<b>2. </b>ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ. AEG HE634070XB


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

<b>2. </b>ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ. AEG HE634070XB | Manualzz

είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων

προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.

2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

2.1 Εγκατάσταση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μόνο ένα εξειδικευμένο άτομο

πρέπει να εγκαταστήσει αυτήν τη

συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή

βλάβης της συσκευής.

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.

• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην

προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης

που παρέχονται με τη συσκευή.

• Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από άλλες

συσκευές και μονάδες.

• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη

συσκευή καθώς είναι βαριά. Να

χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας

και κλειστά παπούτσια.

• Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες

με υλικό στεγανοποίησης, ώστε να

αποτραπεί η διόγκωσή τους από την

υγρασία.

• Προστατέψτε το κάτω μέρος της συσκευής

από ατμούς και υγρασία.

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε

πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι,

αποτρέπεται η πτώση ζεστών μαγειρικών

σκευών από τη συσκευή κατά το άνοιγμα

της πόρτας ή του παραθύρου.

• Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη

επάνω από συρτάρια, διασφαλίστε ότι ο

χώρος ανάμεσα στο κάτω μέρος της

συσκευής και το επάνω συρτάρι είναι

επαρκής για την κυκλοφορία αέρα.

• Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να

θερμανθεί πολύ. Φροντίστε να

τοποθετήσετε ένα διαχωριστικό πλαίσιο

από κόντρα πλακέ, υλικό για σκελετό

επίπλων κουζίνας ή άλλα μη εύφλεκτα

υλικά κάτω από τη συσκευή για την

αποτροπή πρόσβασης στο κάτω μέρος.

• Το διαχωριστικό πλαίσιο πρέπει να

καλύπτει πλήρως την περιοχή κάτω από

τις εστίες.

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και

ηλεκτροπληξίας.

• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να

πραγματοποιούνται από επαγγελματία

ηλεκτρολόγο.

• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

• Πριν συνδέσετε τις εστίες σε φούρνο και

πριν από κάθε καλωδίωση, βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες τροφοδοσίας και των

δύο συσκευών δεν είναι υπό τάση.

• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην

πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι

συμβατές με τις ονομαστικές τιμές

ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής

ρεύματος.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει

εγκατασταθεί σωστά. Οι χαλαρές ή

λανθασμένες συνδέσεις στο καλώδιο

τροφοδοσίας ή το φις (κατά περίπτωση),

μπορούν να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση

του ακροδέκτη.

• Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο

τροφοδοσίας.

• Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να

μπερδεύεται.

• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί

προστασία από ηλεκτροπληξία.

• Χρησιμοποιήστε τον σφιγκτήρα

ανακούφισης καταπόνησης στο καλώδιο.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας ή

το φις (κατά περίπτωση) δεν έρχεται σε

επαφή με τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά

μαγειρικά σκεύη κατά τη σύνδεση της

συσκευής σε πρίζα.

• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και

μπαλαντέζες.

• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο

φις τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή στο

καλώδιο τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 101

το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή έναν

ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός

κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας.

• Η προστασία από ηλεκτροπληξία των υπό

τάση ή μονωμένων τμημάτων πρέπει να

στερεώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην

είναι δυνατή η αφαίρεσή της χωρίς

εργαλεία.

• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα

μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η

εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,

βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση

στο φις τροφοδοσίας.

• Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το

φις τροφοδοσίας.

• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για

να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε

πάντα το φις τροφοδοσίας.

• Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές

διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες

(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την

υποδοχή), διακόπτες διαφυγής ρεύματος

και ρελέ.

• Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της

συσκευής πρέπει να προβλέπεται

μονωτική διάταξη που να επιτρέπει την

αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο

ρεύματος από όλους τους πόλους. Η

μονωτική διάταξη πρέπει να έχει ελάχιστη

απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών.

2.3 Χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού,

εγκαυμάτων και ηλεκτροπληξίας.

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τις

ετικέτες και την προστατευτική μεμβράνη

(κατά περίπτωση) πριν από την πρώτη

χρήση.

• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για

οικιακή χρήση (εσωτερικοί χώροι).

• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της

συσκευής.

• Φροντίστε τα ανοίγματα αερισμού να είναι

ελεύθερα από εμπόδια.

• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση

κατά τη λειτουργία.

• Ορίστε τις ζώνες μαγειρέματος στη θέση

«Απενεργοποίηση» μετά από κάθε χρήση.

• Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή

καπάκια από κατσαρολάκια πάνω στις

ζώνες μαγειρέματος. Μπορεί να

ζεσταθούν.

• Μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα

χέρια ή όταν είναι σε επαφή με νερό.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως

επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια

αποθήκευσης αντικειμένων.

• Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια της

συσκευής, αποσυνδέστε την αμέσως από

την παροχή ρεύματος. Με αυτόν τον

τρόπο, αποτρέπεται πιθανή

ηλεκτροπληξία.

• Όταν τοποθετείτε φαγητό μέσα σε ζεστό

λάδι, μπορεί να υπάρξει πιτσίλισμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης

• Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν

εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται.

Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά

αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδια όταν τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.

• Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ

ζεστό λάδι μπορεί να προκαλέσουν

αυθόρμητη ανάφλεξη.

• Το χρησιμοποιημένο λάδι, που μπορεί να

που περιέχει υπολείμματα τροφίμων,

μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε

χαμηλότερη θερμοκρασία από το λάδι που

χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.

• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα προϊόντα ή

στοιχεία που είναι βρεγμένα με εύφλεκτα

προϊόντα μέσα, κοντά ή πάνω στη

συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη

συσκευή.

• Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη

επάνω στον πίνακα χειριστηρίων.

• Μην τοποθετείτε το ζεστό κάλυμμα

σκεύους στη γυάλινη επιφάνεια των

εστιών.

• Μην αφήνετε να στεγνώσει το περιεχόμενο

των μαγειρικών σκευών καθώς

μαγειρεύετε.

• Προσέξετε να μην αφήσετε αντικείμενα ή

μαγειρικά σκεύη να πέσουν πάνω στη

συσκευή. Η επιφάνεια μπορεί να

καταστραφεί.

• Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος

με άδεια σκεύη ή χωρίς σκεύη.

102 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents