Komponentidentifiering. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift

Add to my manuals
88 Pages

advertisement

Komponentidentifiering. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift | Manualzz

Komponentidentifiering

Normal förberedelse: 76-liters (20 gallon) fathållare med återcirkulation (sedd framifrån)

L

B

P

Komponentidentifiering

N

C

G

F

R

J

M

D

E

H

A

F

IG

. 1: Normal förberedelse: 76-liters (20 gallon) fathållare med återcirkulation (sedd framifrån)

K

A Chassi

B

Vätskestyrenhet (se Vätskereglageenhet på sidan 15)

C Montering av 76-liters (20 gallon) fathållare

(se handbok 312747)

D Fäste för 76-liters (20 gallon) fathållare

(se handbok 312747)

E Huvudluftventil

F

GCA kontrolldisplay (se Användargränssnittets display på sidan 18)

G På- och avknappar för pumpreglage

H Luftfilter

J Tryckluftreglulatorer

K Viscon HP vätskevärmare

L Kopplingsbox/värmereglage

(se Kopplingsbox/Värmereglage på sidan 16)

M Inline vätskevärmarreglage

N Luftdriven omrörare

P Tryckmatad pump

R Återcirkulationsreglageventil ti21272a

3A0016L 13

Komponentidentifiering

Normal förberedelse: 76-liters (20 gallon) fathållare med återcirkulation (sedd bakifrån)

S

T

V

F IG . 2: Normal förberedelse: 76-liters (20 gallon) fathållare med återcirkulation (sedd bakifrån)

S Luftmotor

T Högtrycksvätskepump

U Spolningspump för lösningsmedel (Merkur

®

-pump)

V Vätskematningsslang

U

14 3A0016L

Vätskereglageenhet

AA

AC

AL

AE

AH

F IG . 3: Vätskestyrenhet

AA

AB

AC

AD

Doseringsventil A

Doseringsventil B

Återcirkulationsventil A

Återcirkulationsventil B

AAH EProvtagningsventil A

Komponentidentifiering

AB

AD

AF

AG

AM

AJ

AK r_XM1A00_312359_313289_18A

AF Provtagningsventil B

AG Strypventil

AH Stängning av blandningsrör/backventil A

AJ Stängning av blandningsrör/backventil B

AK Lösningsmedelsavstängningsventil

AL Tryckgivare

AM Lösningsmedelsbackventil

3A0016L 15

Komponentidentifiering

Kopplingsbox/Värmereglage

BA

BB

BC

F IG . 4: Kopplingsbox/Värmereglage

BA Huvudströmbrytare

BB Reglage för vätskevärmare A

BC Reglage för vätskevärmare B

Tryckluftreglulatorer

CA

BD

BE

BD Reglage för fathållarvärmare A

BE Reglage för fathållarvärmare B

CC

CD

CE

CB

F IG . 5: Tryckluftreglulatorer

CA Av- och på-reglage för huvudpump och luft

CB Av- och påreglage för lösningsmedelspumpluft

CC Manometer för inloppsluft

CD Pumpluftregulator

CF

CG r_XM1A00_312359_313289_14A

CE Manometer för pumpluftregulator

CF Luftmätare för lösningsmedelspump

CG Lösningsmedelspumpluftregulator

16 3A0016L

Komponentidentifiering

Användargränssnitt

DA

DJ

DG

DF

DH

DE

DD

DR

DM

DB

F IG . 6: Användargränssnitt

Knappar

Tecken Knapp

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DJ

DR

Displayskärm

Start

Stopp

Funktion

Används för att se förhållande, lägesval, fel, totalsummering och systeminformation.

Startar det aktiva driftläge som valts på körskärmen.

Stoppar det aktiva körläge som valts.

Bekräfta

Återställ larm

Tryck för att öppna rullgardinsfält, alternativ och för att spara värden.

Återställer larm och rekommendationer.

Vänster/Höger Flytta mellan sidor i drifts- eller inställningslägen.

Funktion Aktiverar det läge eller den handling som representeras av ikonen ovanför var och en av de fyra knapparna på LCD-skärmen.

Upp/Ner

Inställnings- nyckellås

USB-port

Flytta mellan kryssrutor, rullgardinsmenyer och valbara värden på inställningsskärmar.

Ändra förhållande eller gå till inställningsläge.

Anslutning för datahämtning.

Använd enbart i ej brandfarliga miljöer.

DK

DC ti13365a

DP

DN

LED

Det finns fyra typer av lysdioder på displayen.

Tecken LED

DK

DM

DN

DP

Blå

Grön

Röd

Gul

Funktion

Doseringsventil aktiv

• på - doseringsventilen är aktiv

• av - doseringsventilen är inte aktiv

Sprutläge aktivt

• sprutläget är påslaget (aktivt)

• sprutläge är avslaget (inaktivt)

Larm

• på - larm föreligger

• av - inget larm

Varning

• på - är aktiv.

• av - ingen varning visas.

Förhållande- och inställningsfält kan inte bytas ut mellan varandra.

• blinkar - nyckeln är isatt och omvriden. Förhållande- och inställningsfält är utbytesbara.

3A0016L 17

Komponentidentifiering

Användargränssnittets display

OBSERVERA:

Se Användargränssnittets display på sidan 54 för

detaljinformation om Användargränssnittets display.

Huvuddisplayskärmens komponenter

Blandningsförhållandeläget visar om målinställningen för blandningsförhållandet anges som volym eller som vikt

. Om vikt är bortkorsat måste systemet kalibreras före körning. Se avsnittet Pump- och doseringstest, sidan 40.

Datum och klockslag

Återstående brukstid Blandningsförhållandeläge

(volym/vikt)

Funktionsdisplay

Navigeringsfält

F IG . 7: Huvuddisplayskärmens komponenter (visad med alla displayfunktioner aktiverade)

Gå tillbaka till föregående skärm

OBSERVERA

För att undvika att skada funktionsknapparna, tryck inte på knapparna med vassa föremål som pennor, plastkort eller naglarna.

18 3A0016L

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents