Uskutečnění/příjem hovorů. Panasonic KXTGB612FX, KXTGB610FX

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Uskutečnění/příjem hovorů. Panasonic KXTGB612FX, KXTGB610FX | Manualzz

Uskutečnění/příjem hovorů

Volání

1

Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo.

R Chcete-li číslici opravit, stiskněte tlačítko M C/

N .

2 Hovor uskutečníte stisknutím tlačítka M N .

3

Po skončení hovoru stiskněte tlačítko M N nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

Úprava hlasitosti reproduktoru sluchátka

Během hovoru stiskněte opakovaně tlačítko MDN nebo MCN .

Poznámka:

R Je-li hlasitost reproduktoru sluchátka nastavena na úroveň 5 (max.), v příštím hovoru se změní na úroveň 4.

Volání pomocí seznamu opakované volby

Posledních 10 volaných telefonních čísel je uloženo v seznamu opakované volby (každé s max. 24 číslicemi).

1

MEN ( T )

2 MbN : Vyberte požadovanou položku.

3

M N

Mazání čísla v seznamu opakované volby

1

MEN ( T )

2

MbN : Vyberte požadovanou položku. a

3

M

M C/ N

N a M N

Pauza (pro uživatele ústředny PBX nebo meziměstská volání)

Při realizaci hovorů prostřednictvím ústředny PBX nebo do vzdálených míst je někdy vyžadována pauza. Při ukládání přístupového čísla volací karty a/nebo kódu PIN do telefonního seznamu je také

vyžadována pauza (strana 20).

Příklad: Pokud potřebujete zvolit přístupové číslo linky „0“ pro odchozí hovory pomocí ústředny PBX:

1 0 a MDN (Pauza)

14

2 Zvolte telefonní číslo. a M N

Poznámka:

R Při každém stisknutí tlačítka MDN (Pauza) je vložena 3sekundová pauza.

Příjem hovorů

1

Když přístroj zazvoní, zvedněte mikrotelefon a stiskněte tlačítko M N .

2

Po skončení hovoru stiskněte tlačítko M N nebo vložte mikrotelefon do základny či nabíječky.

Příjem hovoru libovolným tlačítkem: Hovor můžete přijmout stisknutím libovolného tlačítka.

Automatický příjem: Hovory můžete přijímat tak,

že zvednete mikrotelefon z nabíječky (strana 22).

Úprava hlasitosti vyzvánění

Požadovanou hlasitost vyberete opakovaným stisknutím tlačítka MDN nebo MCN během vyzvánění.

R Pro vypnutí vyzvánění opakovaně stiskněte tlačítko MCN .

Užitečné funkce dostupné během hovoru

Přidržení hovoru

1

Při příjmu volání stiskněte tlačítko M

2

MbN : “ Přidržet ” a M N

3 Chcete-li přidržený hovor uvolnit, stiskněte tlačítko M N .

Poznámka:

R Po 10 minutách ve stavu podržení je hovor odpojen.

N .

Ztlumení

1

Během volání stiskněte tlačítko M a MbN : “ Ztl. Zap/Vyp ” a M

R Bliká “ Y ” .

N

N .

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 14 1/4/2021 6:14:14 PM

2 K hovoru se vrátíte stisknutím tlačítka

M

M

N a MbN : “ Ztl. Zap/Vyp ” a

N .

Zpětné volání / funkce Flash

Zpětné volání / funkce Flash vám umožní využít speciální funkce hostitelské ústředny PBX, jako např. přesměrování hovoru nebo volitelné telefonní služby.

1

Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko

M N . a MbN : “ Flash ” a M N

2 Pokračujte postupem pro požadovanou službu.

Poznámka:

R Při ukládání čísla do telefonního seznamu nebo při vytáčení čísla stiskněte podle potřeby tlačítko

MCN

(Zpětné volání) (strana 19).

R Změna času zpětného volání / funkce Flash viz

strana 22.

Pro uživatele služby čekající hovor nebo ID volajícího / čekající hovor

Chcete-li použít službu čekající hovor nebo ID volajícího / čekající hovor, musíte si nejprve objednat službu u svého operátora.

Tato funkce vám umožňuje přijímat hovory, i když již zrovna telefonujete. Budete-li mít jiný příchozí hovor během doby, kdy právě hovoříte, uslyšíte tón čekajícího hovoru.

Pokud si předplatíte službu ID volajícího a čekající hovor včetně služby ID volajícího , poté, co uslyšíte tón čekajícího hovoru, se na používané jednotce zobrazí údaje o 2. volajícím.

1

Chcete-li přijmout 2. hovor, stiskněte tlačítko

M N a MbN : “ Flash ” a M N

2

Chcete-li mezi hovory přepínat, stiskněte tlačítko M

M N

N a MbN : “ Flash ” a

Poznámka:

R Prosím, kontaktujte svého operátora, který vám poskytne informace o dostupnosti této služby ve vaší oblasti.

Uskutečnění/příjem hovorů

Dočasná tónová volba (pro uživatele pulsní volby)

Před zadáním přístupových čísel vyžadujících tónovou volbu stiskněte tlačítko * .

Sdílení hovoru

Dostupné pro:

KX-TGB612

Můžete se připojit k probíhajícímu příchozímu hovoru.

Pro vstoupení do konverzace stiskněte během příchozího hovoru na jiném mikrotelefonu tlačítko

M N .

Poznámka:

R Zapnutím funkce soukromého režimu

(strana 22) zabráníte ostatním uživatelům

vstoupit do příchozího hovoru.

Přesměrování hovorů, konferenční hovory

Dostupné pro:

KX-TGB612

Příchozí hovory lze mezi mikrotelefony přesměrovat nebo můžete uskutečnit konferenční hovor s volajícím.

1 Během příchozího hovoru stiskněte tlačítko

M N .

2 MbN : “ Interkom ” a M N

3

MbN : Vyberte požadovanou jednotku. a

M N

4

Počkejte na odpověď volaného.

R Pokud volaná strana neodpovídá, vraťte se k příchozímu hovoru stisknutím tlačítka M C/

N .

5

Přesměrování dokončíte:

Stiskněte tlačítko M N .

Konferenční hovor uspořádáte:

M N a MbN : “ Konference ” a

M N

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 15

15

1/4/2021 6:14:14 PM

Uskutečnění/příjem hovorů

R Pro opuštění konference stiskněte tlačítko

M N . Zbývající 2 účastníci mohou pokračovat v hovoru.

R Chcete-li příchozí hovor podržet:

M

M

N a MbN : “ Přidržet ” a

N

Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru: M N a MbN :

“ Konference ” a M N

R Chcete-li konferenční hovor zrušit:

M N a MbN : “ Stop.Konf.

” a

M N

Můžete pokračovat v hovoru s volajícím.

2 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko M N .

Interkom

Dostupné pro:

KX-TGB612

Hovory v režimu interkom lze provádět mezi mikrotelefony.

Poznámka:

R Při vyvolávání mikrotelefonu vyvolávaný mikrotelefon 1 minutu pípá.

R Pokud obdržíte příchozí hovor během hovoru přes interkom, uslyšíte přerušovaný tón.

Chcete-li hovor přes interkom ukončit, stiskněte tlačítko M N . Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko M N .

Uskutečnění hovoru přes interkom

1

M N

2

MbN : “ Interkom ” a M N

3 Pro volání všech mikrotelefonů:

Stiskněte znovu tlačítko M stiskněte * .

N nebo

Pro výběr požadované jednotky:

MbN : Vyberte požadovanou jednotku. a

M N

4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko M N .

Přijmutí hovoru přes interkom

1

Stisknutím tlačítka M N hovor přijměte.

16

TGB6xxFX(cz-cz)_0104_ver011.pdf 16 1/4/2021 6:14:14 PM

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals