<b>8. </b>VIANMÄÄRITYS. AEG HE634070XB


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

<b>8. </b>VIANMÄÄRITYS. AEG HE634070XB | Manualzz

vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Puhdista keittotaso kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso pehmeällä kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.

8. VIANMÄÄRITYS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

8.1 Käyttöhäiriöt...

Poista kirkkaat metalliset

värimuutokset: käytä veden ja viinietikan liuosta ja puhdista lasipinta liinalla.

Ongelma

Keittotaso ei mene päälle eikä si‐ tä voida käyttää.

Mahdollinen syy

Sulake on palanut.

Korjaustoimenpide

Varmista, että vian syy on sulakkees‐ sa. Jos sulake palaa jatkuvasti, käänny sähköalan ammattilaisen puoleen.

Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.

Olet koskettanut vähintään kahta kosketuspainiketta samanaikaisesti.

STOP+GO on kytketty päälle.

Käyttöpaneelissa on vettä tai rasva‐ tahroja.

Vähintään yhdelle kosketuspainik‐ keelle on asetettu jotain.

Äänimerkki kuuluu ja keittotaso kytkeytyy pois päältä.

Äänimerkki kuuluu keittotason kytkeytyessä pois päältä.

Jälkilämmön merkkivalo ei syty.

Alue ei ole kuuma, koska sitä käytet‐ tiin vain vähän aikaa tai anturi on vioittunut.

Taso on kuuma.

Automaattinen kuumentaminen ei toimi.

Korkein tehotaso on asetettu.

Katso kohta ”Päivittäinen käyttö”.

Puhdista käyttöpaneeli.

Poista kyseinen esine kosketuspainik‐ keilta.

Jos aluetta käytettiin riittävän pitkään sen kuumenemiseksi, ota yhteyttä val‐ tuutettuun huoltoliikkeeseen.

Anna tason viilentyä riittävästi.

Korkeimman tehotason arvo on sama kuin toiminnon.

Kytke ensin sisempi lämpöalue toimin‐ taan muuttamalla tehotasoa.

Ulompi lämpöalue ei kytkeydy toi‐ mintaan.

Monialueella esiintyvä tumma alue on normaali.

alue.

Monialueella on tumma

Kosketuspainikkeet kuumenevat. Keittoastia on liian suuri tai se on asetettu liian lähelle säätimiä.

Äänimerkkiä ei kuulu käyttöpa‐ neelin kosketuspainikkeita koske‐ tettaessa.

Äänimerkit on kytketty pois toimin‐ nasta.

Laita isokokoiset keittoastiat taka-alu‐ eille, jos mahdollista.

Kytke äänimerkit toimintaan. Katso kohta ”Päivittäinen käyttö”.

SUOMI 95

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents