Инструкции за статично заземяване. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Инструкции за статично заземяване. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

За да пръскате материали на маслена основаслед пръскане с материали на водна основа , първо промийте системата грижливо с минерални разтворители

(уайтспирит) или съвместим промивен флуид на маслена основа. Разтворителят, излизащ през изпразнителната тръба, не трябва да съдържа никаква вода. При промиване с разтворители, съвместими с промивни флуиди на маслена основа, винаги следвайте

Инструкции за статично заземяване , стр. 31.

За да избегнете обратно разплискване по кожата или в очите ви, винаги насочвайте пистолета към вътрешната стена на съда.

Инструкции за статично заземяване

Справка

Не поставяйте съд върху изолираща повърхност като хартия или картон, които прекъсват заземяването.

Винаги заземявайте един метален съд: свързвайте заземяващ проводник към съда.

Защипете единия му край към съда, а другия към истинска земя, например водопроводна тръба.

Оборудването трябва да бъде заземено за намаляване на риска от статични искри и токов удар. Електрическа или статична искра може да предизвика възпламеняване или експлозия на парите. Неправилно заземяване може да причини поражение от електрически ток.

Добрата земя осигурява отвеждащ проводник за електрическия ток.

Винаги използвайте метален съд за материалите на маслена основа, изискващи промиване със съвместими промивни флуиди на маслена основа, когато пръскачката се промива или се освобождава налягането.

Следвайте местните разпоредби. Използвайте само проводящи метални контейнери, поставени незаземена повърхност, като напр. бетон.

ti24584a

За да поддържате непрекъснато заземяване, когато пръскачката се промива или налягането е освободено

задържайте метална част от пистолета за пръскане плътно до стената на заземения метален съд, а после натиснете спусъка.

3A3375E ti25497a

31

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents