Riešenie problémov. MSI MS-A616


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Riešenie problémov. MSI MS-A616 | Manualzz

A

Riešenie problémov

A-2

Môj systém sa nespustí.

1. Skontrolujte, či je systém pripojený k elektrickej zásuvke a je zapnutý.

2. Skontrolujte, či sú sieťový napájací kábel a všetky káble pevne pripojené.

Po zapnutí počítača sa zobrazí správa „Operačný systém nebol nájdený“ alebo sa systém Windows nespustí.

1. Skontrolujte, že v optickej jednotke sa nenachádza spúšťací disk CD/DVD. Ak

áno, vyberte disk CD/DVD a reštartujte počítač.

2� V nastaveniach BIOS skontrolujte nastavenia priority zariadenia na zavedenie systému�

Systém sa nedá vypnúť.

Najlepším spôsobom vypnutia počítača je vypnutie pomocou ikony Vypnutie v rámci operačného systému. Používanie iných spôsobov, vrátane spôsobov uvedených nižšie, môže mať za následok poškodenie údajov. Ak postup vypnutia pomocou ikony Vypnutie nefunguje, zvoľte jeden z nasledujúcich spôsobov:

1. Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Del a potom zvoľte Vypnutie.

2. Stlačte a podržte hlavný vypínač, kým sa systém nevypne.

3. Odpojte sieťový napájací kábel zo systému.

Môj mikrofón nefunguje.

1. Ak ide o zabudovaný mikrofón, skontrolujte, či nie je stlmený, a to v položke

Štart > Ovládací panel > Zvuky a zvukové zariadenia > Zvuk.

2. Ak používate externý mikrofón, skontrolujte jeho pripojenie ku konektoru na pripojenie mikrofónu.

Internetové pripojenie má problémy�

1. Ak máte problémy s pripojením k svojmu poskytovateľovi internetových služieb

(ISP), overte, či ISP nemá technické problémy.

2. Skontrolujte sieťové nastavenia a pripojenie, a skontrolujte, že systém je správne nakonfigurovaný na prístup k internetu.

3. Rýchlosť prenosu údajov v bezdrôtovej sieti LAN je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými bodmi. Na maximalizovanie rýchlosti prenosu údajov zvoľte prístupový bod najbližšie k svojmu systému.

Riešenie problémov

A-3

A-2

Riešenie problémov

Systémové reproduktory nefungujú�

1. V zmiešavači zvuku zvoľte hlavné nastavenie zvuku.

2. Ak používate aplikáciu, ktorá má vlastné ovládanie zvuku, skontrolujte stlmenie zvuku�

3� Ak máte ku konektoru na pripojenie slúchadiel pripojený kábel na prenos zvukového signálu, odpojte ho.

4. Ak systému obsahuje funkciu OSD, nastavte hlasitosť v OSD.

Nedokážem prehrávať disky CD/DVD na jednotke DVD-ROM v rámci systému�

1. Skontrolujte, že potlač na disku CD/DVD smeruje nahor.

2. Ak disk CD/DVD vyžaduje používanie softvéru, softvér správne nainštalujte podľa pokynov programu.

3. Ak sa pri prehrávaní DVD zobrazí výstraha ohľadne kódu regiónu, problém môže byť v nekompatibilite DVD s jednotkou DVD-ROM vášho systému. Kód regiónu je zobrazený na obale disku�

4. Ak vidíte obraz, ale nepočujte zvuk, skontrolujte prehrávač médií. Taktiež skontrolujte, že reproduktory, ani hlavné nastavenie zvuku v zmiešavači zvuku nie sú stlmené�

5. Skontrolujte správnosť nainštalovania ovládačov. Kliknite na Štart > Ovládací panel > Systém > Správca zariadení.

6. Špinavý alebo poškriabaný disk môže spôsobiť zamrznutie počítača pri pokuse o načítanie disku. Ak je to potrebné, reštartujte počítač, vyberte disk a skontrolujte, či nie je špinavý alebo poškriabaný.

7. Na prehrávanie obrazu na disku DVD používajte softvér na prehrávanie diskov

DVD, ako je PowerDVD alebo WinDVD.

Tácka mojej jednotky DVD-ROM sa neotvorí.

1. Skontrolujte, či je zapnutý počítač.

2. Na jednotke DVD-ROM stlačte tlačidlo Vysunúť.

3. Ak tlačidlo Vysunúť nefunguje, otvorte tácku zasunutím ostrého, špicatého predmetu do otvoru vedľa tlačidla Vysunúť.

Na monitore systému sa nič nezobrazuje.

1. Skontrolujte, či je systém pripojený k elektrickej zásuvke a je zapnutý.

2. Systém je možno v pohotovostnom režime. Zobrazenie zaktivujte stlačením ktoréhokoľvek klávesu.

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals