Varningar. Graco 332958A, DCM and ADCM

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

Varningar. Graco 332958A, DCM and ADCM | Manualzz

4

Varningar

Varningar

Föreskrifterna nedan gäller för installation, drift, jordning, skötsel och reparation av utrustningen.Utropstecknet uppmärksammar dig på en allmän varning och symbolen för fara anger åtgärdsspecifika risker.Referera till de här varningarna när dessa symboler visas i handbokens text eller på varningsetiketter.Produktspecifika risksymboler och varningar som inte finns i det här avsnittet kan förekomma, där så är tillämpligt, i denna handbokens text.

VARNING

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISK

Brandfarliga ångor, till exempel från lösningsmedel och färg, i arbetsområdet kan antändas eller explodera.För att undvika brand och explosion:

• Använd utrustningen endast i välventilerade utrymmen.

• Avlägsna alla gnistkällor; som sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastöverdrag (risk för gnistbildning från statisk elektricitet).

• Håll arbetsområdet fritt från skräp inbegripet lösningsmedel, trasor och bensin.

• Sätt inte in eller dra ut sladdar och tänd eller släck inte ljus när det finns eldfarliga ångor.

• Jorda all utrustning i arbetsområdet.Se anvisningar för Jordning.

• Använd endast jordade slangar.

• Håll pistolen stadigt mot kanten när pistolen trycks av ned i det jordade kärlet.Använd inte kärlinsatser om de inte är antistatiska eller ledande.

• Avbryt drift omedelbart vid statisk gnistbildning eller om du känner en stöt.Använd inte utrustningen innan du har lokaliserat och rättat till felet.

• Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig vid arbetsområdet.

SPECIELLA VILLKOR FÖR SÄKER ANVÄNDNING

DCM och ADCM tillhandahåller inte 500 V AC-isolering genom kapslingens kopplingsmuttrar.Den tillhörande apparatens och fältapparatens kabelskydd får inte anslutas till kopplingsmuttrarna på DCM och ADCM.För att förhindra brand, explosion och elektriska stötar måste följande utrustningsvillkor uppfyllas.

• Följ alla anvisningar om isolering och jordning.Se

Jordning, page 8

.

Statisk elektricitet kan bildas i plastdelar under rengöring och kan skapa gnistor och antända lättantändliga

ångor.För att undvika brand och explosion:

• Rengör plastdelar endast på en välventilerad plats.

• Rengör inte med torr trasa.

332958A

332958A

Varningar

VARNING

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Denna utrustning måste vara jordad.Felaktig jordning, inställning eller användning av systemet kan orsaka elstötar.

• Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och innan service utförs på utrustningen eller den installeras.

• Anslut endast till en jordad strömkälla.

• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av behörig personal och i enlighet med lokala normer och föreskrifter.

• Skydda mot regn.Förvara inomhus.

EGENSÄKER

Egensäker utrustning som inte är korrekt installerad eller som är ansluten till icke-egensäker utrustning kommer att orsaka ett riskfyllt tillstånd som kan orsaka brand, explosion eller elchock.Följ lokala föreskrifter och följande säkerhetskrav.

• Installation ska utföras i enlighet med ANSI/ISA RP12.06.01 ”Installation av egensäkra system för riskområden

(klassificerad)” och National Electrical Code® (ANSI/NFPA 70).

• Installation i Kanada ska ske i enlighet med kanadensiska elektriska föreskrifter CSA C22.1, del 1, bilaga F.

• För ATEX, installera enligt EN 60079–14 och tillämpliga lokala och nationella normer.

• Utrustning som kommer i kontakt med egensäkra anslutningar måste uppfylla enhetens parameterkrav specificerade i kontrollritning 16M169.Se bilaga A i handbok 332013. Detta inkluderar säkerhetsspärrar, voltmätare för likström, ohmmätare, kablar och anslutningar.Avlägsna enheten från riskområdet vid service.

• Om en skrivare, dator eller annan elektrisk komponent är ansluten måste den användas tillsammans med en säkerhetsspärr.

• Utan säkerhetsspärren är utrustningen inte längre egensäker och får inte användas i riskområden, enligt definition i artikel 500 i National Electrical Code (USA) eller dina lokala elektriska föreskrifter.

• Installera inte utrustning som bara är godkänd för icke-riskområde i ett riskområde.Se märkplåten för din modells klassning av egensäkerhet.

• Använd inte egensäker utrustning med en strömförsörjning utan spärr.Egensäkerheten kan äventyras.

• Jorda strömförsörjningen.En spänningsbegränsande säkerhetsspärr måste vara korrekt jordad för att vara effektiv.För korrekt jordning, använd en jordledare på minst 2,05 mm (12 gauge).Spärrens jordning måste vara inom 1 ohm från den äkta jordningen.

• Avlägsna inga kåpor förrän strömmen har kopplats bort.

• Ersätt inte systemkomponenter med andra eftersom detta kan påverka egensäkerheten.

5

6

Varningar

VARNING

FARA MED TRYCKSATT UTRUSTNING

Vätska från utrustningen, läckor eller spruckna komponenter kan stänka i ögon eller på hud och orsaka allvarliga skador.

• Följ Tryckavlastande procedur när du slutar spruta/fördela och före rengöring, kontroll eller service av utrustningen.

• Dra åt alla vätskeanslutningar innan utrustningen används.

• Kontrollera dagligen slangar, rör och kopplingar.Byt ut slitna och skadade delar omedelbart.

RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN

Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

• Använd inte enheten om du är trött eller påverkad av alkohol eller mediciner.

• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperatur för den lägst klassade systemkomponenten.Se

avsnittet Teknisk data i alla utrustningshandböcker.

• Använd vätskor och lösningsmedel som är förenliga med utrustningens våta delar.Se avsnittet Teknisk data i alla utrustningshandböcker.Läs igenom vätske- och lösningsmedelstillverkarens föreskrifter.Begär att få ett materialsäkerhetsdatablad med fullständig information om materialet från distributören eller återförsäljaren.

• Lämna inte arbetsområdet när utrustningen är spänningssatt eller under tryck.

• Slå av all utrustning och följ Tryckavlastande procedur när utrustningen inte används.

• Kontrollera utrustningen dagligen.Byt omedelbart ut slitna eller skadade delar och använd endast originalreservdelar.

• Ändra eller modifiera inte utrustningen.Ändringar eller modifieringar kan göra myndighetsgodkännanden ogiltiga och skapa säkerhetsrisker.

• Kontrollera att all utrustning är klassad och godkänd för miljön i vilken den används.

• Använd endast utrustningen för avsett ändamål.Kontakta din distributör för information.

• Dra slangar och kablar iväg från trafikerade områden, skarpa kanter, rörliga delar och varma ytor.

• Slangarna ska varken knäckas, böjas kraftigt eller användas för att dra utrustningen.

• Låt inte barn och djur befinna sig inom arbetsområdet.

• Följ alla gällande säkerhetsföreskrifter.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Använd lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att undvika allvarliga skador inklusive

ögonskador, hörselskador, inandning av giftiga gaser och brännskador.I skyddsutrustningen ska

åtminstone följande ingå:

• Skyddsglasögon och hörselskydd.

• Andningsskydd, skyddskläder och handskar enligt rekommendationerna från vätske- och lösningsmedelstillverkaren.

332958A

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals