CE overholdelse. MSI MS-A625

Add to my manuals
37 Pages

advertisement

CE overholdelse. MSI MS-A625 | Manualzz

viii

CE overholdelse

Micro-Star International CO., LTD erklærer herved, at denne enhed overholder essentielle sikkerhedskrav og andre relevante bestemmelser i det europæiske direktiv.

Erklæring om FCC-B radiofrekvensinterferens

Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet nedenfor:

Drej eller flyt på modtagerantennen.

Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.

Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for nærmere assistance.

Bemærkning 1

Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærkning 2

Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde emissionsbegrænsningerne.

Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt følgende to betingelser:

1� Dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og

2� dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som forårsager en uønsket virkning.

WEEE erklæring

Iht. Den Europæiske Unions ("EU") direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, direktiv 2002/96/EF, som træder i kraft den 13. august

2005, kan produkter af "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke kasseres som husholdningsaffald længere, og producenterne af det pågældende elektroniske udstyr vil være forpligtet til at modtage sådanne produkter retur ved slutningen af deres levetid.

Forord

PB

1

Oversigt

Dette system er designet med miljøvenlighed og smart digital livsstil for

øje, med en blændfri baggrundsbelyst LED-skærm, som giver øget klarhed og som samtidigt nedsætter øjentrætheden. Med det ultra-tynde kabinet og specialdesignet fleksible fod, fusioneres teknologien med dagligdagen, hvorved computerne bliver nemmere at bruge - egnet både til enkeltpersoner som til virksomheder�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals