Údržba. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Údržba. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5 | Manualzz

Údržba

Údržba

Systém striekaèky je namazaný na celú dobu životnosti.

V rámci údržby sa vyžaduje iba èistenie a výmena filtra.

Používanie filtra

Filter striekaèky sa musí vždy èistiž, aby poskytoval dostatoèný prietok vzduchu na chladenie motora a rozprašovanie kvapaliny.

Striekacie zariadenie má na prednom paneli kontrolku stavu vzduchového filtra. Ak je filter zanesený alebo cezeò preteká málo vzduchu, táto kontrolka sa rozsvieti.

• Filter jemne vyklepte na rovnom povrchu –

špinavou stranou dole.

• Stlaèený vzduch (maximálne 100 psi (7 barov,

70 MPa)) striekajte cez panel filtra v opaènom smere ako ukazujú šípky na boku filtra (z èistej na zneèistenú stranu.

• Filter namoète na 15 minút do vody s jemným

èistiacim prostriedkom. Filter oplachujte, až kým nie je èistý. Vysušte ho na vzduchu.

Z dôvodu zabránenia úrazu elektrickým prúdom do turbíny nikdy nevkladajte vlhký filter. Inštalácia vlhkého filtra do striekaèky by mohla tiež poškodiž turbínu.

8049a

Èistenie filtra

1.

Vypnite a odpojte striekaèku.

2.

Uvo¾nite štyri skrutky (18), odstráòte držiak filtra (17) a predfilter (20).

3.

Zložte hlavný filter (21) a pri èistení postupujte pod¾a jedného z nasledujúcich postupov:

21

20

17

18 ti13061a

313426A 7

advertisement

Related manuals