Požiadavky na uzemnenie a el. zapojenie. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Požiadavky na uzemnenie a el. zapojenie. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5 | Manualzz

Varovania

Požiadavky na uzemnenie a el. zapojenie

Uzemòovací kolík neupravujte ani nepoužívajte adaptér.

Používajte 3-žilové predlžovacie káble (12 awg) s dåžkou

15 metrov (50 ft) alebo kratšie s uzemòovacím kolíkom.

Toto zariadenie vyžaduje siežové napájanie 120 V AC,

60 Hz, 15 A s uzemnenou zásuvkou.

Tabu¾ka súèastí striekaèky

Striekaèka

FinishPro 7.0

FinishPro 9.0

FinishPro 9.5

Model

256847

256848

256849

Hadica

30-ft

30-ft

30-ft a 4-ft

Pišto¾

256855 EDGE

256855 EDGE

256855 EDGE

Kvapalinové súpravy

#3

#3, #4

#2, #3, #4

4 313426A

advertisement

Related manuals