Graco standardgaranti. Graco 332958E, DCM och ADCM, Anvisningar

Add to my manuals
22 Pages

advertisement

Graco standardgaranti. Graco 332958E, DCM och ADCM, Anvisningar | Manualzz

Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, som är tillverkad av Graco och som bär dess namn är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en auktoriserad

Graco-distributör till förste användaren.Med undantag för speciella eller begränsade garantiåtaganden meddelade av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpet reparera eller byta ut del som av Graco befunnits felaktig.Den här garantin gäller enbart under förutsättning att utrustningen installerats, körts och underhållits i enlighet med Gracos skrivna rekommendationer.

Garantin omfattar ej och Graco ansvarar inte för allmän förslitning och skador, felfunktion, skador och slitage orsakat av felaktig installation, felaktig användning, avslipning, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som inte Graco originaldelar.Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, utrustning eller material som inte levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses felaktig sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet.Kan felet verifieras, reparerar eller byter

Graco ut felaktiga delar kostnadsfritt.Utrustningen returneras till den ursprungliga kunden med frakten betald.Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, arbete och frakt.

Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan.Köparen medger att ingen annan ersättning (inkluderande, men inte begränsat till, indirekta skador eller följdskador för förlorade vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador och andra följdskador) finns.Åtgärder för brott mot garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter inköpet.

GRACO

FÖR

TILLBEHÖR,

AV m.m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garantiåtagande.Graco ger köparen rimlig assistans att göra anspråk för brott mot dessa garantiåtagande.

Graco kan inte i något fall göras ansvarigt för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som uppkommer till följd av leverans av apparater genom Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans, prestanda eller användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa bestämmelser, antingen på grund av ett avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.

För den senaste informationen om Gracos produkter hänvisar vi till www.graco.com.

För patentinformation, se www.graco.com/patents.

återförsäljare.

Telefon:

Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan förvarning.

Översättning av originalanvisningar.This manual contains Swedish.MM 332013

Gracos högkvarter: Minneapolis

OCH

Upphovsrätt www.graco.com

Revidering E, 03/2019

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals