Откриване и отстраняване на неизправности. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Откриване и отстраняване на неизправности. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Откриване и отстраняване на неизправности

Откриване и отстраняване на неизправности

1.

Следвайте

Процедура за освобождаване на налягането.

, стр. 13, преди да

проверявате или ремонтирате.

2.

Решенията при появата на всеки изброен проблем са много обикновени. Започнете в началото и продължавайте надолу по списъка, за да намерите решението.

3.

Проверете всичко в тази Таблица за отстраняване на неизправности, преди да занесете устройството за пръскане в оторизиран сервизен център.

Проблем Причина Решение

Двигателят не работи: (да се провери дали пръскачката е включена в захранването и дали ключът е включен)

Вратичката за лесен достъп не е напълно затворена.

Копчето за настройване на налягането е регулирано на нулево налягане.

Електрическият контакт не подава ток.

Да се провери дали вратичката за лесен достъп е затворена и

застопорена. Вижте стр. 35.

Завъртете копчето за управление на налягането по часовниковата стрелка, за да повишите стойността на налягането.

Проверете контакта с познато работно устройство.

Превключете разединителя за мрежата или сменете предпазителя.

Намерете работещ контакт.

Превключете разединителя за мрежата за сградата или сменете предпазителя.

Удължителният кабел е повреден.

Захранващият кабел на пръскачката е повреден.

Помпата е заклинила (Боя се е втвърдила в помпата иливода е замръзнала в помпата.)

Двигателят или управлението са повредени.

Сменете удължителния кабел.

Вижте стр. 5.

Проверете за нарушена изолация или скъсани проводници. Сменете електрическия кабел, ако е повреден.

Изключете ключа ON/OFF и изключете щепсела от контакта.

Ако е замръзнала НЕ опитвайте да пуснете пръскачката, докато не се е напълно размръзнала или това може да повреди двигателя, контролното табло и/или задвижването.

Поставете пръскачката в затоплено помещение за няколко часа.

Проверете за свободно движеща се помпа чрез демонтиране на кожуха и завъртане на вентилатора.

Ако не е замръзнала, проверете за втвърдена боя в помпата. Ако боята се

е втвърдила в помпата. Вижте стр. 33.

Ако двигателят не работи при демонтирана помпа, консултирайте се с Graco/ Magnum оторизиран продавач на дребно, дистрибутор или сервизен център.

Вижте или се консултирайте с

Graco/Magnum оторизиран продавач на дребно, дистрибутор или сервизен център.

36 3A3375E

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Двигателят работи, но помпата не подкачва или губи дебит докато работи.

(Помпата работи циклично, но не изпомпва боя или не създава налягане)

Причина Решение

Съчмата във входния кран е залепнала.

Кранът Prime/Spray

(заливане/пръскане) е на позиция

SPRAY.

Натиснете бутона PushPrime, за да освободите съчмата, позволявайки на помпата да работи правилно, ИЛИ промийте принудително

пръскачката, вижте стр. 24.

Завъртете крана Prime/Spray

(заливане/пръскане) надолу до позиция PRIME, докато излезе боя от изпразнителната тръба. Сега помпата е залята.

Помпата не е била залята с промивен флуид.

(Плътни флуиди може да не я залеят, ако първоначално не е била залята с промивен флуид.)

Демонтирайте смукателната тръба от съда с боята. Залейте помпата с промивен флуид на маслена или

водна основа. Вижте стр. 14.

Отломки в боята.

Плътна или "залепваща" боя.

Прецедете боята. Вижте стр. 12.

Някои флуиди може да се покачват по-бързо, ако ключът ON/OFF

(Вкл./Изкл.) за кратко е изключен, така че помпата да се забави и спре.

Завъртете ключа ON/OFF (Вкл./Изкл.) няколко пъти на двете позиции, ако е необходимо.

Входният филтър е задръстен или смукателната тръба не е потопена в боята.

Контролната съчма или леглото йса зацапани.

Смукателната тръба има теч.

Контролната съчма в изходния кран е залепнала.

Кранът Prime/Spray

(заливане/пръскане) е износен или запушен с отломки.

Почистете отломките във входния филтър и се уверете, че смукателната тръба е потопена в боята.

Демонтирайте фитинга към входния отвор. Почистете или сменете

съчмата или леглото й. Вижте стр. 34.

Проверете свързването на смукателната тръба за пукнатини или пропуски във вакуума.

Развинтете изходния кран, демонтирайте и почистете възела.

Занесете пръскачката на

Graco/MAGNUM оторизиран сервизен център.

3A3375E 37

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Помпата е залята, но не постига добра следа на пръскане.

Причина Решение

Накрайникът за пръскане може да е частично задръстен.

Реверсивният накрайник е на позиция UNCLOG (Отпушване).

Почистете задръстването в

накрайника за пръскане. Вижте стр. 21.

Завъртете ръкохватка във форма на стрела върху накрайника за пръскане, така че да сочи напред

към позиция SPRAY. Вижте стр. 21.

Прецедете боята. Вижте стр. 12.

Отломки в боята.

Налягането е настроено твърде ниско.

Филтърът за флуид InstaClean е задръстен.

Филтърът за флуид в пистолета е задръстен.

Избраният накрайник за пръскане е твърде голям за възможностите на пръскачката.

Накрайникът за пръскане е износен отвъд възможностите на пръскачката.

Центрирайте индикатора за настройка на копчето за управление на налягането на желаната настройка

за пръскане. Вижте стр. 19.

Почистете или сменете филтъра за

флуид InstaClean. Вижте стр. 28.

Почистете или сменете филтъра за

флуид в пистолета. Вижте стр. 28.

Сменете накрайника. Вижте стр. 19.

Сменете накрайника. Вижте стр. 19.

Гарнитурата и уплътнителя на предпазителя на накрайника са износени или липсват.

Входният филтър е задръстен или смукателната тръба не е потопена в боята.

Сменете гарнитурата и уплътнителя.

Вижте стр. 18.

Почистете отломките във входния филтър и се уверете, че смукателната тръба е потопена в боята.

Удължителният кабел е твърде дълъг или с недостатъчно голямо сечение.

Сменете удължителния кабел. Вижте

стр. 5.

Входният кран на помпата или изходният кран на помпата е износен или задръстен с отломки.

Да се провери за износен или замърсен входен кран или изходен кран.

- Да се залее пръскачката с боя

- Да се задейства спусъка на пистолета за момент

- Щом спусъкът е освободен, помпата трябва моментно да извърши цикъл и да спре

- Ако помпата продължава да извършва цикъл, помпените кранове може да са износени или замърсени с отломки.

- Почистете или сменете крановете с

подходящи комплекти. Вижте стр. 46.

Материалът е твърде плътен.

Маркучът без въздух е твърде дълъг (ако е била добавена допълнителна секция).

Разредете материала.

Следвайте препоръките на производителите.

Демонтирайте секцията от маркуча без въздух.

38 3A3375E

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем Причина Решение

Пистолетът за пръскане спира да пръска, когато спусъкът е натиснат.

Когато боята се полага, тя потича надолу по стената или се свлича.

Накрайникът за пръскане е задръстен.

Пръскачката губи заливане.

Материалът се наслагва твърде дебело.

Почистете задръстването в накрайника за пръскане. Вижте стр.

21.

Вижте раздела за откриване и отстраняване на повреди

"Пръскачката работи, но не се залива или губи заливане, докато се ползва"

на стр. 37.

Движете пистолета по-бързо.

Изберете накрайник с по-малък размер на отвора.

Изберете накрайник с по-широк конус.

Уверете се, че пистолетът е достатъчно отдалечен от повърхността.

Движете пистолета по-бавно.

Когато боята се полага, покритието е неадекватно.

Материалът се наслагва твърде тънко.

Следата от конуса варира драматично при пръскане.

Не може да се притегля спусъка на пистолета за пръскане.

Боя излиза през копчето за управление на налягането.

Боята изтича през изпразнителната тръба.

Блокировката на спусъка на пистолета е включена.

Копчето за управление на налягането е износено.

Пръскачката е под прекомерно налягане.

Изберете накрайник с по-голям размер на отвора.

Изберете накрайник с по-тесен конус.

Уверете се, че пистолетът е достатъчно близо до повърхността.

Регулаторът на налягането е износен и води до прекомерно изменение на налягането.

Занесете пръскачката на

Graco/M AGNUM оторизиран сервизен център.

Завъртете блокировката на спусъка,

за да я освободите. Вижте стр. 12.

Занесете пръскачката на

Graco/M AGNUM оторизиран сервизен център.

Занесете пръскачката на

Graco/M AGNUM оторизиран сервизен център.

Боя протича надолу извън помпата.

Уплътненията по помпата са износени.

Сменете салниковите набивки с нов

модул ProXChange. Вижте стр. 33.

Двигателят е горещ и работи с прекъсване. Двигателят се изключва автоматично поради прегряване.

Може да настъпи повреда, ако причината не бъде отстранена.

Вентилационните отвори в кожуха са запушени или пръскачката е покрита.

Пазете вентилационните отвори чисти от запушвания или напръскване и дръжте пръскачката на открито.

Удължителният кабел е твърде дълъг или с недостатъчен размер сечение.

Сменете удължителния кабел. Вижте

стр. 5.

Използваният нерегулиран електрически генератор има повишено напрежение.

Двигателят трябва да бъде сменен.

Използвайте електрически генератор с точен регулатор на напрежение.

Занесете пръскачката на

Graco/Magnum оторизиран продавач на дребно, дистрибутор или сервизен център.

3A3375E 39

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents