<b>2. </b>TURVALLISUUSOHJEET. AEG HE634070XB


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

<b>2. </b>TURVALLISUUSOHJEET. AEG HE634070XB | Manualzz

VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.

HUOMIO: Ruoan kypsymistä tulee valvoa jatkuvasti.

Lyhyen jakson ruoan kypsymistä tulee valvoa jatkuvasti.

VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä esineitä keittotason pinnoilla.

Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa asettaa keittotason pinnalle, koska ne voivat kuumentua.

Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.

Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää höyrypesuria.

Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite on liitetty sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa käyttäen, irrota sulake virran katkaisemiseksi laitteesta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun kummassakin tapauksessa.

Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

VAROITUS!

Laitteen asennuksen ja liitännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit.

• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.

• Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.

• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.

• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.

• Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi kosteuden aiheuttaman turpoamisen.

• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.

SUOMI 85

• Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen laitteesta vältetään oven tai ikkunan avaamisen yhteydessä.

• Jos laite on asennettu laatikoiden yläpuolelle, varmista, että laitteen alaosan ja ylälaatikon välinen tila on riittävä ilmankierron kannalta.

• Laitteen alaosa voi kuumentua. Varmista, että asennat laitteen alapuolelle vanerista, keittiön jäännösmateriaalista tai muusta syttymättömästä materiaalista valmistetun erotuslevyn, joka estää pääsyn laitteen alapuolelle.

• Erotuslevyn tulee peittää keittotason alla oleva alue kokonaan.

2.2 Sähkökytkentä

VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

• Kaikki sähköliitännät on teetettävä pätevällä sähköasentajalla.

• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

• Ennen kuin kytket keittotason uuniin ja ennen jokaista johdotusta, varmista, että molempien laitteiden pääliittimet ovat jännitteettä.

• Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.

• Varmista, että laite on asennettu oikein.

Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai pistokkeet (jos olemassa) voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.

• Käytä oikeaa verkkovirtajohtoa.

• Älä päästä virtajohtoa sotkeutumaan.

• Tarkista, että iskusuojaus on asennettu.

• Käytä johdossa vedonpoistajaa.

• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos sellainen on) kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin, kun liität laitteen pistorasiaan.

• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

• Varmista, ettei pistoke (jos sellainen on) tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.

• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.

• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

• Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.

• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.

• Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista.

Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.

2.3 Valitse

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen vaara.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit ja suojakalvot (jos niitä on) ennen ensimmäistä käyttökertaa.

• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.

• Varmista, että tuuletusaukoissa ei ole tukoksia.

• Laitetta ei saa jättää päälle valvomatta.

• Kytke keittoalue aina ”off”-asentoon kunkin käyttökerran jälkeen.

• Älä laita ruokailuvälineitä tai kattiloiden kansia keittoalueille. Ne saattavat kuumentua.

• Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät tai laitteen ollessa kosketuksessa veteen.

• Älä käytä laitetta työtasona tai tavaroiden säilytystasona.

• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite välittömästi virtalähteestä. Näin ehkäistään sähköiskuja.

• Laittaessasi elintarvikkeita kuumaan

öljyyn, seurauksena voi olla roiskeita.

VAROITUS!

Tulipalo- ja räjähdysvaara.

86 SUOMI

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents