjoner h Vekke opp systemet

Datamaskinen skal kunne vekkes opp fra strømsparingsmodus hvis det kommer en kommando fra en av følgende:

■ strømknappen,

■ musen,

■ nettverket (Wake On LAN), tastaturet.

Energisparetips:

■ Slå av skjermen ved å trykke på LCD-strømknappen etter en periode uten aktivitet.

■ Still inn innstillingenen i Power Options (Strømalternativer) under Windows for

å optimere PC-ens strømbehandling.

■ Installer strømsparingsprogramvare for å styre PC-ens energiforbruk.

■ Alltid kople fra vekselstrømledningen eller slå av ved stikkontakten hvis PC-en skal stå ubrukt for en viss periode for å unngå forbruk av strøm.

3-3

Nettverkstilkobling (Windows 10)

h Kablet nettverk

1. Høyreklikk [Start] , og velg [Control Panel] (Kontrollpanel) fra listen.

2. Velg [View network status and tasks] (Vis nettverksstats og oppgaver) under

[Network and Internet] (Nettverk og Internett).

3-4

3. Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et nettverk).

Systemoperasjoner

3-5

3-4

Systemoperasjoner

4. Velg [Connect to the Internet] (Koble til Internett), og klikk [Next] (Neste).

5. Velg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for å kople til med DSL eller kabel som krever brukernavn og passord.

6. Skriv inn informasjonen fra ISP-en din og klikk på [Connect] (kople til) for å opprette

LAN-tilkoplingen.

3-5

h Trådløst nettverk

1. Gå til [Start] , klikk [Settings] (Innstillinger), og velg [Network and Internet]

(Nettverk og Internett).

2. En liste over tilgjengelige WLAN-tilkoplinger åpnes. Velg en tilkobling fra listen.

3. For å opprette en ny tilkobling, velg [Network and Sharing Center] (Nettverks- og delingssenter).

3-6

4. Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et nettverk).

5. Etterpå velger du [Manually connect to a wireless network] (Manuelt kople til et trådløst nettverk) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette.

6. Skriv inn informasjonen for det trådløse nettverket du vil legge til, og klikk på [Next]

(Neste) for å fortsette.

7. En ny WLAN-tilkopling er opprettet.

Systemoperasjoner

3-7

3-6

Systemoperasjoner

Systemgjenoppretting (Windows 10)

Formålene for bruk av Systemgjenoppretting-funksjonen kan inkludere:

■ Gjenopprette systemet tilbake til de opprinnelige innstillingene til fabrikanten.

■ Når noen feil har oppstått mens operativsystemet har vært i bruk.

■ Når operativsystemet påvirkes av virus og ikke kan fungere som normalt.

■ Når du ønsker å installere operativsystemet med andre innebygde språk.

Før du bruker Systemgjenopprettingsfunksjonen, må du sikkerhetskopiere viktige data som er lagret på systemstasjonen til andre lagringsenheter.

Hvis følgende løsninger ikke gjenoppretter systemet, ta kontakt med den autoriserte lokale forhandleren eller servicesenter for mer hjelp.

3-7

Nullstille PC-en

1. Gå til [Start] , klikk [Settings] (Innstillinger), og velg [Update and security]

(Oppdatering og sikkerhet).

2. Velg [Recovery] (Gjenoppretting), og klikk [Get Started] (Kom i gang) under [Reset this PC] (Tilbakestill denne PC-en) for å starte systemgjenoppretting.

3-8

3. Skjermen [Choose an option] (Velg et alternativ) vises. Velg enten [Keep my files]

(Behold filene mine) eller [Remove everything] (Fjern alt).

Behold filene mine

Nullstille PCen

Fjern alt

Bare stasjonen der

Windows er installert

Alle stasjoner

Bare fjern mine filer

Fjern filer og rengjør stasjon

Bare fjern mine filer

Fjern filer og rengjør stasjon

Systemoperasjoner

3-9

3-8

Systemoperasjoner h Behold filene mine

1. Velg [Keep my files] (Behold filene mine).

2. Skjermen [Your apps will be removed] (Appene dine vil bli fjernet) viser en liste over apper som må installeres på nytt fra nettet eller installasjonsplater. Klikk på [Next]

(Neste) for å fortsette.

3-9

3. Den neste skjermen viser endringene som skal gjøres under prosessen. Klikk [Reset]

(Tilbakestill) for å begynne å tilbakestille systemet.

h Fjern alt

1. Velg [Remove everything] (Fjern alt).

3-10

2. Hvis du har flere harddisker, vises en skjerm som ber deg velge mellom [Only the drive where Windows is installed] (Bare stasjonen der Windows er installert) og [All drives] (Alle stasjoner).

3. Deretter velger du enten [Just remove my files] (Bare fjern filene mine) eller [Remove files and clean the drive] (Fjern filer og rengjør stasjon).

4. Den neste skjermen viser endringene som skal gjøres under prosessen. Klikk [Reset]

(Tilbakestill) for å begynne å tilbakestille systemet.

Systemoperasjoner

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals