Sistemske operacije. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Sistemske operacije. MSI MS-A616 | Manualzz

Sistemske operacije

Ovo poglavlje vam pruža neophodne informacije vezane za rad sistema.

Važno

Sve informacije se mogu promeniti bez prethodnog upozorenja�

3

Upravljanje energijom

Upravljanje energijom personalnim kompjutera (PC) i monitora potencijalno može da uštedi značajne količine električne energije, kao i da donese beneficije prirodnoj sredini.

Da biste bili energetski efikasni, isključite svoj ekran ili podesite svoj PC na režim spavanja nakon određenog perioda neaktivnosti od strane korisnika.

h Upravljanje energijom u Windows 10

■ Opcije za napajanje [Power Options] (Opcije napajanja) u Windows OS dozvoljavaju vam da kontrolišete opcije štednje energije za vaš ekran, hard drajv i bateriju. Kliknite desnim tasterom miša na [Start] , u listi izaberite

[Control Panel (Kontrolna tabla)] i zatim kliknite na [System and Security

(Sistem i bezbednost)].

3-2

Izaberite [Power Options (Opcije napajanja)] i odaberite plan napajanja koji odgovara vašim ličnim potrebama. Možete i fino da podesite parametre klikom na [Change plan settings (Promenite postavke plana)].

■ Meni „Shut Down Computer (Isključivanje računara)” pruža opcije „Sleep

(Spavanje)” (S3/S4) i „Shut Down (Isključivanje)” (S5) za brzo i jednostavno upravljanje napajanjem sistema� h Štednja energije preko monitora sa ENERGY STAR oznakom

Opcija za štednju energije dozvoljava kompjuterima da iniciraju režim male potrošnje ili „Sleep (Spavanja)“ nakon perioda korisničke neaktivnosti. Kada se koristi sa eksternim monitorom koji ima ENERGY STAR oznaku, ova opcija takođe podržava slične opcije štednje energije samog monitora. Da biste iskoristili ovu potencijalnu štednju energije, opcija za štednju energije je unapred postavljena na sledeći način, kada sistem radi preko AC napajanja.

■ Ekran se isključuje nakon 10 minuta

■ Sleep (Spavanje) se uključuje nakon 30 minuta

Sistemske operacije

3-3

3-2

Sistemske operacije h Buđenje sistema

Kompjuter će se moći probuditi iz režima za štednju energije kao odgovor na komandu bilo čega od sledećeg:

■ taster za napajanje,

■ mreža (aktivan LAN),

■ miš,

■ tastatura�

Saveti za štednju energije:

■ Isključite monitor pritiskom na taster za napajanje monitora nakon perioda korisničke neaktivnosti.

■ Podesite podešavanja u Power Options (Opcijama za napajanje) u Windows

OS da biste optimizovali upravljanje energijom PC-ja�

■ Instalirajte softver za štednju energije da biste upravljali potrošnjom energije svog PC-ja�

■ Uvek isključite AC kabl za napajanje ili isključite priključak na zidu ukoliko PC neće biti korišten određeno vreme, kako bi se postigla nulta potrošnja energije.

3-3

Mrežna konekcija

(Windows 10 sistemom)

h Ožičena mreža

1. Kliknite desnim tasterom miša na [Start]

(Kontrolna tabla)].

i sa liste izaberite [Control Panel

2. Pod [Network and Internet (Mreža i internet)] izaberite [View network status and tasks

(Prikaz statusa mreže i zadataka)].

3-4

3. Izaberite [Set up a new connection or network (Podešavanje nove veze ili mreže)].

Sistemske operacije

3-5

3-4

Sistemske operacije

4. Odaberite [Connect to the Internet (Povezivanje sa Internetom)] i kliknite na [Next

(Dalje)].

5. Izaberite [Broadband (PPPoE) (Veza širokog propusnog opsega (PPPoE))] da biste se povezali pomoću DSL-a ili kablovske veze koja zahteva korisničko ime i lozinku.

6. Unesite informacije dobijene od dobavljača internet usluga i kliknite na [Connect

(Poveži se)] da biste uspostavili LAN vezu.

3-5

h Bežična mreža

1. Idite na [Start]

(Mreža i Internet)].

, kliknite na [Settings (Postavke)] i izaberite [Network and Internet

2. Iskočiće lista dostupnih WLAN veza. Odaberite vezu sa liste.

3. Da biste uspostavili novu vezu, izaberite [Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje)].

3-6 4. Izaberite [Set up a new connection or network (Podešavanje nove veze ili mreže)].

5. Zatim odaberite [Manually connect to a wireless network (Ručno povezivanje sa bežičnom mrežom)] i kliknite na [Next (Dalje)] da biste nastavili.

6. Unesite informacije za bežičnu mrežu koju nameravate da dodate i kliknite na [Next

(Dalje)] da biste nastavili.

7� Nova WLAN veza je napravljena�

Sistemske operacije

3-7

3-6

Sistemske operacije

Oporavak sistema

(Windows 10 sistemom)

Ciljevi korišćenja funkcije oporavka sistema mogu da uključuju:

■ Vraćanje sistema na početni status podrazumevanih podešavanja proizvođača.

■ Kada dođe do nekih grešaka u operativnom sistemu koji se koristi.

■ Uticaj virusa na operativni sistem usled koga sistem ne može da radi normalno.

■ Kada želite da instalirate operativni sistem sa drugim ugrađenim jezicima.

Pre korišćenja funkcije oporavka sistema, napravite rezervnu kopiju važnih podataka sačuvanih na sistemskom disku na druge uređaje za skladištenje.

Ukoliko sledeće rešenje ne uspe da oporavi vaš sistem, kontaktirajte ovlašćenog lokalnog distributera ili servisni centar za dalju pomoć.

3-7

Uspostavljanje početnih vrednosti računara

1. Idite na [Start] , kliknite na [Settings (Postavke)] i izaberite [Update and security

(Ažuriranje i bezbednost)].

2. Izaberite [Recovery (Oporavak)] i kliknite na [Get started (Prvi koraci)] pod [Reset this PC (Uspostavljanje početnih vrednosti računara)] da biste započeli oporavak sistema�

3-8

3. Pojaviće se ekran [Choose an option (Izbor opcije)]. Odaberite [Keep my files (Zadrži moje datoteke)] ili [Remove everything (Ukloni sve)].

Uspostavljanje početnih vrednosti računara

Zadrži moje datoteke

Samo disk jedinica na kojoj je instaliran

Windows

Uklanjanje svega

Sve disk jedinice

Samo ukloni moje datoteke

Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu

Samo ukloni moje datoteke

Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu

Sistemske operacije

3-9

3-8 h Zadrži moje datoteke

1. Izaberite [Keep my files (Zadrži moje datoteke)].

Sistemske operacije

2. Ekran [Your apps will be removed (Vaše aplikacije će biti uklonjenje)] će prikazati listu aplikacija koje će morati ponovo da budu instalirane sa veba ili instalacionih diskova.

Kliknite na [Next (Dalje)] da biste nastavili.

3-9

3. Sledeći ekran će prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka. Kliknite na

[Reset (Resetuj)] da biste započeli resetovanje sistema.

h Uklanjanje svega

1. Izaberite [Remove everything (Ukloni sve)].

3-10

2. Ako imate više čvrstih diskova, pojaviće se ekran na kom treba da odaberete [Only the drive where Windows is installed (Samo disk jedinica na kojoj je instaliran

Windows)] ili [All drives (Sve disk jedinice)].

3. Zatim izaberite [Just remove my files (Samo ukloni moje datoteke)] ili [Remove files and clean the drive (Ukloni datoteke i očisti disk jedinicu)].

4. Sledeći ekran će prikazati promene koje će biti načinjene tokom postupka. Kliknite na

[Reset (Resetuj)] da biste započeli resetovanje sistema.

Sistemske operacije

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals