<b>7. </b>ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ. AEG HE634070XB


Add to My manuals
116 Pages

advertisement

<b>7. </b>ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ. AEG HE634070XB | Manualzz

Ρύθμιση ζεστά‐

ματος

9

Χρησιμοποιήστε το για: Χρόνος

(min)

Συμβουλές

Βράσιμο νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος (γκούλας, κρέας στην κατσαρόλα),

τηγανιτές πατάτες.

7. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά

με την Ασφάλεια.

7.1 Γενικές πληροφορίες

• Καθαρίζετε την εστία μετά από κάθε

χρήση.

• Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με

καθαρή βάση.

• Οι γρατζουνιές ή οι σκούροι λεκέδες στην

επιφάνεια δεν επηρεάζουν τον τρόπο

λειτουργίας της εστίας.

• Χρησιμοποιείτε ειδικό καθαριστικό,

κατάλληλο για την επιφάνεια της εστίας.

• Χρησιμοποιείτε ειδική ξύστρα για τη

γυάλινη επιφάνεια.

7.2 Καθαρισμός των εστιών

Αφαιρέστε αμέσως: λιωμένο πλαστικό,

πλαστική μεμβράνη, ζάχαρη και φαγητά

8. ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά

με την Ασφάλεια.

8.1 Τι να κάνετε αν...

που περιέχουν ζάχαρη καθώς σε αντίθετη

περίπτωση η βρομιά μπορεί να

προκαλέσει ζημιά στις εστίες. Προσέχετε ώστε να μην προκληθούν εγκαύματα.

Χρησιμοποιήστε την ειδική ξύστρα εστιών

στη γυάλινη επιφάνεια υπό οξεία γωνία

και μετακινήστε τη λεπίδα επάνω στην

επιφάνεια.

Αφαιρέστε από τις εστίες όταν έχουν

κρυώσει επαρκώς: δακτυλίους από άλατα, δακτυλίους λεκέδων από νερό,

λεκέδες από λίπη, γυαλιστερούς

μεταλλικούς αποχρωματισμούς.

Καθαρίστε την εστία με ένα υγρό πανί και

λίγο μη διαβρωτικό απορρυπαντικό. Μετά

τον καθαρισμό, στεγνώστε τις εστίες με ένα μαλακό πανί.

Αφαιρέστε τον μεταλλικό γυαλιστερό

αποχρωματισμό: χρησιμοποιήστε ένα

διάλυμα νερού με ξύδι και καθαρίστε τη

γυάλινη επιφάνεια με ένα πανί.

Πρόβλημα

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να λειτουργήσετε τις εστίες.

Πιθανή αιτία

Έχει καεί η ασφάλεια.

Αγγίξατε ταυτόχρονα 2 ή περισσότε‐

ρα πεδία αφής.

Αντιμετώπιση

Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι η αιτία

της δυσλειτουργίας. Αν η ασφάλεια πέ‐

φτει επανειλημμένα, επικοινωνήστε με

ηλεκτρολόγο που διαθέτει τα κατάλλη‐

λα προσόντα.

Αγγίξτε μόνο ένα πεδίο αφής.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 111

Πρόβλημα Πιθανή αιτία

Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή

STOP+GO.

Υπάρχει νερό ή λεκέδες λίπους στον

πίνακα ελέγχου.

Έχετε τοποθετήσει κάτι σε ένα ή πε‐

ρισσότερα πεδία αφής.

Ακούγεται ηχητικό σήμα και οι

εστίες απενεργοποιούνται.

Μόλις απενεργοποιηθούν οι

εστίες ακούγεται ένα ηχητικό σή‐

μα.

Δεν ανάβει η ένδειξη υπολειπόμε‐

νης θερμότητας.

Η ζώνη δεν είναι ζεστή επειδή λει‐

τούργησε μόνο για σύντομο χρονικό

διάστημα ή επειδή ο αισθητήρας έχει

υποστεί ζημιά.

Η ζώνη είναι ζεστή.

Η επιλογή Αυτόματη

προθέρμανση δεν λειτουργεί.

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον εξω‐

τερικό δακτύλιο.

Έχει οριστεί η μεγαλύτερη σκάλα μα‐

γειρέματος.

Υπάρχει μια σκούρα πε‐

ριοχή στην πολλαπλή ζώνη.

Τα πεδία αφής έχουν ζεσταθεί.

Είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια

σκούρα περιοχή στην πολλαπλή ζώ‐

νη.

Δεν υπάρχει ήχος όταν αγγίζετε

τα πεδία αφής του χειριστηρίου.

Το σκεύος είναι πολύ μεγάλο ή το έχετε βάλει πολύ κοντά στα χειριστή‐

ρια.

Οι ήχοι είναι απενεργοποιημένοι.

Ανάβει η ένδειξη .

Ανάβει η ένδειξη και ένας

αριθμός.

Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Διά‐

ταξη ασφαλείας για παιδιά ή Κλείδω‐

μα.

Έχει εκδηλωθεί κάποιο σφάλμα στις

εστίες.

Ακούγεται ένα συνεχόμενο ηχητι‐

κό σήμα.

Ανάβει η ένδειξη .

Η ηλεκτρική σύνδεση είναι εσφαλμέ‐

νη.

Λείπει η δεύτερη φάση της παροχής

ρεύματος.

Αντιμετώπιση

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή

χρήση».

Καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου.

Αφαιρέστε τα αντικείμενα από τα πεδία

αφής.

Αν η ζώνη έχει λειτουργήσει επαρκώς ώστε να είναι ζεστή, μιλήστε με το

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Αφήστε τη ζώνη να κρυώσει επαρκώς.

Η μεγαλύτερη σκάλα μαγειρέματος έχει

την ίδια ισχύ με τη λειτουργία.

Πρώτα, ενεργοποιήστε τον εσωτερικό

δακτύλιο αλλάζοντας τη σκάλα μαγει‐

ρέματος.

Τοποθετείτε τα μεγάλα μαγειρικά σκεύη

στις πίσω ζώνες αν είναι δυνατό.

Ενεργοποιήστε τους ήχους. Ανατρέξτε

στο κεφάλαιο «Καθημερινή χρήση».

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή

χρήση».

Απενεργοποιήστε την εστία και ενεργο‐

ποιήστε την ξανά μετά από 30 δευτε‐

ρόλεπτα. Αν η ένδειξη εμφανιστεί

ξανά, αποσυνδέστε τις εστίες από την

ηλεκτρική παροχή. Μετά από 30 δευτε‐

ρόλεπτα, συνδέστε και πάλι τις εστίες.

Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνή‐

στε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο

Σέρβις.

Αποσυνδέστε τις εστίες από την ηλεκ‐

τρική παροχή. Ζητήστε από ηλεκτρο‐

λόγο που διαθέτει τα κατάλληλα προ‐

σόντα να ελέγξει την εγκατάσταση.

Ελέγξτε εάν οι εστίες είναι σωστά συν‐

δεδεμένες στην ηλεκτρική παροχή.

Αφαιρέστε την ασφάλεια, περιμένετε ένα λεπτό, και τοποθετήστε την πάλι.

112 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents