Стандартна гаранция на Graco. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Стандартна гаранция на Graco. Graco 3A3375E, GX19, GX21, FinishPro GX 19, GXFF Electric Airless Sprayers | Manualzz

Стандартна гаранция на Graco

Стандартна гаранция на Graco

Graco гарантира, че цялото оборудване, описано в този документ, което е произведено от Graco и носи неговото име, няма дефекти в материала и изработката към датата на продажба на първия купувач за съответната употреба. С изключение на каквато и да било специална, удължена или ограничена гаранция, издадена от Graco, Graco в рамките на дванадесет месеца от датата на продажба ще поправи или смени всяка част на оборудването, определена от Graco за дефектна. Тази гаранция важи само когато оборудването е монтирано, работило и е поддържано според писмените препоръки на Грако.

Тази гаранция не покрива и Graco няма да носи отговорност за обща амортизация и каквато и да било неизправност, повреда или износване, причинени от неправилен монтаж, неправилна употреба, надраскване, корозия, неадекватна или неправилна поддръжка, недоглеждане, злополука, фалшифициране или замяна с части, които не са произведени от Graco. Graco няма да носи отговорност и за неправилно функциониране, повреда или износване, причинени от несъответствие на оборудването на Graco с конструкции, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco, или неправилно проектиране, производство, монтаж, експлоатация или поддръжка на конструкции, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco.

Тази гаранция съдържа условие за предварително платено връщане на оборудването, което се счита за дефектно, на лицензиран дистрибутор на Graco за установяване на дефекта. Ако оборудването наистина е дефектно, Graco ще поправи или замени безплатно всички дефектни части. Оборудването ще бъде върнато на първия купувач, като транспортът е предварително платен. Ако при проверка на оборудването не се открие дефект в материала или изработката, поправките ще бъдат извършени на разумна цена, като цената ще включва стойността на частите, труда и транспорта.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е СПЕЦИАЛНА И ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ДО ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГАРАНЦИЯ

ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ .

Единственото задължение на Грако и единственият ремонт от купувача за всяко нарушение на гаранцията ще бъде както е изложено по-горе. Купувачът се съгласява, че няма да има друго средство за правна защита (включително, но без ограничения до, случайни или последващи повреди, за загубени печалби, загубени продажби, нараняване на лице или имущество, или всякакви други случайни или последващи загуби). Всяко действие за нарушаване на гаранцията трябва да бъде доказано в рамките на две (2) години от датата на продажба.

GRACO НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, И НЕ ПРИЗНАВА ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ПРЕПРОДАВАНИЯ ИЛИ

ПОДОБРЕНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО АКСЕСОАРИ, ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ ИЛИ

ЧАСТИ, КОИТО СА ПРОДАДЕНИ, НО НЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ GRACO

. Тези части, които са продадени, но не са произведени от Graco (като например, електрически двигатели, превключватели, маркучи и т.н.), са предмет на гаранцията, ако има такава, на техния производител. Graco ще осигури на купувача необходимата помощ при каквато и да било рекламация за нарушаване на тези гаранции от негова страна.

При никакви обстоятелства Graco няма да носи отговорност за косвени, случайни, специални или последващи повреди, произтичащи от доставка на оборудване от Graco, както е описано тук, или за доставката, работата или използването на който и да било продукт или други стоки, продадени с този документ, независимо дали се дължат на нарушение на договора, нарушение на гаранцията, недоглеждане на Graco или друго.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présent document sera en

Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

3A3375E 53

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents