<b>5. </b>PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ. AEG HE634070XB


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

<b>5. </b>PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ. AEG HE634070XB | Manualzz

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

5.1 Keittotason käyttö

Keittotason käyttö tapahtuu uunin nupeilla ja keittotason käyttöpaneelista. Katso uunin käyttöoppaan kohta ”Päivittäiskäyttö” .

5.2 Ulompien lämpöalueiden kytkeminen päälle ja pois päältä

Voit säätää keittoalueen keittoastian pohjan koon mukaan.

Käytä kosketuspainiketta:

Kytke ulompi lämpöalue toimintaan: kosketa kosketuspainiketta. Merkkivalo syttyy.

Useamman ulomman lämpöalueen

kytkeminen toimintaan: kosketa samaa kosketuspainiketta uudelleen. Vastaava merkkivalo syttyy.

Ulomman lämpöalueen kytkeminen pois

toiminnasta: kosketa kosketuspainiketta, kunnes merkkivalo sammuu.

Kun alue kytketään toimintaan, mutta ulompaa lämpöaluetta ei kytketä toimintaan, alueelta poistuva valo voi peittää ulomman lämpöalueen. Se ei tarkoita, että ulompi lämpöalue olisi kytketty toimintaan. Tarkista alueen kytkeytyminen merkkivalosta.

5.3 Automaattinen kuumentaminen

Jos tämä toiminto kytketään toimintaan, haluttu tehotaso voidaan saavuttaa nopeammin. Toiminto asettaa korkeimman tehotason joksikin aikaa, ja laskee tehotason sen jälkeen oikeaan asetukseen.

Toiminnon toimintaan kytkeminen edellyttää, että keittoalue on kylmä.

Keittoalueen toiminnon kytkeminen

toimintaan: käännä väännintä myötäpäivään, kunnes syttyy. Aseta välittömästi oikea tehotaso. Kolmen sekunnin kuluttua syttyy .

Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: käännä väännintä vastapäivään.

5.4 Automaattinen virrankatkaisu

Toiminto katkaisee virran automaattisesti keittotasosta seuraavissa tilanteissa:

• Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta.

• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi keittotason toimintaan.

• Käyttöpaneelin päälle on roiskunut jotakin tai sen päälle on asetettu jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10 sekunnin ajaksi.

Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.

• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua merkkivalo syttyy ja laite kytkeytyy pois toiminnasta.

Tehotason ja keittotason sammumisajan suhde:

Tehotaso

, 1 - 2

3 - 4

5

6 - 9

Keittotason pois kyt‐ keytymisaika

6 tuntia

5 tuntia

4 tuntia

1,5 tunti

5.5 Ajastin

Ajanlaskuajastin

Voit käyttää tätä toimintoa yksittäisen ruoanlaittojakson keston asettamiseen.

Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja sen jälkeen toiminto.

SUOMI 91

Keittoalueen asettaminen: kosketa painiketta toistuvasti, kunnes keittoalueen merkkivalo syttyy.

Toiminnon kytkeminen toimintaan: kosketa ajastimen -painiketta ja aseta aika

(00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan, ajan laskenta on käynnissä.

Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: kosketa painiketta haluamasi keittoalueen asettamiseksi. Keittoalueen merkkivalo vilkkuu. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

Ajan muuttaminen: kosketa painiketta haluamasi keittoalueen asettamiseksi.

Kosketa painiketta tai .

Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kosketa painiketta haluamasi keittoalueen asettamiseksi ja kosketa sitten . Jäljellä oleva aika näkyy näytössä laskien arvoon 00.

Keittoalueen merkkivalo sammuu. Voit kytkeä toiminnon pois päältä myös koskettamalla samanaikaisesti painikkeita ja .

Kun ajanlaskenta päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.

Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta .

CountUp Timer

Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen toiminta-ajan tarkkailemiseen.

Keittoalueen asettaminen: kosketa painiketta toistuvasti, kunnes keittoalueen merkkivalo syttyy.

Toiminnon kytkeminen toimintaan: kosketa ajastimen painiketta . syttyy.

Kun keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan, ajan laskenta on käynnissä.

Näytössä näkyy ja ajastimen aika

(minuutteina).

Keittoalueen jäljellä olevan toiminta-ajan

tarkistaminen: kosketa painiketta haluamasi keittoalueen asettamiseksi.

Keittoalueen merkkivalo vilkkuu. Näytössä näkyy keittoalueen toiminta-aika.

Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kosketa painiketta ja sen jälkeen painiketta tai . Keittoalueen merkkivalo sammuu.

Hälytinajastin

Voit käyttää tätä toimintoa keittotason ollessa toiminnassa ja keittoalueiden ollessa pois toiminnasta. Tehotason näytössä näkyy .

Toiminnon kytkeminen toimintaan: kosketa ajastimen -painiketta ja sitten tai -painiketta ja aseta aika.

Keittoalueiden näyttö kytkeytyy automaattisesti pois päältä 10 sekunnin kuluttua. Kun ajanlaskenta päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00.

Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta .

Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kytke vasemmalla edessä oleva keittoalue toimintaan lyhyeksi ajaksi ja kytke se sitten pois toiminnasta.

Toiminnolla ei ole vaikutusta keittoalueiden toimintaan.

5.6 STOP+GO

Kyseinen toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet alhaisimpaan tehotasoon.

Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.

Toiminnon kytkeminen toimintaan: kosketa painiketta . syttyy.

Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta: kosketa painiketta . Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.

Jos tehotasoa muutetaan, toiminto pysähtyy ja näytössä näkyy uusi tehotaso.

5.7 Lukko

Voit lukita keittotason kosketuspainikkeet keittoalueiden toimiessa.

92 SUOMI

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents