Výmena kefiek motora. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Výmena kefiek motora. Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5 | Manualzz

Výmena kefiek motora

Poznámka: Odporúèa sa, aby tento úkon vykonal technik autorizovaného servisného strediska.

1.

Postupujte pod¾a návodu na demontáž striekacieho

zariadenia na strane 9.

2.

Postupujte pod¾a návodu na výmenu motora

na strane 10.

3.

Zložte umelohmotný kryt ventilátora.

4.

Vyberte kefky. Skontrolujte, èi preraïovaè nie je ve¾mi opotrebovaný.

Poznámka: Do motora, v ktorom bol komutátor poškodený držiakmi kefiek, neinštalujte nové kefky.

Takto poškodený motor sa nedá opraviž.

Výmena motora

Pozrite si nákres dielov, strana 12.

1.

Postupujte pod¾a návodu na demontáž striekacieho

zariadenia na strane 9.

2.

Odstráòte tesnenie (25).

3.

Odstráòte tri skrutky (6).

4.

Odstráòte dosku (82) a tri dištanèné podložky (83).

Výmena motora

5.

Pri inštalácií nových kefiek motora postupujte opaèným spôsobom. Dbajte, aby sa elektrické vodièe nedotýkali žiadnej pohyblivej èasti ani rámu motora.

UPOZORNENIE

Motor nezapínajte, ak je otvor pre vstup alebo výstup vzduchu zablokovaný.

6.

Znova zmontujte motor.

7.

Motor nechajte bežaž 30 až 45 minút pri poloviènom nominálnom napätí, aby kefky dobre dosadli.

Poznámka: Ak nie je možné nastaviž polovièné nominálne napätie, opravené zariadenie zapnite sériovo k inému motoru na 30 až 45 minút.

5.

Z nožových konektorov odstráòte vodièe motora.

6.

Motor (24) vytoète z výstupnej prípojky (18) a zdvihnite z dištanèných podložiek (23).

7.

Namontujte nové tesnenia (25 a 41).

8.

Znova zmontujte motor.

9.

Uzemòovací vodiè pripojte ku krytu motora.

10. Znova zapojte vodièe.

Schémy zapojenia

USA

3

4

7

12

G

W

BK

L

G

N

1

9

2

8

L

G

N

Ref Part Description Qty

1 244273 Conductor, BK

2 15W486 Conductor, BK

3 15W485 Conductor, G/Y

4 15W484 Conductor, W

5 257333 Conductor, W, BK, G

6 240256 Conductor, W

7 114064 Plug, inlet

8 114403 Circuit Breaker, 15A

9 15V923 Plug, outlet, CompPack 1

10 114280 Light, indicator, 120V 1

11 114293 Switch, rocker

12 114279 Sensor, pressure

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

16

3

6

2

5 10

5

10 ti12765a

313426A

advertisement

Related manuals