Riešenie problémov. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Riešenie problémov. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5 | Manualzz

8

Riešenie problémov

Riešenie problémov

Problém

Nedodáva sa žiadna tekutina

Striekaèka sa nezapne

Slabé rozprašovanie

Elektrický istiè sa vypína

Príèina Riešenie

Žiadny materiál, žiadny tlak vo vzdialenej nádobke, upchatá hadica alebo zberná trubica

Skontrolujte, èi nádobka obsahuje materiál.

Skontrolujte, èi tesnenie nádobky neprepúšža (kryt 1-kvartovej vzdialenej nádobky). Ak je kryt uvo¾nený, dotiahnite ho.

Žiadne napätie

Skontrolujte prietok vzduchu cez zástrèkovú rýchlospojku na kompaktnom výstupe (má byž približne 1/4 CFM

(kubické stopy/minútu)).

Regulátor tlaku otoète v smere hodinových ruèièiek. Overte tlak na meraèi. (Ak na meraèi nie je tlak, skontrolujte prípojky vzduchového potrubia).

Skontrolujte, èi nie je upchatý alebo zneèistený otvor na kryte 1-kvartovej vzdialenej nádobky. V prípade potreby ho vyèistite.

Skontrolujte, èi nedošlo k upchaniu.

Skontrolujte, èi zberná kvapalinová rúrka nie je uvo¾nená. Dotiahnite ju.

Prefúknite oèistite materiálovú hadicu.

Vyèistite spätný ventil. Pozrite si príruèku

313317.

Skontrolujte, èi je v zásuvke napätie.

Prepnite èervený kolískový vypínaè.

Skontrolujte, èi sa používa správny IEC

(modulárny) kábel a èi je zapojený.

Skontrolujte elektrický istiè (38).

Resetujte ho stlaèením.

Zneèistený filter

Predlžovací kábel je príliš dlhý

Hadica je príliš dlhá

Filter je upchaný

Vysoká teplota prostredia

Nadmerné opotrebovanie kefiek

Nadmerná spotreba prúdu

Vyèistite filter a v prípade potreby ho vymeòte.

Predlžovací kábel musí byž 3-žilový,

12 AWG, dlhý 50 stôp (15 m) alebo kratší.

Vymeòte za kratšiu hadicu. Katalógové

èísla hadíc nájdete v brožúre jemných dokonèovacích náterov Graco 300564.

Vyèistite filter a v prípade potreby ho vymeòte.

Premiestnite striekaèku na chladnejšie miesto.

Zložte kryt a striekaèku a skontrolujte,

èi sa motor vo¾ne otáèa a èi nie sú opotrebované kefky. V prípade potreby vymeòte kefky motora. Zariadenie zaneste do autorizovaného servisného strediska.

Zariadenie zaneste do autorizovaného servisného strediska.

313426A

advertisement

Related manuals