Systemkontroll. Graco 3A0016B, XM Plural-Component Sprayers, 3A0016D - XM Plural-Component Sprayers, 3A0016C, XM Plural-Component Sprayers


Add to my manuals
82 Pages

advertisement

Systemkontroll. Graco 3A0016B, XM Plural-Component Sprayers, 3A0016D - XM Plural-Component Sprayers, 3A0016C, XM Plural-Component Sprayers | Manualzz

Systemkontroll

Systemkontroll

Graco rekommenderar att följande test utförs dagligen.

Blandnings- och integrationstester

Använd testerna nedan för kontroll av korrekt blandning och integration.

Fjärilstest

Mata ut en 12,7 mm droppe material på folie vid lågt tryck, normal flödeshastighet och utan sprutmunstycket monterat, tills båda pumparna har växlat riktning flera gånger. Vik folien över vätskan, vik sedan upp den och titta efter oblandat material (ser marmorerat ut).

Härdtest

Spruta ett kontinuerligt mönster på en folie med normal tryckinställning, flöde och munstycksstorlek tills båda pumparna har växlat riktning flera gånger. Tryck in och släpp avtryckaren med normal intervall för tillämpningen. Överlappa inte och korsa inte sprutmönstret.

Kontrollera härdning vid de olika tidsintervaller som anges på materialinformationsbladet. Kontrollera till exempel om det känns torrt vid beröring genom att dra med fingret längs med hela testmönstret vid de tidpunkter som anges på informationsbladet.

OBSERVERA:

Platser som tar längre tid att torka visar på otillräcklig integration.

Utseendetest

Spruta material på metallsubstrat. Titta efter variationer i färg, lyster och textur som kan tyda på felkatalyserat material.

Pump- och doseringstest

Detta test kontrollerar följande fem delar och bör göras varje gång ett nytt jobb startas, eller om något problem misstänks.

• Kontrollerar att pumparna som installerats matchar de pumpar som valts på förberedelsesidan, genom att låta exakt 750 ml av vardera materialet rinna ut.

• Kontrollerar att var och en av pumparna håller vätska mot pumpinloppsventilen, genom att stanna på nedåtslaget.

• Kontrollerar att var och en av pumparna håller vätska mot pumpkolvsventilen och tätningarna, genom att stanna på uppåtslaget.

• Kontrollerar att var och en av doseringsventilerna håller vätska och att det inte finns några yttre läckor mellan pumpen och doseringsventilen.

• Kontrollerar att återcirkulationsventilerna (AC, AD)

är stängda och inte läcker.

Det här testet kommer att låta 750 ml komponent A och sedan 750 ml komponent B matas ut i separata koppar, så att vätskan kan återföras till tankarna.

OBSERVERA:

Under var och en av utmatningarna, kommer flödet att stoppas en gång för att stanna uppåtslaget och en gång för att stanna nedåtslaget, varefter utmatningen kommer att slutföras. Stäng inte provtagningsventilen före det tredje flödet stoppats och den blå pumplysdioden (DK) slocknar.

1.

Gå till testläge på kör- (flödeskontroll-) sidan.

Se Testsidor, på sidan 69. Välj

köra pumptest. för att

40 3A0016D

2.

Ställ huvudpumpluftregulatorns (CD) tryck på noll.

Öppna huvudpumpluftventilen (CA). Justera huvudpumpluftregulatorns (CD) tryck till 50 psi

(0,35 MPa, 3,5 bar).

CA

CD b.

Ställ ett rent 1-literskärl under provtagningsventil A (AE).

Systemkontroll

.

3.

Utmatning av vätska A: a.

Stäng återcirkulationsventilerna (AC, AD), blandningsrörsventilerna (AH, AJ) och båda provtagningsventilerna (AE, AF).

AC

AE

AH

AD

AF

AJ c.

Tryck på tänds.

. Lysdioden för pump A (DK) d.

Öppna provtagningsventil A (AE) sakta och justera den till önskat flöde. Pumpen stannar automatiskt; två gånger under testet och igen efter att utmatningen slutförts. Lysdioden för pump A (DK) släcks och lysdioden för pump B

(DK) tänds.

4.

Stäng provtagningsventil A (AE).

5.

Mata ut vätska B enligt nedan: a.

Sätt ett rent 1-literskärl under provtagningsventil B (AF).

3A0016D 41

Systemkontroll b.

Öppna och justera provtagningsventil B sakta till

önskat flöde. Pumpen stannar automatiskt; två gånger under testet och igen efter att utmatningen slutförts. Lysdioden för pump B

(DK) släcks.

c.

Stäng provtagningsventil B (AF).

.

6.

Jämför vätskemängden i behållarna; de bör vara lika med 750 ml vardera. Gör om testen om de inte är

lika. Om problemet kvarstår, se Larmkoder och

felsökning, sidan 51.

7.

Återför vätskan som använts i testet till respektive behållare.

Bekräftelse av pumptest

Sidan med bekräftelse av pumptest visas när pumptestet slutförts utan fel. Den här sidan visar målvolymen för material som matats ut till var och en av behållarna från var och en av pumparna.

42 3A0016D

Systemkontroll

Satsutmatningshastighetstest

OBSERVERA:

Det här testet matar ut en framräknad volym av var och en av vätskorna baserat på förhållande. De två vätskorna tillsammans motsvarar den valda satsstorleken.

CA

Följ den här proceduren för att mata ut en sats

(till behållaren) för finjustering för att kontrollera en förhållandeinställning (använd separata behållare för vätska A och B).

Mata ut i en behållare med gradering som inte

överstiger 5 % av var och en av komponenterna.

Använd en våg för bästa precision, om förhållandet

är känt enligt vikt.

1.

Gå till testläge på kör- (flödeskontroll-) sidan.

Se Testsidor, på sidan 69. välj

genomföra satsutmatningstest.

för att

CD

.

4.

Stäng återcirkulationsventilerna (AD, AD), blandningsrörsventilerna (AH, AJ) och provtagningsventilerna (AE, AF).

AC

AD

AE AF

AH AJ

2.

Justera utmatade mängder från 500 ml till 2000 ml

(i steg om 250 ml) genom att trycka på för att

öppna rullgardinsmenyn. Tryck sedan på och

för att välja önskat värde. Tryck på att välja värdet.

för

3.

Ställ huvudpumpluftregulatorns (CD) tryck på noll.

Öppna huvudpumpluftventilen (CA). Justera huvudpumpluftregulatorns (CD) tryck till 50 psi

(0,35 MPa, 3,5 bar).

5.

Ställ ett rent 1-literskärl under provtagningsventil

A (AE).

6.

Tryck på . Pump A-lampan tänds.

3A0016D 43

Systemkontroll

7.

Mata ut vätska A. Öppna provtagningsventil A (AE) sakta och justera till önskat flöde. Pumpen stannar automatiskt när utmatningen slutförts. Lysdioden för pump A (DK) släcks och lysdioden för pump B (DK) tänds.

8.

Stäng provtagningsventil A (AE).

9.

Mata ut vätska B enligt nedan: a.

Satsutmatning: flytta behållaren under provtagningsventil B (AF).

Kontroll av blandningsförhållande: placera en ren behållare under provtagningsventil B (AF).

Den grå färgen på botten av bägaren visar volymen material som matats ut av pump A och den svarta färgen på botten av bägaren visar volymen material som matats ut av pump B.

Nedströms ventilläckagetest

Det här testet bekräftar eller söker läckor i komponenter som befinner sig nedströms från doseringsventilerna.

Använd det här testet för att finna stängda eller utslitna ventiler och för att upptäcka läckor i cirkulationsventiler som monterats på ett fristående blandningsrör.

b.

Öppna provtagningsventil B (AF) sakta och justera till önskat flöde. Pumpen stannar automatiskt när utmatningen slutförts.

Lysdioden för pump B (DK) släcks.

c.

Stäng provtagningsventil B (AF).

10. Satsutmatning: rör materialet tills det blandats samman.

Kontroll av blandningsförhållande: jämför utmatad vätska A och B.

Bekräftelse av satsutmatningstest

Sidan för bekräftelse av satsutmatningstest visas när satsutmatningstestet slutförts utan fel. Den här sidan visar det valda förhållandet mellan pumparna och volymen material som matats ut från var och en av pumparna.

44

1.

Stäng båda blandningsrörsventilerna nedströms från doseringsventilerna.

2.

Stäng återcirkulationsventilen (AC, AD).

3.

Gå till testläge på kör- (flödeskontroll-) sidan.

Se Testsidor, på sidan 69. Välj

för att genomföra nedströms ventilläckagetest.

4.

Välj

.

Tryck på . Se till att doseringsventilerna (AA, AB) är öppna genom att kontrollera att blå lysdioder lyser för båda doseringsventilerna.

5.

Om testet lyckas, kommer båda pumparna att stanna mot ventilerna nedströms när doserings- ventilerna (AA, AB) är öppna. Om någon rörelse detekteras hos pumparna efter att de stannat, kommer ett larm att utgå som visar vilken sidan som har en läcka.

3A0016D

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents