Problemen aan de Graco-motorbesturing oplossen. Graco 3A4074E, SaniForce™ 1040e elektrisch aangedreven membraanpomp, Bediening

Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Problemen aan de Graco-motorbesturing oplossen. Graco 3A4074E, SaniForce™ 1040e elektrisch aangedreven membraanpomp, Bediening | Manualzz

Problemen aan de Graco-motorbesturing oplossen

De motor wil niet draaien (hapert of trilt) en de gebeurteniscode is F1DP, F2DP of WMC0.

De motor wil niet draaien (hapert of trilt) en de gebeurteniscode is T6E0, K6EH of K9EH.

De motor draait niet op volle snelheid.

(Gebeurteniscodes F1DP, F2DP, V1CB,

V9CB)

De motor is heet.

(Gebeurteniscodes F2DT, T3E0 of T4E0

G307 > 100 °C)

De motordraden zijn verkeerd aangesloten.

De terugkoppelkabel is niet aangesloten.

De ingangsspanning is te laag.

Het systeem werkt buiten de acceptabele grenzen voor continubedrijf.

• Sluit de motor correct aan volgens het bedradingsschema.

• Zorg dat de terugkoppelkabel van de motor goed aangesloten is, zowel aan de motor als aan connector 1 van de motorbesturing.

• Als de gebeurteniscode K9EH is: elimineer alle bronnen van elektromagnetische interferentie

(EMI).

• Leg de terugkoppelkabel uit de buurt van de voedingskabels van de motor.

• Zorg dat de netspanning minstens

108/216 VAC is.

• Verminder de tegendruk.

• Verander de ingangsspanning van

120 VAC naar 240 VAC.

• Verminder de tegendruk, het debiet of de inschakelduur van de pomp.

• Voorzie de motor van externe koeling middels een ventilator.

• Als de gebeurteniscode T4E0 is, kunt u overwegen ‘Maximaal vermogen’

(Max Power Mode) in te schakelen.

De pompprestaties worden dan automatisch gereduceerd om oververhitting te voorkomen.

• Controleer of de lintkabel goed is aangesloten op de besturingskaart.

De membraantoetsen werken niet of alleen haperend.

De membraanschakelaar is niet goed aangesloten.

De lintkabel is los.

De PLC-besturing hapert of werkt helemaal niet. De getoonde gebeurteniscode is K6EH, K9EH,

L3X0 of L4X0.

De display is niet verlicht, of soms wel en soms niet.

• Zorg dat de lintkabel tussen de besturingskaart en de connectorkaart er goed in zit.

• De besturing stopt of reset als bekabeling wordt aangesloten op connector 3.

• Het groene lampje op de besturingskaart of de voedingskaart is uit, brandt zwak of knippert.

• Het rode lampje op de besturingskaart brandt zwak of knippert.

De displaykabel is los.

• Zorg dat de lintkabel en de clip goed zitten aangesloten op de besturingskaart.

De 5 V-voeding is kortgesloten.

• Koppel connector 3 los.

• Corrigeer verkeerde bedrading.

De interne voedingsspanning is defect.

• Verminder het stroomverbruik op connector 3, pen 1.

• Koppel connector 3 af om zeker te weten dan de 5 volt-voeding geen kortsluiting heeft.

• Neem contact op met de technische ondersteuning van Graco.

3A4074E 43

Problemen aan de Graco-motorbesturing oplossen

De G200-menu’s worden niet zichtbaar na ingave van het wachtwoord.

De aardlekschakelaar schakelt de stroom uit zodra de motor draait.

Er is een onjuist wachtwoord ingevuld.

De lekstroom is hoger dan de limiet van de aardlekschakelaar.

• Voer het juiste wachtwoord in.

• Neem contact op met de technische ondersteuning van Graco, voor instructies voor het resetten van het wachtwoord.

• Niet alle typen aardlekschakelaar zijn geschikt voor deze motorbesturing.

• Sluit de motorbesturing aan op een groep zonder aardlekschakelaar, of op een groep die voorzien van een geschikte aardlekschakelaar voor industriële toepassingen.

Geen leds

Groen aan

Geel aan

Ononderbroken rood

Snel knipperende rode led

Traag knipperende rode led

Geen voedingsspanning.

Het systeem is ingeschakeld.

Communicatie met extern

GCA-apparaat is in gang.

Hardwarestoring in de

Graco-motorbesturing.

Er vindt een upload van software plaats.

Bootloader-fout of fout bij de softwareupload.

Voer voedingsspanning toe.

Vervang de Gracomotorbesturing.

Wacht tot de upload voltooid is.

Neem contact op met de technische ondersteuning van Graco.

Figure 6 Besturingskaart

Figure 7 Voedingskaart

1 De rode led zit aan de achterkant van de kaart.

44 3A4074E

Problemen aan de Graco-motorbesturing oplossen

Omvormers kunnen gevoelig zijn voor fluctuaties in de spanning van het leverende elektriciteitsnet.

De Graco-motorbesturing is op te vatten als een spanningsomvormer, omdat energie wordt opgeslagen in condensatoren die dan wordt gemoduleerd om een borstelloze elektromotor aan te sturen. Bij het ontwerpen van de

Graco-motorbesturing is hiermee rekening gehouden. Daarom kan ze diverse omstandigheden weerstaan. Toch kan het voorkomen dat de momentele spanning buiten het gebied komt dat toelaatbaar is bij industriële toepassingen met grote stroomsterkten en reactieve belastingen, zoals bij lasapparatuur.

Worden de grenzen overschreden, dan wordt een overspanning gedetecteerd en het systeem stopt met een alarmmelding, om de installaties te beschermen en om de gebruiker te wijzen op de instabiele energievoorziening. Erg grote of herhaalde overspanning kan leiden tot permanente schade aan installaties.

Met de ‘MAX-HOLD’-functie van een multimeter, waarmee de momentele maximumspanning wordt vastgehouden en gemeten, is de piekspanning vast te stellen. Hierbij moet de meter op DC staan, niet op AC, omdat het niet gaat om effectieve waarde maar om momentele piekspanningen, als kritische parameter voor de capacitieve opslag in de omvormer.

Deze aflezing mag niet regelmatig de 400 V gelijkspanning overschrijden, omdat anders de alarmbeveiliging bij 420 V, die in de

Graco-motorbesturing ingebouwd is, aanspreekt.

Als er twijfel bestaat over de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening, is het aan te raden een power conditioner toe te passen of het apparaat of de apparaten die de problemen veroorzaken te isoleren.

Raadpleeg een vakkundig elektricien als er zorgen zijn over de elektriciteitsvoorziening.

1.

Stel de multimeter in op DC (gelijkspanning).

2.

Sluit de meetpennen van de multimeter aan op de te testen bron van elektriciteit.

3.

Druk achtereenvolgens op Min en Max om de negatieve en positieve piekspanningen te meten.

4.

Deze waarden mogen de 400 V gelijkspanning niet te boven gaan. De Graco-motorbesturing is beveiligd op 420 VDC.

3A4074E 45

Problemen aan de Graco-motorbesturing oplossen

De leds geven gebeurteniscodes weer om de gebruiker te informeren over eventuele elektrische hardware- en softwareproblemen. Nadat de gebruiker de fout bevestigt, als de foutsituatie nog steeds in het systeem aanwezig is:

• Bedrijfsmodus: De display wisselt het normale beeld af met een weergave van de gebeurteniscode.

• Instelmodus: De gebeurteniscode wordt niet weergegeven.

Vier typen gebeurtenis kunnen optreden. Alle vier de typen worden gelogd en zijn te zien op G100.

onmiddellijk en toont een gebeurteniscode. De gebeurtenis vereist aandacht. Daarom blijft de code knipperen op het Bedrijfsscherm tot de bediener het probleem oplost en het alarm terugstelt.

gebeurtenis vereist aandacht. Daarom blijft de code knipperen op het Bedrijfsscherm tot de bediener het probleem oplost en het alarm terugstelt.

op het Bedrijfsscherm en wordt gelogd. De pomp blijft draaien. De gebeurtenis vereist verder geen aandacht van de bediener.

maar niet weergegeven. De pomp blijft draaien.

De gebeurtenis vereist verder geen aandacht van de bediener.

46

A4CH

A4CS

CACC

CACH

EBC0

EBG0

Alarm

Alarm

ES00 Vastleggen

F1DP

Alarm

Alarm

Afwijking

Alarm

Alarm

De motorstroom heeft de hardwarelimiet overschreden.

De motorstroom heeft de softwarelimiet overschreden.

Op de besturingskaart is een communicatieprobleem vastgesteld.

Op de voedingskaart is een communicatieprobleem vastgesteld.

De pompproces is onderbroken. De pomp mindert toeren, of is bezig een batch af te maken, en krijgt het commando te stoppen.

Op een systeem dat is ingesteld voor start/stop op afstand of voor volledige afstandsbediening, is de lokale stoptoets ingedrukt. De lokale stopknop gaat boven de externe besturing.

Het gehele geheugen is gewist en alle instellingen zijn teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Een limiet voor de motorbegrenzing is bereikt en ‘Maximaal vermogen’

(Max Power Mode) is in menu G204 uitgeschakeld. De motorbesturing meet de maximale lijnstroom, maximale motorstroom of maximale uitgangsspanning, terwijl het debiet van de pomp minder is dan gewenst.

Controleer de werkingscondities om de oorzaak van het alarm vast te stellen. Na bevestiging is de gebeurtenis teruggesteld.

Controleer de werkingscondities om de oorzaak van het alarm vast te stellen. Na bevestiging is de gebeurtenis teruggesteld.

Controleer de aansluiting tussen de besturingskaart en de voedingskaart.

Controleer de aansluiting tussen de besturingskaart en de voedingskaart.

Na bevestiging is de gebeurtenis teruggesteld. Onderbreek het proces niet.

Druk op de starttoets om het alarm terug te stellen en verder te gaan met de afstandsbediening.

Geen.

Verminder het pompdebiet of de druk.

Schakel ‘Maximaal vermogen’ (Max

Power Mode) in in menu G204.

3A4074E

Problemen aan de Graco-motorbesturing oplossen

F2DP Afwijking

F2DT Afwijking

K4E0

K6EH

Alarm

Alarm

K9EH Afwijking

L3X0

L4X0

MA01 Advies

MA02 Advies

MA03 Advies

T3E0 Afwijking

T4C0 Alarm

T4E0

3A4074E

Afwijking

Alarm

Alarm

Een limiet voor de motorbegrenzing is bereikt en ‘Maximaal vermogen’

(Max Power Mode) is in menu G204 ingeschakeld. De motorbesturing meet de maximale lijnstroom, maximale motorstroom of maximale uitgangsspanning, maar de motor blijft doordraaien met gereduceerde pompprestaties.

De motortemperatuur is hoger dan

120 °C en ‘Maximaal vermogen’

(Max Power Mode) is in menu G204 ingeschakeld. De uitgangsstroom wordt beperkt maar het systeem blijft doorwerken met gereduceerde pompprestaties.

Verminder het pompdebiet of de druk.

Verminder het pompdebiet, de druk of de inschakelduur.

Het motortoerental heeft het maximum overschreden.

De positiesensor heeft een ongeldige positie afgelezen, waarschijnlijk omdat hij niet aangesloten is.

Er zijn positioneringsfouten gedetecteerd

(ontbrekende tussenstanden, tijdelijk ongeldige posities). Dit komt waarschijnlijk door storing of ruis op de terugkoppelkabel van de motor.

De leksensor heeft een lek gedetecteerd het Pomplektype is in G206 op de status

Afwijking gezet. De pomp blijft draaien.

De leksensor heeft een lek gedetecteerd het Pomplektype is in G206 op de status

Alarm gezet. De pomp is gestopt.

De pomp heeft sinds het vorige onderhoud meer slagen gemaakt dan het in G230 ingestelde aantal.

De pomp heeft sinds het vorige onderhoud meer slagen gemaakt dan het in G231 ingestelde aantal.

De pomp heeft sinds het vorige onderhoud meer slagen gemaakt dan het in G232 ingestelde aantal.

De interne motortemperatuur is hoger dan 100 °C.

De temperatuur van de ingebouwde

IGBT-module heeft de limiet van 100 °C overschreden.

De temperatuur binnen in de motor is hoger dan 150 °C en ‘Maximaal vermogen’ (Max Power Mode) is in G204 gedeactiveerd.

Na bevestiging is de gebeurtenis teruggesteld. Controleer de werkingscondities om de oorzaak van het alarm vast te stellen.

Zorg dat de terugkoppelkabel correct aangesloten is en niet te dicht bij externe storingsbronnen ligt.

Zorg dat de terugkoppelkabel correct aangesloten is en niet te dicht bij externe storingsbronnen ligt.

Vervang defecte onderdelen om de lekkage te stoppen, tap de leksensor af en vervang die.

Vervang defecte onderdelen om de lekkage te stoppen, tap de leksensor af en vervang die.

Reset de onderhoudsteller (menu G130).

Reset de onderhoudsteller (menu G131).

Reset de onderhoudsteller (menu G132).

Verminder het pompdebiet of de inschakelduur.

Vraag minder uitgangsvermogen of verlaag de omgevingstemperatuur.

Verminder het pompdebiet of de inschakelduur. Schakel ‘Maximaal vermogen’ (Max Power Mode) in in

G204.

47

Problemen aan de Graco-motorbesturing oplossen

T6E0

V1CB Alarm

V2CG Afwijking

V4CB Alarm

V9CB

Alarm

Alarm

V9MX Alarm

WMC0 Alarm

WSCF Alarm

WSCS

WX00

Alarm

Alarm

De motor werkt buiten zijn temperatuurgebied of het signaal van de temperatuursensor is weggevallen.

De bus-spanning is lager dan het acceptabele minimum.

De gate-spanning van de IGBT is lager dan het acceptabele minimum.

De bus-spanning is hoger dan het acceptabele maximum.

Het meetcircuit voor de bus-spanning meldt abnormaal lage waarden als

AC-voeding wordt gedetecteerd.

Zorg dat de omgevingstemperatuur van de motor hoger is dan het minimum.

Zorg dat de terugkoppelkabel correct aangesloten is. Zorg dat de draden

TO1/TO2 van de besturingskaart correct in aansluitkaart zijn ingevoerd.

Neem contact op met de technische ondersteuning van Graco.

Controleer het niveau van de spanningsbron.

Neem contact op met de technische ondersteuning van Graco.

Vergroot de tijd voor de geleidelijke snelheidsvermindering van de pomp. Controleer het niveau van de spanningsbron.

Controleer het niveau van de spanningsbron. Neem contact op met de technische ondersteuning van

Graco.

Sluit de AC-voeding weer aan.

De AC-voeding blijkt uitgevallen.

De motorbesturing kan de motor niet laten draaien (geblokkeerde rotor).

Er is een startopdracht ontvangen maar het gewenste debiet is ingesteld op nul.

Maak de rotor vrij en herstart de motor.

De softwareversie of het onderdeelnummer dat gemeld wordt door de voedingskaart komt niet overeen met een van de verwachte waarden.

Er is een onverwachte softwarefout opgetreden.

Ga naar het bedrijfsscherm en stel een gewenst debiet ongelijk nul in.

Voor opnieuw de softwarebijwerking uit, als die eerder was mislukt of is onderbroken. Neem anders contact op met de technische ondersteuning van

Graco.

Na bevestiging is de gebeurtenis teruggesteld. Neem contact op met de technische ondersteuning van Graco.

48 3A4074E

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents