Oprava. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Oprava. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5 | Manualzz

Oprava

Oprava

Demontáž striekaèky

3.

Prevrážte striekaèku naopak. Odstráòte štyri skrutky

(77) zo základòovej dosky striekaèky (2).

77

2

Z dôvodu zabránenia zraneniam vrátane úrazu elektrickým prúdom je nutné pred akouko¾vek opravou turbíny vypnúž striekaèku a odpojiž napájací kábel.

1.

Odstráòte štyri krídlové skrutky (18) a držiak filtra (17),

predfilter (20) a hlavný filter (16). Diely – strana 12.

ti12973a

18

16

20

17 ti13061a

2.

Odstráòte dve skrutky (45) a prívodnú zástrèku (36) zo skrine HVLP (1). Odstráòte štyri konektory kábla motora z prívodnej zástrèky (36).

4.

Potiahnite nahor základòovú dosku striekaèky a pripojené diely. Prevleète káble motora pripojené k prívodnej zástrèke cez prístupový otvor v skrini

HVLP.

5.

Pod¾a potreby diely opravte alebo vymeòte.

Montáž striekaèky

1.

Prevleète káble motora pripojené k prívodnej zástrèke cez prístupový otvor v skrini HVLP. Vložte základòovú dosku striekaèky a pripojené diely smerom nadol do skrine HVLP.

2.

Namontujte štyri skrutky (77) do základòovej dosky striekaèky (2).

3.

Namontujte tri konektory kábla motora na prívodnú zástrèku (36). Namontujte prívodnú zástrèku (36) s dvomi skrutkami (45) do skrine HVLP (1).

4.

Odstráòte štyri krídlové skrutky (18) a namontujte tesnenia filtra (19), hlavný filter (16), predfilter (20) a držiak filtra (17) so štyrmi krídlovými skrutkami (18).

36

45 ti13062a ti13063a

313426A 9

advertisement

Related manuals