Nastavenie. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Nastavenie. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5 | Manualzz

Nastavenie

Nastavenie

Príprava tekutiny

• Pred striekaním kvapaliny vždy prefiltrujte.

Vrátane farieb, riedidiel a látok na tuhnutie.

• Používajte pomaly schnúce riedidlo alebo rozpúšžadlo, aby sa vykompenzovala kratšia doba schnutia spôsobená teplým vzduchom vychádzajúcim z turbíny. Nerieïte nadmerne.

• Výkonnosž striekacieho zariadenia závisí od viskozity striekaného materiálu a od dåžky hadice. Z dôvodu zabránenia poklesu tlaku používajte hadicu dodanú so striekaèkou.

• Väèšina výrobcov materiálov poskytuje odporúèania pre ich materiály. Dodržiavajte tieto odporúèania.

Pripojenie prívodu tekutiny a vzduchu

Striekacia pišto¾ s nasávacou nádobkou

1.

Pripojte vzduchovú hadicu k striekaèke. Dotiahnite rukou.

Postup pri znižovaní tlaku

Nasávacia nádobka striekacej pištole je natlakovaná prívodom vzduchu do pištole. Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia vplyvom kvapaliny pod tlakom alebo náhodného vystreknutia z pištole vždy vypnite prívod vzduchu do striekacej pištole pred vyberaním nasávacej nádobky.

1.

Vypnite striekaèku.

2.

Odpojte striekaèku.

3.

Odistite kryt nádobky; nádobku uvo¾nite alebo vyberte z krytu, aby sa uvo¾nil tlak.

Prevádzkové tipy

2.

Pripojte vzduchovú hadicu zo striekaèky k prívodnej prípojke pištole.

ti13082a

Poèas normálnej prevádzky motora môže dochádzaž k iskreniu. Tieto iskry môžu zapáliž výpary z hor¾avých kvapalín, prachové èastice a iné hor¾avé látky, ktoré sa nachádzajú v mieste striekania.

• V prípade potreby použite ïalšiu hadicu a uistite sa, èi bude striekaèka pracovaž v èistom, suchom a dobre vetranom priestore.

• Striekaèku nikdy nepoužívajte v striekacej kabíne.

3.

Naplòte nádobku do 3/4.

Namontujte kryt. Pripevnite kryt nádobky pištole k nasávacej nádobke a zaistite ho. Pozrite si príruèku k pištoli HVLP EDGE 313317, kde nájdete návod na použitie.

ti12797a ti12872a

Pripojte k prívodu elektriny

Napájací kábel striekaèky zapojte do uzemnenej zásuvky.

Požiadavky týkajúce sa uzemnenia a napájania nájdete

na strane 4.

• Striekaèku zapnite nieko¾ko minút pred striekaním, aby sa zohriala.

• Pred zapnutím sa uistite, èi je filter striekaèky èistý.

Vyèistite filter pod¾a pokynov na strane 7.

• Informácie o nastavení striekacieho vzoru striekacej pištole nájdete v príruèke k pištoli HVLP EDGE 313317.

• Aby farba dobre pri¾nula, dbajte, aby bol povrchu

úplne èistý.

• Vždy striekajte s èo najnižším tlakom potrebným na dosiahnutie požadovaného striekacieho vzoru a rýchlosti aplikácie. Pri striekaní s vyšším tlakom, ako je potrebné, sa míòa zbytoène ve¾a farby a môže vzniknúž povrch podobný pomaranèovej kôre.

6 313426A

advertisement

Related manuals