Varovania. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Varovania. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5 | Manualzz

313426A

Varovania

Varovania

VAROVANIA

NEBEZPEÈENSTVO OHÒA A VÝBUCHU

Hor¾avé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšžadla a farby sa môžu na pracovisku vznietiž alebo explodovaž.

Ako pomáhaž pri predchádzaní požiaru a výbuchu:

• Zariadenie používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

• Keï sa vznetlivá kvapalina rozstrieka alebo použije na preplachovanie alebo èistenie, udržujte rozstrekovaè minimálne 20 stôp (6 m) od výbušných pár.

• Odstráòte všetky zdroje vznietenia, napr. kontrolné žiarovky, cigarety, prenosné elektrické lampy a plastové plachty (možné riziko statickej elektriny).

• Udržujte pracovisko èisté, t.j. bez rozpúšžadiel, handier a benzínu.

• Nezapájajte a neodpájajte siežové šnúry ani nezapínajte a nevypínajte vypínaèe svetiel, keï sú prítomné hor¾avé výpary.

• Na pracovisku uzemnite zariadenie a vodivé objekty. Pozri Pokyny oh¾adom uzemnenia .

• Ak sa vyskytne statický elektrický výboj alebo ucítite úder, okamžite zastavte èinnosž . Zariadenie nepoužívajte, kým problém nezistíte a nenapravíte ho.

NEBEZPEÈENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Zlé uzemnenie, nastavenie alebo používanie systému môže spôsobiž zásah elektrickým prúdom.

• Pred servisom zariadenie vypnite a odpojte kábel napájania.

• Používajte iba uzemnené elektrické zásuvky.

• Používajte iba trojžilové predlžovacie káble.

• Zabezpeète, aby boli jednotlivé zemniace kontakty na striekaèke a predlžovacích kábloch neporušené.

NEBEZPEÈENSTVO TOXICKEJ TEKUTINY ALEBO PÁR

Pri poliatí oèí alebo pokožky, pri vdýchnutí alebo prehltnutí môžu toxické tekutiny alebo pary spôsobiž vážne poranenia alebo smrž.

• Preèítajte si MSDS, aby ste sa oboznámili so špecifickými rizikami tekutín, ktoré používate.

• Uchovávajte nebezpeèné tekutiny v nádobách a zneškodnite ich v súlade s príslušnými pokynmi.

RIZIKO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA

Nesprávne použitie môže spôsobiž smrž alebo vážne poranenie.

• Neprekraèujte maximálny pracovný tlak ani teplotu danú pre komponenty systému. Pozri Technické

údaje vo všetkých návodoch zariadenia.

• Používajte kvapaliny a rozpúšžadlá kompatibilné s dielmi zariadenia, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Pozrite si Technické údaje vo všetkých manuáloch k zariadeniu. Preèítajte si upozornenia výrobcu oh¾adom kvapalín a rozpúšžadiel.

• Zariadenie denne kontrolujte. Okamžite opravte alebo vymeòte opotrebované alebo poškodené diely.

• Zariadenie nemeòte ani neupravujte.

• Len pre profesionálne použitie.

• Zariadenie používajte len na jeho urèený úèel. Ak chcete viac informácií, kontaktujte svojho distribútora

Graco.

• Veïte hadice a káble mimo dopravných oblastí, ostrých hrán, pohybujúcich sa dielov a horúcich povrchov.

• Nepoužívajte hadice na žahanie zariadenia.

• Dodržujte všetky platné bezpeènostné predpisy.

NEBEZPEÈENSTVO PRETLAKOVÝCH HLINÍKOVÝCH ÈASTÍ

Nepoužívajte 1,1,1-trichlóretán, metylén chlorid a iné halogénované uh¾ovodíkové rozpúšžadlá alebo kvapaliny obsahujúce takéto rozpúšžadlá v pretlakovom hliníkovom zariadení. Takéto použitie môže spôsobiž prudkú chemickú reakciu a prasknutie zariadenia a môže maž za následok smrž, vážne zranenie a poškodenie majetku.

OSOBNÉ OCHRANNÉ VYBAVENIE

Pri obsluhe, servise alebo poèas zdržovania sa na pracovisku, kde sa nachádza zariadenie, musíte nosiž vhodné prostriedky osobnej ochrany, ktoré vás budú chrániž pred vážnym zranením, vrátane zranenia oèí, vdýchnutia jedovatých výparov, popálenín a straty sluchu. Toto zariadenie pozostáva, ale neobmedzuje sa na:

• Ochrana oèí a sluchu.

• Rukavice, obleèenie a respirátor pod¾a odporúèaní výrobcu kvapaliny a rozpúšžadla.

3

advertisement

Related manuals