Obaveštenje o autorskim pravima. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Obaveštenje o autorskim pravima. MSI MS-A616 | Manualzz

ii

Predgovor

Obaveštenje o autorskim pravima

Materijal iz ovog dokumenta je intelektualna svojina kompanije MICRO-STAR

INTERNATIONAL. Mi vodimo računa prilikom pripremanja ovog dokumenta ali ne garantujemo ispravnost sadržaja. Naši proizvodi se stalno poboljšavaju i mi zadržavamo pravo da obavimo promene bez prethodnog upozorenja�

Trgovačke marke

Sve trgovačke marke su svojina njihovih vlasnika.

Revizija

Revizija

V1.0

Datum

2017/01 iii

iv

Naodradnja i garancija

Molimo vas imajte u vidu da određene komponente koje su instalirane u proizvodu mogu da se nadograde ili zamene na zahtev korisnika� Za bilo koje dalje informacije o proizvodu koji su korisnici kupili, molimo vas da kontaktirate lokalnog prodavca� Ne pokušavajte da nadogradite ili da zamenite bilo koju komponentu proizvoda, ukoliko niste ovlašćeni prodajni ili servisni centar, jer to može da poništi garanciju. Izrazito preporučujemo da kontaktirate ovlašćenog prodavca ili servisni centar za bilo koju uslugu nadogradnje ili zamene�

Nabavljanje rezervnih delova

Molimo vas budite obavešteni da nabavljanje rezervnih delova (ili kompatibilnih delova) za proizvode koje su korisnici kupili u određenim državama ili na određenim teritorijama, može obaviti proizvođač u roku od 5 godina od datuma kada se prestane sa proizvodnjom proizvoda, u zavisnosti od zvaničnih regulacija objavljenih u to vreme.

Kontaktirajte proizvođača preko http://www.msi.com/support/ za detaljne informacije o nabavljanju rezervnih delova�

Tehnička podrška

Ukoliko dođe do problema sa vašim sistemom i rešenje ne možete da pronađete u uputstvu za korišćenje, molimo vas da kontaktirate mesto gde ste kupili proizvod ili lokalnog distributera. U suprotnom, molimo vas pokušajte sledeće izvore pomoći za dalje smernice. Posetite MSI internet prezentaciju za tehnički vodič, BIOS ažuriranja, ažuriranja drajvera i druge informacije na adresi http://www.msi.com/support/

Opcije ekoloških proizvoda

Smanjena potrošnja energije tokom vemena čekanja

Ograničeno korišćenje substanci koje su štetne za prirodnu okolinu i zdravlje

Lako se demontira i reciklira

Smanjena potrošnja prirodnih izvora ohrabrivanjem recikliranja

Produženi životni vek proizvoda preko jednostavnih nadogradnji

Smanjeno kreiranje otpada preko politike vraćanja.

Predgovor v

iv

Predgovor

Politika zaštite prirodne sredine

Proizvod je dizajniran da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i da se reciklira, i ne treba ga baciti na kraju njegovog životnog veka.

Korisnici treba da kontaktiraju lokalnu, ovlaštenu tačku prikupljanja radi recikliranja i odbacivanja proizvoda na kraju životnog veka.

Posetite MSI internet prezentaciju da pronađete lokalnog distributera za više informacija o recikliranju�

Korisnici mogu takođe da nas pronađu na [email protected] za informacije vezane za ispravno odbacivanje, vraćanje, recikliranje i rasklapanje MSI proizvoda�

Informcije o hemijskim supstancama

U saglasnosti sa propisima o hemijskim supstancama, kao što je EU REACH propis

(uredba EC br. 1907/2006 doneta od strane Evropskog parlamenta i Saveta), MSI je obezbedio informacije o hemijskim supstancama sadržanim u svojim proizvodima na adresi: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Informacije o bateriji

Evropska unija:

Baterije, pakete baterija i akumulatore ne treba odbacivati sa nesortiranim kućnim otpadom. Koristite javna mesta za prikupljanje otpada, reciklirajte, ili ih tretirajte u skladu sa lokalnim propisima�

Tajvan:

Za bolju zaštitu prirodne sredine, odbačene baterije treba da se odvojeno prikupe radi recikliranja ili posebnog odbacivanja� v

Kalifornija, SAD:

Baterija u obliku dugmeta može da sadrži perhlorat i zahteva poseban postupak prilikom reciklaže ili odbacivanja u državi Kalifornija.

Radi više informacija posetite: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Opasnost od eksplozije ukoliko se baterija ne postavi kako treba� Zamenite isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom baterije koju preporučuje proizvođač.

vi

Bezbednosna uputstva

Pročitajte sva bezbednosna uputstva pažljivo i u potpunosti.

Sva upozorenja na opremi ili u uputstvu za korišćenje treba imati u vidu.

Sačuvajte Uputstvo za korišćenje koje ste dobili sa paketom kao refrentni materijal za buduće korišćenje.

Čuvajte ovu opremu daleko od vlažnosti i visokih temperatura.

Postavite ovu opremu na stabilnu, ravnu površinu pre podešavanja�

Proverite da je napon u okviru bezbednih granica i da je propisno podešen na vrednost od 100~240V pre povezivanja opreme za priključak struje. Ne onemogućavajte zaštitni priključak za uzemljenje iz priključka. Oprema mora biti povezana za uzemljeni priključak za struju.

Uvek isključite kabl za struju pre ubacivanja bilo kakve dodatne kartice ili modula�

Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu ukoliko oprema neće biti korištena određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja energije�

Napajanje

»

Ulaz: 100-240V, 50-60Hz

»

Izlaz: 19V, 3.42A

Ventilator na kućištu se koristi za transfer vazduha i da se spreči pregrevanje opreme� Ne pokrivajte ventilator�

Ne ostavljajte opremu u sredini bez klimatske kontrole, sa temperaturama skladištenja iznad 60 O C (140 O F) ili ispod 0 O C (32 O F), što može da ošteti opremu.

NAPOMENA : Maksimalna radna temperatura je oko 40 O C�

Predgovor vii

vi

Predgovor

Nikada ne sipajte bilo kakvu tečnost u otvor koji može da dovede do oštećenja ili električnog šoka.

Kabl za struju postavite na mesto gde ljudi neće gaziti preko njega. Ne stavljajte ništa preko kabla za struju�

Kada povezujete koaksijalni kabl na TV tjuner, neophodno je da obezbedite da je metalni štit dobro povezan za zaštitni sistem uzemljenja u zgradi�

SIstem za distribuciju kablova treba da bude uzemljen u skladu sa ANSI/

NFPA 70, nacionalnim električnim kodom (NEC), a posebno sa Odeljkom

820.93, Uzemljenje spoljašnjeg provodnog štita koaksijalnog kabla.

Uvek držite jake magnetske ili električne objekte dalje od opreme.

Ukoliko dođe do bilo koje od sledećih situacija, opremu treba da proveri servisno osoblje:

Kabl za struju ili utičnica je oštećena.

Tečnost je ušla u opremu.

Oprema je bila izložena vlazi.

Oprema nije dobro radila ili je ne možete naterati da radi koristeći Uputstvo za korišćenje.

Oprema je pala ili je oštećena.

Na opremi se vide očigledni znaci lomljenja.

vii

1� Uređaji za optičko skladištenje su klasifikovani kao PROIZVODI KASERI KLASE 1.

Korišenje kontrola ili podešavanje ili rad procedura koje se razlikuju od određenih.

2� Ne dodirujte sočivo unutar drajva.

viii

Saglasnost sa CE

Ovim, Micro-Star International CO�, LTD izjavljuje da je ova usluga u saglasnosti sa esencijalnim bezbednosnim zahtevima i drugim relevantnim provizijama postavljenim u Evropskoj Direktivi�

FCC-B izjava o ometanju radio frekvencije

Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za

Klasu B digitalnih uređaja, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ove granice su dizajnirane da obezbede razumnu zaštitu od štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji� Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvom za korišćenje, može da dovede do štetnog ometanja radio komunikacija. Međutim, nema garancija da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji� Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili televizijskog prijema, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da popravi ometanje korišćenjem jedne ili više mera navedenih ispod:

Okrenite antenu za prijem signala�

Povećajte rastojanje između opreme i resivera.

Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.

Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Obaveštenje 1

Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana odgovorna za saglasnost mogu da ponište pravo vlasnika da koristi opremu�

Obaveštenje 2

Kablovi za sprečavanje ometanja i kabl za struju, ukoliko ih ima, moraju da se koriste da bi se ostvarila usaglašenost sa granicama do kojih je ometanje dozvoljeno�

Ovaj uređaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

1� ovaj uređaj ne sme da izazove štetno ometanje, i

2� ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujuči ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

WEEE izjava

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja.

Predgovor

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals