Предупреждения. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Предупреждения. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Предупреждения

Предупреждения

Следните предупреждения се отнасят за монтажа, използването, заземяването, поддръжката и ремонта на това оборудване. Удивителният знак обозначава общо предупреждение, а символите за опасност се отнасят за специфичните за дадена процедура рискове. Когато тези символи се появят в текста на настоящото ръководство или върху етикетите с предупреждения, направете повторна справка с тези

Предупреждения. Символите и предупрежденията за опасност, специфични за даден продукт, които не са разгледани в този раздел, могат да се появят в това ръководство, където е приложимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАЗЕМЯВАНЕ

Това устройство трябва да бъде заземено. В случай на късо съединение, заземяването намалява риска от токов удар, като предоставя изходен проводник за електрическия ток. Това устройство е оборудвано със заземяващ проводник с подходящ за заземяване щепсел. Щепселът трябва да бъде поставен в контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с местните правилници и наредби.

Неправилен монтаж на заземяващия щепсел може да доведе до опасност за поражение

• от електрически ток.

Когато се налага ремонт или смяна на кабел или щепсел, не свързвайте заземяващия проводник към който и да е от плоските щифтове.

Проводникът със зелена изолационна повърхност, със или без жълти ленти,

• е заземяващият проводник.

Когато не разбирате напълно инструкциите за заземяване или се съмнявате дали устройството е правилно заземено, консултирайте се с квалифициран електротехник или сервизен работник.

Не променяйте доставения щепсел; ако той не пасва в контакта, сменете контакта с подходящ такъв, монтиран от квалифициран електротехник.

Този продукт е за употреба при мрежа с номинално напрежение 120V или 230V и има заземяващ щепсел, подобен на тези, показани по-долу.

120V САЩ 230V 230V Австралия и

Нова Зеландия

3A3375E ti24583b

Включвайте изделието само към контакт със същата конфигурация като щепсела му.

Не използвайте адаптер с това устройство.

Удължителни кабели:

Използвайте единствено 3-жилен удължителен кабел, който има заземяващ щифт и контакт, приемащ щепсела на изделието.

Уверете се, че удължителният кабел не е повреден. Ако е необходим удължителен кабел за захранване, използвайте 12 AWG , минимум (2,5 мм 2 ).

Кабел с недостатъчно сечение може да доведе до пад на напрежението в захранващата линия, до загуба на енергия и прегряване.

Размер на проводника Дължина

Тип AWG (American Wire Gauge) Метричен Максимално

16

1,5 mm

2 8 m (25 ft.)

12

2,5 mm

2 15 m (50 ft.)

5

6

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ

Леснозапалими изпарения, като изпарения от разтворители и бои, могат да се възпламенят или избухнат на работната площадка. За да предотвратите пожар и експлозия:

Не пръскайте със запалими материали в близост до открит пламък или източници на запалване като цигари, работещи двигатели или електрически съоръжения.

Протичане на боя или разтворител през оборудването може да причини статично електричество. Статичното електричество създава опасност от пожар или експлозия при наличие на пари от бои или разтворители. Всички части на системата за пръскане, включително помпата, маркучът, пистолетът за пръскане и устройства във или в близост до участъка на пръскане, трябва да са правилно заземени за защита от искри и разреждане на статично електричество. Използвайте проводящи или заземени маркучи за пръскане на боя под високо налягане без въздух на Graco.

Проверете дали всички контейнери и колекторни системи са заземени, за да предотвратите разряд на статично електричество. Не използвайте правоъгълни ведра, освен ако са антистатични и проводящи.

Направете свързване към заземен контакт и използвайте заземени удължителни кабели.

Не използвайте адаптер 3-към-2 щифта.

Не използвайте боя или разтворител, съдържащи халогенирани въглеводороди.

Да не се пръска с възпламеними течности в затворено помещение.

Дръжте помещението, в което се пръска, добре проветрено. Да се поддържа добро подаване на пресен въздух в помещението.

Устройството за пръскане изпуска искри. Разположете помпения агрегат в помещение с добро проветряване, най-малко на 6,1 m (20 фута) от площадката за пръскане, когато пръскате, промивате, почиствате или го обслужвате. Не пръскайте върху помпения агрегат.

Не пушете в помещението, в което се пръска и не пръскайте при наличие на искри или открит пламък.

В помещението, в което се пръска, не включвайте ключовете за осветление, двигатели или подобни устройства, които могат да възпроизведат искри.

Пазете помещението чисто и без наличие на контейнери за бои и разтворители, парцали или други запалими материали.

Запознайте се със съдържанието на боите и разтворителите, с които пръскате. Прочетете всички паспорти за безопасност (MSDS) и етикетите на контейнерите, съпътстващи боите и разтворителите. Спазвайте инструкциите за безопасност на производителя за бои и разтворители.

Пожарогасителят трябва да бъде налице и да бъде в изправност.

3A3375E

Предупреждения

3A3375E

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ИНЖЕКТИРАНЕ В КОЖАТА

Струята под високо налягане може да инжектира токсини в тялото и да причини сериозно телесно нараняване. В случай на впръскване, трябва да получите незабавно хирургическа помощ.

Не насочвайте пистолета и не пръскайте към човек или животно.

Пазете ръцете и другите части на тялото далеч от изпускателния отвор. Например не се опитвайте да спирате течове с никаква част от тялото си.

Винаги използвайте предпазното устройство на накрайника на дюзата. Не пръскайте, без предпазното устройство на накрайника на дюзата да е на мястото си.

Използвайте дюзи за пръскане Graco.

Внимавайте, когато почиствате и сменяте накрайници на дюзи. В случай на задръстване на дюзата в процеса на пръскане следвайте процедурата за освобождаване на налягането

, за да изключите устройството и да освободите налягането, преди да свалите накрайника на дюзата, за да го почистите.

Оборудването поддържа налягане, след като захранването е изключено. Не оставяйте оборудването с включено захранване или под налягане, когато е без наблюдение. Следвайте

Процедурата за освобождаване на налягане ,когато оборудването е без наблюдение или не се използва, както и преди обслужване, почистване или демонтиране на части.

Проверявайте маркучите и частите за признаци на повреди. Сменяйте всички повредени маркучи или части.

Системата може да произведе 3000 psi. Използвайте части за замяна или аксесоари от Graco, които са изчислени за минимум 3000 psi.

Винаги дръжте спусъка заключен, когато не пръскате. Уверете се, че заключването на спусъка работи правилно.

Проверете дали всички съединения са добре закрепени, преди да работите с устройството.

Научете се как бързо да спирате устройството и да освобождавате налягането.

Запознайте се добре с органите за управление.

ОПАСНОСТ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОБОРУДВАНЕТО

Неправилната експлоатация може да причини смърт или сериозно нараняване.

Винаги, когато боядисвате, носете подходящи ръкавици, предпазни очила и респиратор или маска.

Не работете и не пръскайте близо до деца. Винаги дръжте децата далеч от оборудването.

Не се прехвърляйте и не стойте върху нестабилна опора. Винаги поддържайте ефективно ходене и баланс.

Внимавайте и се самонаблюдавайте какво вършите.

Не работете с оборудването, когато сте изморени или сте под влияние на медикаменти или алкохол.

Не връзвайте и не прегъвайте маркуча.

Не подлагайте маркуча на температури или налягания, по-големи от тези определени от Graco.

Не използвайте маркуча като силово средство за теглене или повдигане на оборудването.

Да не се пръска с маркуч по-къс от 25 фута.

Не преправяйте и не променяйте оборудването. Промени или модификации могат да анулират одобрението на съответната агенция и да създадат рискове за безопасността.

Уверете се, че цялото оборудване е приспособено и одобрено за средата, в която го използвате.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Това оборудване трябва да бъде заземено .

Неправилното заземяване, настройване или използване на системата може да причини токов удар.

Изключете и откачете захранващия кабел, преди да предприемете сервизни работи

• по оборудването.

Използвайте само заземени електрически контакти.

Използвайте само 3-жилни удължителни кабели.

Уверете се, че заземителните вилки са поставени правилно върху пръскачката и удължителните кабели.

Не излагайте оборудването на дъжд. Съхранявайте в закрито пространство.

7

8

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ПРИ АЛУМИНИЕВИ ЧАСТИ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

Използването на течности, които са несъвместими с алуминий в оборудване под налягане, може да предизвика сериозна химическа реакция и пробиви в оборудването. Ако не спазвате това предупреждение, може да причините смърт, сериозно нараняване или повреда на имущество.

Не използвайте 1,1,1-трихлоретан, метиленхлорид, други халогенирани въглеводородни разтворители или течности, които съдържат такива разтворители.

Не използвайте белина.

Много други течности могат да съдържат химикали, които реагират с алуминия.

Свържете се с вашия доставчик на материали за информация относно съвместимостта.

ОПАСНОСТ ОТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ

Движещи се части могат да притиснат, порежат или отрежат пръсти или други части от тялото.

Стойте на разстояние от движещите се части.

Не работете с оборудване със свалени защитни устройства и капаци.

Оборудване под налягане може да се включи без предупреждение. Преди да проверите, преместите или извършите сервизно обслужване на оборудването, извършете процедурата за освобождаване на налягането

и прекъснете всички източници на електрозахранване.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКСИЧЕН ФЛУИД ИЛИ ИЗПАРЕНИЯ

Токсичните флуиди или изпарения могат да доведат до сериозно нараняване или смърт, ако попаднат в очите или върху кожата, ако бъдат вдишани или погълнати.

Прочетете листовете с данни за безопасност на материалите, за да се запознаете със специфичните опасности, свързани с използваните от вас флуиди.

Съхранявайте опасния флуид в одобрени контейнери и го изхвърляйте съгласно приложимите разпоредби.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Когато се намирате на работната площадка, носете подходящо предпазно облекло, за да предотвратите сериозна увреда, включително нараняване на очите, загуба на слух, вдишване на токсични изпарения и изгаряния. Тази защитна екипировка включва, но не се ограничава до:

Предпазни очила и предпазни средства за ушите.

Респиратори, предпазно облекло и ръкавици съгласно препоръките на производителя на флуида и разтворителя.

Продукт CALIFORNIA PROPOSITION 65

Този продукт съдържа химикал, за който в щата Калифорния се знае, че причинява рак, увреждания при раждане или други увреди на плода. След боравене с него измийте ръцете си.

3A3375E

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents