<b>1. </b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ. AEG HE634070XB


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

<b>1. </b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ. AEG HE634070XB | Manualzz

ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν AEG. Το έχουμε δημιουργήσει για να σας

παρέχουμε τέλεια απόδοση για πολλά χρόνια, με καινοτόμες τεχνολογίες που βοηθούν να

απλοποιείτε τη ζωή σας – δυνατότητες που μπορεί να μην βρείτε σε συνηθισμένες

συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε

να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να:

Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων,

πληροφορίες σέρβις και επισκευής: www.aeg.com/support

Καταχωρίσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις: www.registeraeg.com

Αγοράσετε αξεσουάρ, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας: www.aeg.com/shop

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα

τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, PNC, Αριθμός σειράς.

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια

Γενικές πληροφορίες και συμβουλές

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ..........................................................................98

2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...................................................................................101

3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...........................................................................................................103

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ......................................................................................... 105

5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ...............................................................................................107

6. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ.................................................................................110

7. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ.....................................................................................111

8. ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ........................................................................................111

9. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ......................................................................................113

10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ.........................................................................................113

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...................................................................................114

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,

διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο

98 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή

χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα

ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά

ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες

σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν

λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή

τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Παιδιά

ηλικίας μικρότερης των 8 ετών και άτομα με εκτενείς και

περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από

τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.

Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά

και απορρίψτε τα κατάλληλα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα

μακριά από τη συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα

προσβάσιμα μέρη θερμαίνονται κατά τη χρήση.

Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα

πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη

συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς

επίβλεψη.

1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της

θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για να μην

αγγίζετε τις αντιστάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε

εστίες με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και να

προκαλέσει πυρκαγιά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 99

ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά με νερό, αλλά

σβήστε τη συσκευή και καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα

καπάκι ή με πυρίμαχη κουβέρτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται

μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως ένας

χρονοδιακόπτης, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα το

οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά από μια

διάταξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να

επιβλέπεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει

να επιβλέπεται συνεχώς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μη φυλάσσετε

αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.

Μην τοποθετείτε πάνω στην επιφάνεια της εστίας μεταλλικά

αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια,

γιατί μπορούν να ζεσταθούν.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν την εγκαταστήσετε

στην ενσωματωμένη δομή.

Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της

συσκευής.

Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική / γυάλινη

επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε

την από την πρίζα. Σε περίπτωση που η συσκευή είναι

συνδεδεμένη απευθείας στην παροχή ρεύματος με κουτί

σύνδεσης, αφαιρέστε την ασφάλεια για να αποσυνδέσετε τη

συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Σε κάθε

περίπτωση, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο

Σέρβις.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιές, θα πρέπει

να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα

καταρτισμένο άτομο ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά

εστιών του κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή που

υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής στις

οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών που

100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents