Настройване. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Настройване. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Настройване

Настройване

При първоначално разопаковане на пръскачката или след дълготрайно съхранение извършете процедура за настройване.

1.

Присъединете безкомпресорния маркуч

Graco към изходния отвор за флуида.

Използвайте гаечен ключ, за да затегнете надеждно.

5.

Свалете предпазителя на накрайника.

Не разхлабвайте уплътнителя.

ti27122a

2.

Присъединете другия край на маркуча към пистолета.

ti25197a

6.

Завъртете копчето за управление на налягането докрай наляво (срещу часовниковата стрелка) за минимално налягане.

ti25199a

3.

Използвайте гаечни ключове, за да затегнете надеждно. Ако маркучът е вече присъединен, уверете се, че съединенията са стегнати.

4.

Блокирайте спусъка.

ti27123a

7.

При първоначално разопаковане на пръскачката отстранете опаковъчните материали от входния филтър. След дълготрайно съхраняване проверете входния филтър за задръствания и отломки.

Прецедете боята

Първоначално отворената боя може да съдържа засъхнали частици боя или други отломки.

За да избегнете проблеми в захранването с боя и задръствания в накрайника за пръскане, препоръчваме прецеждане на боята преди употребата й. Цедки за боя се продават, където се продава боята. Обтегнете цедката за боя върху чист съд и излейте боята през цедката, за да уловите засъхналите частици боя и отломките преди пръскане.

ti24931a

12 ti26894a

3A3375E

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents