Översikt. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift

Add to my manuals
88 Pages

advertisement

Översikt. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift | Manualzz

Översikt

Översikt

Användning

XM flerkomponentssprutor kan blanda och spruta de flesta skyddande tvåkomponents ytbehandlingar med epoxi och uretan. Vid användning av snabbtorkande material (under 10 minuter i behållaren) måste ett fristående blandningsrör användas.

XM flerkomponentssprutor sköts via användargränssnittet, luftreglage och vätskereglage.

XM-sprutor är inte godkända för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör, alla satser och alla ledningar uppfyller lokala,

delstatliga och statliga normer. Se Modeller, sidan 7

för att avgöra lämplig plats för din sprutmodell.

Risker med isocyanat

Sprutmaterial som innehåller isocyanater skapar potentiellt farliga immor, ångor och sönderdelade partiklar.

Läs tillverkarens varningsmaterial och säkerhetsdatablad för att ta reda på mer om speciella risker och förebyggande åtgärder avseende isocyanater.

Förhindra inandning av immor, ångor och finfördelade partiklar från isocyanater genom att säkerställa att arbetsområdet är ordentligt ventilerat. Friskluftsmask krävs för alla som befinner sig inom arbetsområdet om tillräcklig ventilation inte kan upprätthållas.

För att förhindra kontakt med isocyanater krävs att alla som befinner sig inom arbetsområdet förses med lämplig personlig skyddsutrustning, bland annat kemiskt ogenomträngliga handskar, stövlar, förkläden och skyddsglasögon .

Självantändande material

Vissa material kan självantända om de appliceras i för tjocka lager. Läs materialtillverkarens varningar och materialsäkerhetsdatabladen (MSDS).

Fuktkänslighet hos isocyanater

Isocyanater (ISO) är katalysatorer som används i ytbehandlingar av uretan med två komponenter.

ISO reagerar med fukt (exempelvis luftfuktighet) och bildar små, hårda och sträva kristaller som suspenderas i vätskan. Efter hand bildas ett tunt skikt på ytan och

ISO kommer börja övergå till en gelform och få ökad viskositet Om denna delvis härdade ISO används minskar prestanda och livslängd för alla delar som

är i kontakt med vätskan.

OBSERVERA:

Mängden bildad film och graden av kristallisering varierar beroende på blandningen av ISO, luftfuktigheten och temperaturen.

Förhindra att ISO utsätts för fuktighet genom att:

• Använd alltid en förseglad behållare med avfuktare i ventilationen eller en kväveatmosfär. Förvara aldrig

ISO i öppna kärl.

• Använd fuktsäkra slangar som är särskilt utformade för ISO, exempelvis de som medföljer ditt system.

• Återanvänd aldrig lösningsmedel som kan innehålla fukt. Håll lösningsmedelsbehållare stängda när de inte används.

• Använd aldrig lösningsmedel på den ena sidan om den har kontaminerats från den andra sidan.

• Parkera alltid pumpar vid avstängning.

• Smörj alltid gängade delar med ISO-pumpolja eller fett, artikelnummer 217374, vid återmontering.

3A0016L 9

Översikt

Komponenter A och B

VIKTIGT!

Materialleverantörer kan beteckna flerkomponentmaterial på olika sätt.

I denna handbok betecknar:

Komponent A harts eller större volym.

Komponent B härdare eller mindre volym.

OBSERVERA:

Den här utrustningen doserar in komponent B i flödet av komponent A. En integrationsslang måste alltid användas efter blandningsröret och före den fasta blandaren.

Byte av material

• Spola utrustningen flera gånger för att se till att den

är ordentligt ren när du byter material.

• Rengör alltid vätskeinloppssilar och utloppsfilter

efter spolningen, Spolning av blandat material på sidan 36.

• Fråga din materialtillverkare om kemisk förenlighet.

• Epoxier har ofta aminer på B-sidan (härdaren).

Polyurea har ofta aminer på A-sidan (hartset).

OBSERVERA:

Se Spolning av blandat material på sidan 36 om

aminen kommer att växla mellan de två sidorna.

OBSERVERA:

Följ de här installationsrekommendationerna:

• Använd en slang som är minst 10 mm (3/8 tum) x 7 m

(25 fot) som integrationsslang.

• Installera en 24-elements fast blandningsslang efter integrationsslangen.

Håll komponenterna A och B åtskilda

OBSERVERA

För att förhindra kontaminering av utrustningens delar som kommer i kontakt med vätskan ska delar för komponent A (harts) och komponent B (härdare)

aldrig växlas.

10 3A0016L

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents