Măsuri de precauţie. Sony DVP-FX950

Măsuri de precauţie. Sony DVP-FX950

Măsuri de precauţie

Conexiuni

Nu există imagine sau sunet la echipamentul conectat

,

Recuplaţi corect toate cablurile de conectare

(pag. 14).

,

Cablul de conectare este deteriorat.

,

Verifi caţi reglajul stabilit pentru televizorul sau amplifi catorul conectat.

,

Când este afi şată indicaţia “Line In” sau

“USB”, apăsaţi în mod repetat INPUT SELECT pentru a selecta modul disc (pag. 14).

Nu apar imaginea şi nici sunetul la echipamentul conectat

,

Apăsaţi în mod repetat INPUT pentru a selecta indicaţia “Line In” (pag. 14).

USB

Player-ul nu detectează dispozitivul USB cuplat la player

,

Reconectaţi corect dispozitivul USB (pag. 19).

,

Dispozitivul USB este deteriorat.

,

Apăsaţi INPUT pentru a selecta “USB”

(pag. 19).

Siguranţa la drum

• Nu folosiţi monitorul şi căştile când conduceţi maşina, când mergeţi pe bicicletă sau când acţionaţi sau conduceţi sau vehicule motorizate deoarece este posibil să produceţi accidente şi poate fi ilegal în anumite regiuni. Poate de asemenea să fi e periculos să ascultaţi căştile la volum ridicat în timp ce vă plimbaţi, mai ales la traversarea străzilor. Fiţi extrem de precauţi şi întrerupeţi audiţia în situaţii care ar putea deveni periculoase.

Cu privire la siguranţă

• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun lichid sau vreun alt obiect, decuplaţi receptorul de la reţea şi asiguraţi-vă că a fost verifi cat de o persoană califi cată înainte de a-l mai utiliza.

Cu privire la sursele de alimentare

• Dacă urmează să nu folosiţi aparatul o perioadă

îndelungată de timp, aveţi grijă să îl decuplaţi de la priza de perete. Pentru deconectarea de la reţea, apucaţi ştecărul propriu-zis ; nu trageţi niciodată de cablul de alimentare.

• Nu atingeţi adaptorul de reţea cu mâinile ude deoarece vă puteţi curenta.

• Nu conectaţi adaptorul de reţea la un transformator electric de călătorie care poate genera căldură şi poate produce disfuncţionalităţi.

Cu privire la creşterea temperaturii

• În cursul operaţiei de încărcare sau în urma utilizării

îndelungate este posibil să se acumuleze căldură

în interiorul aparatului. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.

Continuare...

27

Cu privire la amplasare

• Nu aşezaţi player-ul în spaţii strâmte cum ar fi o bibliotecă sau în locuri similare.

• Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa de masă sau cu draperii etc. şi îl nu aşezaţi pe suprafeţe moi, cum ar fi o pătură.

• Nu aşezaţi player-ul şi adaptoarele în apropierea surselor de căldură sau în locuri unde este supus la radiaţii solare directe, în spaţii cu mult praf, nisip, umezeală, ploaie sau unde este supus la şocuri mecanice şi nici în maşină cu ferestrele închise.

• Nu montaţi aparatul în poziţie înclinată. Acesta a fost proiectat să funcţioneze doar în poziţie orizontală.

• Menţineţi aparatul la distanţă de magneţi puternici afl aţi în interiorul altor aparate cum sunt cuptoarele cu microunde sau boxele de mare putere.

• Nu scăpaţi aparatul pe jos şi nu îl supuneţi la şocuri puternice. Nu aşezaţi obiecte grele peste player şi peste accesorii.

Cu privire la funcţionare

• În cazul în care aduceţi aparatul direct dintr-un loc răcoros în altul încălzit sau dacă este amplasat

într-o cameră cu umezeală ridicată, este posibil să condenseze umezeala în interiorul player-ului. În acest caz, scoateţi discul şi lăsaţi aparatul pornit aproximativ o jumătate de oră până ce se evaporă umezeala. Ştergeţi umezeala condensată pe ecranul

LCD cu un material textil. Reporniţi alimentarea mai târziu.

• Menţineţi curate lentilele player-ului şi nu le atingeţi deoarece le puteţi deteriora şi puteţi cauza disfuncţionalităţi ale player-ului. Ţineţi închis capacul compartimentului pentru disc, cu excepţia momentelor în care introduceţi sau scoateţi un disc.

• Opriţi alimentarea înainte de a deconecta adaptorul de reţea şi adaptorul pentru bateria maşinii pentru a nu genera disfuncţionalităţi.

Cu privire la ecranul cu cristale lichide

• Deşi este produs pe baza unei tehnologii de înaltă precizie, este posibil ca uneori pe ecranul LCD să apară puncte de diferite culori. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.

• Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului cu obiecte cu vârf ascuţit.

28

• Nu aşezaţi şi nu scăpaţi nici un corp străin pe suprafaţa ecranului LCD. Aveţi totodată grijă să nu supuneţi ecranul la presiuni mari exercitate cu mâna sau cu cotul.

Cu privire la acumulator

• În anumite ţări, poate fi reglementat modul de dezafectare a bateriei utilizate pentru alimentarea acestui produs. Vă rugăm consultaţi autorităţile locale.

• Deoarece durata de viaţă a acumulatorului este limitată, capacitatea acestuia scade treptat în timp şi

în urma utilizării repetate. Când perioada de autonomie a acumulatorului se reduce la aproximativ jumătate din valoarea normală, înlocuiţi-l cu un altul nou.

• Este posibil ca acumulatorul să nu poate fi încărcat la întreaga sa capacitate când este încărcat pentru prima dată sau după ce nu a fost utilizat mai mult timp. Capacitatea revine la valoarea sa maximă, după ce este încărcat şi descărcat de câteva ori.

• Nu lăsaţi acumulatorul în maşina parcată la soare, unde temperatura poate creşte peste 60°C.

• Nu expuneţi acumulatorul la apă.

• Evitaţi scurtcircuitarea bornelor acumulatorului cu obiecte metalice.

• Aveţi grijă să nu pătrundă praf sau nisip în bornele de conectare a acumulatorului sau în orifi ciile de prindere a acestuia afl ate în partea de jos a player-ului.

Cu privire la adaptorul de reţea şi la adaptorul pentru bateria maşinii

• Folosiţi adaptorul furnizat pentru player deoarece alte adaptoare pot genera disfuncţionalităţi.

• Nu dezasambaţi şi nu încercaţi să efectuaţi operaţii de inginerie inversă.

• Nu atingeţi bornele metalice deoarece puteţi cauza un scurtcicuit şi puteţi deteriora adaptoarele, mai ales dacă acestea sunt puse în contact cu alte obiecte metalice.

Cu privire la reglarea volumului

• Nu creşteţi nivelul volumului când ascultaţi o porţiune cu un nivel foarte scăzut al semnalului de intrare sau fără semnal deoarece se pot deteriora boxele dacă ulterior urmează o secţiune cu semnal acustic foarte puternic.

Cu privire la căşti

• Evitarea deteriorării auzului : evitaţi utilizarea căştilor la volum ridicat. Experţii vă sfătuiesc să evitaţi ascultarea sonorului continuu, la volum ridicat, pe perioade îndelungate de timp. Dacă auziţi ţiuituri în urechi, reduceţi volumul sau

întrerupeţi utilizarea.

• Respectaţi persoanele din jur : menţineţi volumul la un nivel moderat. Aceasta vă va permite să auziţi sunetele din mediul înconjurător, dovedind totodată că respectaţi oamenii din jurul dvs.

Cu privire la curăţare

• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu ajutorul unei bucăţi de pânză uşor umezite de o soluţie slabă de detergent. Nu folosiţi nici un fel de substanţă abrazivă, de praf de curăţat sau de solvenţi, cum ar fi alcoolul sau benzina.

• Ştergeţi uşor suprafaţa ecranului LCD cu o bucată de pânză moale. Pentru a evita murdărirea accentuată, ştergeţi frecvent ecranul.

Nu ştergeţi ecranul LCD cu o pânză udă deoarece dacă pătrunde apă în interiorul acestuia se va deteriora.

• Dacă imaginea / sunetul sunt distorsionate, este posibil ca lentilele să fi e acoperite cu praf. În acest caz, folosiţi un dispozitiv de sufl are a aerului, destinat obiectivelor de camere foto, pentru a le curăţa. Evitaţi contactul direct cu lentilele în cursul curăţării acestora.

Despre discurile de curăţare şi substanţele de curăţare a discurilor/ lentilelor

• Nu utilizaţi discuri de curăţare sau substanţe pentru curăţarea discurilor / lentilelor (inclusiv de tip umed sau spray), deoarece acestea pot produce disfuncţionalităţi ale aparatului.

Despre utilizarea discurilor

• Pentru a menţine discurile curate, când le folosiţi prindeţi-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa.

• Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe sau surselor de căldură cum ar fi conductele de aer cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată la soare deoarece temperatura în interior poate creşte foarte mult.

• După redare, păstraţi discul în cutia sa.

• Înainte de redare, curăţaţi discul cu o bucată de pânză moale. Ştergeţi discul dinspre centru spre exterior.

• Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul, agenţi de curăţare disponibili în comerţ sau spray-uri antistatice pentru LP de vinil.

• Dacă aţi imprimat eticheta discului, aveţi grijă să fi e bine uscată înainte de a introduce discul în aparat.

• Nu utilizaţi următoarele discuri :

– care au forme nonstandard (de ex. dreptunghiulare, în formă de inimă)

– care au o etichetă sau un abţibild lipite pe o suprafaţă

– care au bandă adezivă sau etichete adezive lipite.

29

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project